www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 23

 

 

 

THỆ NGUYỆN ĐỘ CHÚNG SANH

 

 

Lúc bấy giờ Ngài Dược Vương và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát cùng với quyến thuộc hai muôn vị Bồ Tát đề ở trước Phật nói lời thề rằng:

 

“Cúi mong đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng tŕ đọc tụng nói kinh điển này, đời ác sau, chúng sanh căn lành càng ít, nhiều kẻ tăng thượng mạn tham lợi dưỡng cúng dường, thên lớn căn chẳng lành, xa ĺa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức NHẪN LỚN đọc tụng kinh này, thọ tŕ giải nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng.”

 

Có năm trăm vị A La Hán đă được thọ kư đồng bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Chúng con cũng tự thệ nguyện ở nơi cơi khác rộng nói kinh này.”

Lại có tám ngh́n người đă đặng thọ kư nói lời thề rằng:

“Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ ở cơi khác rộng nói kinh này. V́ sao? V́ người trong thế giới ta bà nhiều điều tệ ác, ôm ḷng tăng thượng mạn, công đức cạn mỏng, giận hờn, dua vậy, tâm không chân thật.”

 

 

KIỀU ĐÀM DI ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Bà KIỀU ĐÀM DI cùng sáu ngh́n tỳ kheo ni đứng dậy chấp tay hướng Phật mắt chẳng tạm rời.

 

Phật bảo:

 

“Kiều Đàm Di! Ta trước tổng nói tất cả thanh văn đều đă được thọ kư. Đời tương lai sau, ngươi sẽ ở trong pháp hội của sau muôn tám ngh́n ức đức Phật làm vị Đại Pháp Sư, và sàu ngh́n vị tỳ kheo ni đều làm Pháp Sư. Ngươi lần lần đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi sẽ đặng thành Phật, hiệu là NHẤT THGIẾT CHÚNG SANH HỈ KIẾN NHƯ LAI. Đức Phật đó cùng sáu ngh́n Bồ Tát tuần tự thọ kư đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.”

 

GIA THÂU ĐÀ LA ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT 
 

Phật bảo bà GIA THÂU ĐÀ LA:

 

“Ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm ngh́n muôn ức đức Phật, tu hạnh Bồ Tát, làm vị Đại Pháp Sư, lần lần đủ Phật đạo ở trong cơi Thiện Quốc sẽ đặng thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai.”

Lúc đó bà KIỀU ĐÀM DI  và bà GIA THÂU ĐÀ LA cùng cả quyến thuộc đều rất vui mừng đặng việc chưa từng có, liền ở trước Phật mà nói kệ rằng:

 

Đấng Thế Tôn đạo sư

Làm an ổn trời người

Chúng con nghe thọ kư

Ḷng an vui đầy đủ.

 

Các vị tỳ kheo ni nói kệ đó rồi, bạch Phật rằng:

 

“Chúng con cũng có thể ở cơi nước phương khác rộng tuyên nói kinh này.”

 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nh́n tám mươi muôn ức na do tha vị Đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là bực bất thối chuyển, chuyển pháp luân bất thối đặng các pháp tổng tŕ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật một ḷng chấp tay mà nghĩ rằng: “Nếu Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này, th́ chúng ta sẽ như lời Phật dạy, rộng tuyên nói pháp này. Nqy đức Phật im lặng, chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào?”

 

Lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ư của Phật, và muốn tự thỏa măn bổn nguyện, bèn ở trước Phật lớn tiếng phát lời thệ rằng:

 

“Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp ṿng qua lại khắp mười phương thế giới hay khiến chúng sanh biên chép kinh này, thọ tŕ, đọc tụng, giải nói nghĩa đó, nghĩ nhớ chân chánh, đúng theo pháp mà tu hành, như thế đều là sức oai thần của Phật. Cúi mong đức thế Tôn ở phươngh khác xa giữ ǵn cho.”

……………………………….

Trong đời ác ghê sợ

Chúng con sẽ rộng nói

Có những người vô trí

Lời ác mắng rủa thảy

Và dao gậy đánh đập

Chúng con đều phải nhẫn

Tỳ kheo trong đời ác

Trí tà ḷng dua vạy

Chưa được nói đă được

Ḷng ngă mạn dẫy đầy

Hoặc người mặc áo nạp

Lặng lẽ ở chỗ vắng

Tự nói tu chơn đạo

Khinh rẻ trong nhân gian

V́ ham ưa danh lợi

Nói pháp cho bạch y

Được người đời cung kính

Như lục thông La Hán

Người đó ôm ḷng ác

Thường nghĩ việc thế tục

Giả danh A-luyện-nhă

Thường nói lỗi chúng con

Các bọn tỳ kheo này

V́ ḷng tham lợi dưỡng

Nói luận nghĩa ngoại đạo

Tự làm kinh điển đó

Dối lầm người trong đời

V́ muốn cầu danh tiếng

Mà giải nói kinh đó

Thường ở trong đại chúng

V́ muốn phá chúng con

Đến quốc vương, quan lớn

Bà la môn cư sĩ

Và chúng tỳ kheo khác

Che bai nói xấu con

Đó là người tà kiến

Nói luận nghĩa ngoại đạo

Chúng con v́ kính Phật

Đều nhẫn các ác đó

Bị người đó khinh rằng

Các ngươi đều là Phật

Lời khinh mạn dường ấy

Đề sẽ nhẫn thọ đó

Trong đời ác kiếp trược

Nhiều các sự sợ sệt

Quỉ dữ nhập thân kia

Mắng rủa hủy nhục con

Chúng con kính tin Phật

Sẽ mặc giáp nhẫn nhục

V́ để nói kinh này

Nên nhẫn các việc khó

Con chẳng tiếc thân mạng

Chỉ tiếc đạo vô thượng

Chúng con ở đời sau

Hộ tŕ lời Phật dặn

Thế Tôn tự nên biết

Tỳ kheo ác đời trược

Chẳng biết Phật phương tiện

Tùy cơ nghi nói pháp

…………………………….

Các thành ấp xóm làng

Kia có người cầu pháp

Con đều đến chỗ đó

Nói pháp của Phật dặn

Con là sứ của Phật

Ở trong chúng không sợ

Con sẽ khéo nói pháp

Xin Phật an ḷng trụ

Con ở trước Thế Tôn

Và mười phương chư Phật

Phát lời thệ như thế

Phật tự rơ ḷng con.

 

Bài kệ này của chư Bồ Tát nói lên thệ nguyện nhẫn nhục, như Phật đă dạy, người nói Pháp Hoa phải MẶC ÁO NHƯ LAI, tức là ḷng nhu ḥa nhẫn nhục.

Đến thời điểm này, kinh đă chỉ rơ ba hạnh của người nói Pháp Hoa: VÀO NHÀ NHƯ LAI, MẶC ÁO NHƯ LAI, NGỒI T̉A NHƯ LAI

 

NHÀ NHƯ LAI LÀ L̉NG TỪ BI LỚN

ÁO NHƯ LAI LÀ L̉NG NHU H̉A NHẪN NHỤC

TÓA NHƯ LAI LÀ NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG.

 

 

 

Xem KỲ 25

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com