www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 21

 

 

 

PHI THIỆN ÁC

ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Trong cảnh giới Chân Không Phật Tướng mầu nhiệm bất tư ngh́ đó, Phật kể công đức của một tiên nhơn BIẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA trong một kiếp trước đă dùng ác duyên để giúp Phật đầy đủ sáu ba la mật, từ bi hỉ xả, ba mươi hai tướng tốt, tám muơi món đẹp, thân sắc vàng tía, mười trí lực, bốn món vô sở úy, bốn món nhiếp pháp, mười tám món bất cọng, thần thông đạo lực, thành bực Đẳng Chánh Giác, rộng độ khắp chúng sanh. Tất cả công đức đó đều do vị tiên nhơn kia, tiền kiếp của Đề Bà Đạt Đa. Ngay trong kiếp này Đề Bà Đạt Đa cũng nhiều phen hại Phật.

 

Với con mắt thế gian th́ đó là rất ác độc. Nhưng với cái nh́n Đại Từ Bi của Phật, không hề có thiện ác, ác duyên cũng như thiện duyên đều là công đức, mà chỉ có riêng Đề Bà Đạt Đa dám chấp nhận nghiệp quả địa ngục để giúp Phật hoàn thành Phật Pháp và Giáo Hội. Theo luật nhơn quả, tất nhiên Đề Bà Đạt Đa sẽ phải xuống địa ngục rất nhiều kiếp, nhưng do những việc làm đó là để giúp Phật Pháp và Giáo Hội, nên ông sẽ thoát qua địa ngục nhanh.

 

Đây là Phật dạy các Bồ Tát vào nhà Như Lai, tức là ḷng ĐẠI TỪ BI mà Bồ Tát phải học trên đường thuyết pháp độ sinh. Trong một phẩm sau, THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT, Phật sẽ dạy các Bồ Tát khoác áo Như Lai, tức là hạnh NHẪN NHỤC. C̣n toàn bộ Kinh Pháp Hoa là T̉A NHƯ LAI, tức là NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG mà Bồ Tát phải trụ nơi đó để học Pháp Hoa.

 

Phật bảo:

“Qua vô lượng kiếp về sau, ông ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA sẽ đặng thành Phật hiệu là THIÊN VƯƠNG NHƯ LAI, cơi nước tên Thiên Đạo. Đức Phật trụ đời hai mươi trung kiếp.”

Phật lại bảo:

“Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nghe kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA,  phẩm Đề Bà Đạt Đa, sanh ḷng trong sạch kính tin chẳng sanh nghi lầm, th́ chẳng đọa địa ngục, ngạ qủy, súc sanh, được ở trước các đức Phật mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cơi nhân, thiên th́ hưởng sự vui rất thắng diệu. Nếu sanh ở trước Phật th́ từ hoa sen hóa sanh.”

 

 

Xem KỲ 23

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com