www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 18

 

 

NĂM TRĂM ĐỆ TỬ ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Lúc bấy giờ một ngh́n hai trăm vị A La Hán, bực tâm tự tại, nghĩ như vầy: “Chúng ta vui mừng đặng điều chưa từng có, nếu đức Thế Tôn đều thọ kư cho như các đệ tử lớn khác th́ sung sướng lắm.”

 

Đức Phật biết tâm nỉệm của các vị đó nên nói với ngài Đại Ca Diếp:

“Một ngh́n hai trăm vị A La Hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự tho kư đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

“Trong chúng đó, đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như tỳ kheo, sẽ cúng dường sáu muôn hai ngh́n ức Đức Phật, vậy sau thành Phật hiệu là PHỎ MINH NHƯ LAI. Năm trăm vị A La Hán: ông Ưu-Lâu Tần-Loa-Ca-Diếp, ông Dà-Gia-Ca-Diếp, ông Na-Đề-Ca-Diếp, ông Ca-Lưu-đà-Di, ông Ưu-Đà-Di, ông A-Nâu-Lâu-Đà, ông Ly-Bà-Đa. Ông Kiếp-Tân-Na, ông Bạc-Câu-La, ông Châu-Đà-Tá, ông Dà-Đà, v.v…đều sẽ đặng đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đều đồng một hiệu là PHỔ-MINH.”

 

Sau khi được thọ kư, năm trăm vị A La Hán vui mừng hớn hở, đầu mặt lạy chân Phật, ăn năn hối lỗi tự trách ḿnh như gă say rượu được người bạn lấy châu báu cột trong vạt áo mà không hay biết. Sau khi dậy bèn đi đến nước khác, v́ việc ăn mặc phải gắng sức t́m cầu rất khổ nhọc, được chút ít bèn cho là đủ. Măi sau, người bạn thân gặp lại quở trách rằng đă có châu báu cột trong chéo áo lại nhọc nhằn sầu khổ để tự nuôi sống, thật là khờ lắm; nay nên đem ngọc đó đổi chác lấy đồ cần dùng vừa ư không chỗ thiếu thốn.

 

…………………………..

Chúng con cũng như vậy

Thế Tôn từ lâu xưa

Thường thường giáo hóa cho

Khiến gieo nguyện vô thương

Chúng con v́ vô tri

Chẳng hay cũng chẳng biết

Được chút phần Niết Bàn

Cho đủ chẳng cầu nữa

Nay Phật giác ngộ con

Nói chẳng phải thiệt diệt

Đặng Phật hụê vô thượng

Đó mới là thiệt diệt

Con nay từ Phật nghe

Thọ kư việc trang nghiêm

Cùng tuần tự thọ kư

Thân tâm khắp mừng vui.

 

 

 

A-NAN ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

 

Bấy giờ ngài A-NAN và ngài LA-HẦU-LA nghĩ như vầy: Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ kư thời sung sướng lắm. Hai ngàn Thanh Văn cùng nguyện cầu như A-NAN và LA-HẦU-LA.

 

Đức Thế Tôn bảo ngài A-NAN:
“Ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu là SƠN HẢI HUỆ TỰ TẠI THÔNG VƯƠNG NHƯ LAI. Ông sẽ cúng dường sáu mươi hai ức đức Phật, hộ tŕ tạng Pháp vậy sau chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa hai mươi ngàn muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát v.v…làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, kiếp tên Diệu Âm Biến Măn. Đức Phật đó thọ mạng ngh́n muôn ức a tăng kỳ kiếp. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng. Tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. Đức Phật đó được vô lượng ngh́n muôn ức hằng hà sa các Đức Phật Như Lai mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài.”

 

Bấy giờ tám ngh́n Bồ Tát mới phát tâm đều nghĩ: Chúng ta c̣n chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ kư như thế, có nhơn duyên ǵ mà các Thanh Văn được thọ kư như thế.

 

 Đức Thế Tôn biết tâm niệm các vị Bồ Tát nên nói rằng:

“Ta cùng ông A-NAN ở chỗ đức Phật KHÔNG VƯƠNG đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A-NAN thường ưa học rộng, c̣n ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên ta đă thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A NAN hộ tŕ pháp của ta, ông cũng sẽ hộ tŕ pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên đặng thọ kư dường ấy.”

 

Ngài A NAN tận mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ kư cùng cơi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đă đủ, ḷng rất vui mừng đặng điều chưa từng có. Tức th́ NGHĨ NHỚ TẠNG PHÁP CỦA VÔ LƯỢNG NGH̀N MUÔN ỨC CÁC ĐỨC PHẬT THỦƠ QUÁ KHỨ, SUỐT THẤU KHÔNG NGẠI NHƯ HIỆN NAY NGHE VÀ CŨNG BIẾT BỔN NGUYỆN.

 

 

 

 

Đọc tiếp Kỳ 20

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com