www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 20

 

 

CHÂN KHÔNG THẬT TƯỚNG

 

Bấy giờ Phật thị hiện ĐẠI ĐỊNH NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THẬT TƯỚNG để chỉ dạy các đệ tử.

 

Trước Phật có tháp bằng bảy báu, cao năm trăm do tuần, ngang rộng hai trăm năm mươi do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ giữa chân không (Lời bàn: Đây là cảnh giới CHÂN KHÔNG HIỆN GIỮA HƯ KHÔNG.) Trong tháp báu vang ra tiếng lớn khen rằng: “Hay thay! Đức THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN có thể dùng hụê lớn b́nh đẳng v́ đại chúng nói KINH GIÁO BỒ TÁT PHÁP PHẬT SỞ HỘ NIỆM DIỆU PHÁP LIÊN HOA. Đúng thế! Đức THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN, như lời Phật nói đó, đều là chân thật”…

 

Phật bảo Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết:

 

“Trong tháp báu này có toàn thân của đức Như Lai…hiệu là ĐA BẢO…nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cơi nước, nếu có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp đó nổi ra nơi trước, toàn thân Phật trong đó khen rằng: Hay thay! Hay thay!”

 

 Do sức thần của Phật, Ngài Đại Nhạo Thuyết nguyện muốn thấy thân của vị Phật đó. Phật bảo:

“Các vị Phật của ta phân thân nói pháp ở các cơi nước trong mười phương nay nên sẽ nhóm lại.”

 

Phật phóng một lằng sáng nơi lông trắng giữa chặn mày, khắp mười phương chỗ tướng sáng đó chiếu đến đều thấy vô lượng cơi nước, trong đó có Phật đang thuyết pháp cho vô lượng Bồ Tát. Chư Phật đều nói: “Ta phải qua thế giới ta bà, chỗ của đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cúng dường tháp báu của Đa Bảo Như Lai.”

 

Lúc bấy giờ ta bà liền biến thành thanh tịnh… chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cơi khác. Các Phật phân thân về ngồi vẫn chưa hết. Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni ở tám phương đều biến thành hai trăm muôn ức na do tha cơi nước thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ qủy, súc sanh cùng a tu la, lại dời các hàng trời người để ở cơi khác. Khi ấy đức Thích Ca Mâu Ni dùng ngón tay hữu mở cửa tháp báu vang ra tiếng lớn. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy đức ĐA BẢO NHƯ LAI ở trong tháp báu ngồi ṭa sư tử, toàn thân không rả như vào cảnh thiền định, lại nghe Phật đó nó: “Hay thay! Hay thay! Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp Hoa, ta v́ nghe kinh đó mà đến cơi này.” Lúc đó Phật Đa Bảo chia nửa ṭa, và Phật Thích Ca vào trong tháp ngồi trên nửa ṭa đó.

 

Đó là cảnh giới Chân Không phi không gian, phi thời gian, là Thật Tướng bất tư ngh́ mà các chúng sanh khác không thấy, không nghe được.

 

 

 

 

Xem Kỳ 22

 

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com