www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 22

 

 

PHI GIỚI TÍNH

LONG NỮ THÀNH PHẬT

 

 

Bấy giờ vị Bồ Tát theo hầu đức Đa Bảo Như Lai tên là Trí Tích bạch với Phật nên trở về bổn quốc. Đức Thích Ca bảo Trí Tích:

 

“Thiện nam tử! Chờ giây lát, cơi đây có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có thể cùng ra mắt nhau luận nói pháp màu rồi sẽ về bổn độ.”

 

Lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen ngh́n cánh, các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báu, từ nơi cung rồng Ta Kiệt La trong biển lớn tự nhiên vọt lên trụ giữa hư không, đến núi Linh Thứu, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy hai đức Phật. Làm lễ xong đến chỗ Trí Tích Bồ Tát đàm luận. Ngài Trí Tích hỏi, “Ngài qua cung rồng hóa độ bao nhiêu chúng sanh?” Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Số đó vô lượng không thể tính kể.”

 

Liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báu từ biển vọt lên, đến núi Linh Thứu trụ giữa hư không. Các vị này là của Ngài Văn Thù Sư Lợi hóa độ, đủ hạnh Bồ Tát, cùng chung luận nói sáu pháp Ba La Mật. Những vị trước kia tu hạnh Thanh Văn nay đều tu hạnh ‘nghĩa không’ của đại thừa.

 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói:  “Ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa”

 

Ngài Trí Tích hỏi: “Kinh này rất sâu vi diệu là báu trong các kinh, trong đời rất ít có. Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này MAU ĐẶNG THÀNH PHẬT chăng?”

 

Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: “Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới tám tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng tŕ, các tạng pháp kín rất sâu của các Phật nói đều có thể thọ tŕ, sâu vào thiền định, rơ thấu các pháp. Trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề đặng bực bất thối chuyển, biện tài vô ngại, công đức đầy đủ, ḷng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi, nhân đức, khiêm nhường, ư chí ḥa nhă, nàng ấy có thể đến Bồ Đề.”

 

Ngài Trí Tích nghi rằng Long Nữ là con rồng thuộc về súc sanh, lại là giống nữ nên không thể thành Phật. Nói luận chưa xong, Long Nữ bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính chư Phật rồi đứng một phía nói kệ khen rằng: 

Thấu rơ tướng tội phước

Khắp soi cả mười phương

Pháp thân tịnh vi diệu

Đủ ba mươi hai tướng

Dùng tám mươi món tốt

Để trang nghiêm pháp thân

Trời, người đều kính ngưỡng

Long thần thảy cung kính

Tất cả loài chúng sanh

Không ai chẳng tôn phụng

Lại nghe thành Bồ Đề

Chỉ Phật nên chứng biết

Tôi nói pháp đại thừa

Độ thoát khổ chúng sanh.

Ngài Xá Lợi Phất cũng nghi ngờ v́ các lư do: 1/ Thân gái nhơ uế, chẳng phải pháp khí 2/ Đạo Phật sâu rộng phải tu đủ các độ mới thành được 3/ Thân gái chẳng được làm Phạm Vương 4/ Chẳng đặng làm Đế Thích 5/ Chẳng đặng làm Ma Vương 6/ Chẳng đặng làm chuyển luân thánh vương 7/ Chẳng đặng làm Phật.

 

Lúc đó Long Nữ có một hạt châu báu, giá trị bằng cơi tam thiên đại thiên, đem dưng lên đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với Bồ Tát Trí Tích và tôn giả Xá Lợi Phất: “Tôi hiến châu báu, đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?” Đáp: “Rất mau.” Long nữ nói: “Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó.” Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cơi VÔ CẤU ở phương Nam ngồi ṭa sen báu thành bực Đẳng Chánh Giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi món đẹp, khắp v́ tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp màu.

 

Khi ấy trong cơi ta bà, vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ đặng bực bất thối chuyển, vô lượng chúnh sanh đặng lănh lời thọ kư thành Phật. Cơi Vô Cấu sáu điệu vang động, ba ngh́n chúng sanh trụ bực bất thối, ba ngh́n chúng sanh phát ḷng Bồ Đề đặng lănh lời thọ kư. Trí Tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất, tất cả chúng trong hội im lặng mà tin nhận đó.

 

Trong cảnh giới Tịnh Độ Chân Không Thật Tướng, nam hay nữ chỉ là huyễn hiện của Bồ Tát. Viên châu báu của Long Nữ là trí huệ được Phật chấp nhận, tức là thọ kư. Trong các h́nh tượng thờ Phật Quan Thế Âm thường thấy có h́nh Thiện Tài và Long Nữ. Thiện Tài và Long nữ là hai vị đă được thọ kư thành Phật, nhưng thị hiện thành hai vị Bồ Tát theo hầu Phật Quan Thế Âm trong công hạnh độ khổ cho chúng sanh.

 

Trong phẩm này thấy rơ các Bồ Tát thị hiện là nam hay nữ tùy theo nhân duyên. Cho nên các nữ đệ tử của Phật rồi cũng được thọ kư.

 

 

 

Xem KỲ 24

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com