www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 19

 

 

LA-HẦU-LA ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Bấy giờ Phật bảo ông LA HẦU LA:

 

“Ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật, hiệu ĐẠO THẤT BẢO HOA NHƯ LAI. Ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số vi trần trong mười thế giới. Thường v́ các đức Phật mà làm trưởng tử, cũng như hiện nay. Cơi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tượng pháp cũng đồng như đức SƠN HẢI HUỆ TỰ TẠI THÔNG VƯƠNG NHƯ LAI không khác. Ông cũng làm trưởng tử cho Phật này, qua sau đây rồi sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác.”

 

HAI NGH̀N THANH VĂN ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Bấy giờ Phật bảo Ông A NAN:

“Các người (hai ngh́n Thanh Văn) sẽ cúng dường các đức Như Lai như số vi trần trong năm mươi thế giới, cung kính tôn trọng thọ tŕ pháp tạng. Rốt sau đồng ở cơi nước trong mười phương đều đặng thành Phật, đều đồng một hiệu là BỬU TƯỚNG NHƯ LAI, sống lâu một kiếp, cơi nước trang nghiêm, Thanh Văn, Bồ Tát, chánh pháp, tượng pháp thảy đều đồng nhau.”

Lúc đó hai ngh́n Thanh Văn nghe Phật thọ kư vui mừng hớn hở, đồng nói kệ rằng:

 

Thế Tôn đèn huệ sáng

Chúng con được thọ kư

Ḷng vui mừng đầy đủ

Như được rưới cam lồ.

 

 

CÔNG ĐỨC PHÁP HOA

 

 

Sau khi Phật thọ kư cho các nam đệ tử rồi, Phật bảo Bồ Tát Dược Vương:

 

“Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA nhẫn đến một bài kệ một câu, một niệm tùy hỉ đó, ta cũng thọ kư đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho.

 

“Nếu lại có người thọ tŕ đọc tụng, giải nói biên chép kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA, nhẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như Phật…Các người trên đó đă từng cúng dường mười muôn ức Phật, ở chỗ đức Phật thành tựu chí nguyện lớn v́ thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian..

 

“Có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm ḿnh…

 

“Kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bủa vọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật giữ ǵn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại c̣n nhiều kẻ oán ghét, huồng là sau lúc Phật diệt độ…

“Nơi nơi, chỗ chỗ, hoặc nói, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc chép, hoặc chỗ có quyển kinh này…trong đó đă có toàn thân Phật…

 

“Nếu Bồ Tát chưa nghe, chưa hiểu, chưa có thể tu tập kinh Pháp Hoa này, phải biệt người đó cách đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác c̣n xa. Nếu đượv nghe hiểu suy gẫm tu tập kinh này, th́ chắc biết đặng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác…”

 

“ĐƯỢC VƯƠNG! NẾU CÓ NGƯỜI THIỆN NAM, NGƯỜI THIỆN NỮ NÀO, SAU KHI ĐỨC NHƯ LAI DIỆT ĐỘ, MUỐN V̀ HÀNG BỐN CHÚNG MÀ NÓI KINH PHÁP HOA NÀY, TH̀ PHẢI NÓI CÁCH THẾ NÀO?

 

“NGƯỜI THIỆN NAM THIỆN NỮ ĐÓ PHÀI VÀO NHÀ NHƯ LAI, MẶC ÁO NHƯ LAI, NGỒI T̉A NHƯ LAI. NHÀ NHƯ LAI LÀ TÂM TỪ BI LỚN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH, ÁO NHƯ LAI LÀ L̉NG NHU H̉A NHẪN NHỤC, T̉A NHƯ LAI LÀ NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG.’

 

 

 

Xem Kỳ 21

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com