www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 17

 

 

CA DIẾP ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo các đại chúng xướng lời thế này:    “Ông Ma Ha Ca Diếp, đệ tử của ta, ở đời vị lai sẽ phụng thờ ba trăm muôn ức các đức Phật Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật, ở nơi thân rốt sau thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai. Nước tên Quang Đức, kiếp tên Đại Trang Nghiêm. Phật thọ mười hai tiểu kiếp. Chánh Pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp. Tượng pháp cũng trụ hai mươi tiểu kiếp.”

 

TU BỒ ĐỀ ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo rằng:

“Ông Tu Bồ Đề đây phụng thờ ba trăm muôn ức na do tha đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sau thành Phật hiệu Danh Tướng Như Lai . Kiếp tên Hữu Bửu, nước tên Bửu Sanh. Đức Phật thọ mười hai tiểu kiếp. Chánh pháp trụ đời hai mươi tiểu kiếp. Tượng pháp trụ đời cũng hai mươi tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không v́ chúng nói pháp, độ thoát được vô lượng Bồ Tát cùng chúng Thanh Văn.”

 

ĐẠI CA CHIÊN DIÊN ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn lại bảo chúng tỳ kheo:

“Ông Đại Ca Chiên Diên ở đời tới dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ tám ngh́n ức Phật cung kính tôn trọng.. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao một ngh́n do tuần, tháp miếu đó dùng bảy món báu hiệp lại thành, và cúng dướng tháp miếu. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường hai mươi muôn ức Phật cũng như trước, cúng dường các đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Đức Phật đó thọ mười hai tiể kiếp. Chánh pháp trụ đời hai mươi tiểu kiếp. Tượng pháp cũng trụ hai mươi tiểu kiếp.”

 

ĐẠI MỤC KIỀN LIÊN ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng:

“Ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng dường tám ngh́n các đức Phật, cung kính tôn trọng. Sau các đức Phật diệt độ, sẽ dựng tháp miếu bằng bảy báu. Sau đó lại sẽ cúng dường hai trăm muôn ức các đức Phật, rồi sẽ thành Phật hiệu Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai. Kiếp đó tên Hỷ Măn, nước tên là Ư Lạc. Đức Phật thọ hai mươi bốn tiểu kiếp. Chánh pháp trụ bốn mươi tiểu kiếp. Tượng pháp cũng trụ bốn mươi tiểu kiếp.”

 

MĂN-TỪ-TỬ ĐƯƠC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

Lúc bấy giờ Ngài Măn Từ Tử bạch Phật:

“Thế Tôn rất riêng lạ, việc làm ít có, thuận theo bao nhiêu chủng tánh ở trong đời, dùng sức phương tiện tri kiến mà v́ đó nói pháp, vớt chúng sanh ra khỏi các chỗ tham trước, chúng con ở nơi công đức của Phật không thể dùng lời nói mà tuyên bày được, chỉ có đức Phật Thế Tôn hay biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con.”

Bấy giờ đức Phật bảo các Tỳ-Kheo:

 

“Cac ông thấy Măn Từ Tử đây chăng? Ta thường khen ông là bực nhất trong hàng người nói pháp, cũng thường khen các món công đức của ông, ṛng rặc siêng năng hộ tŕ giúp tuyên bày pháp của ta, có thể chỉ dạy lợi mừng cho hàng bốn chúng, giải thích trọn vẹn chánh pháp của Phật, mà làm nhiều lợi ích cho những người đồng hạnh thanh tịnh…. Ông lại ở pháp Không của Phật nói, thông suốt rành rẽ, đặng bốn trí vô ngại, thường hay suy nghĩ chắc chắn nói pháp thanh tịnh không có nghi lầm, đầy đủ sức thần thông của Bồ Tát tùy số thọ mạng mà tu hạnh thanh tịnh.”

Ông Màn Từ Tử thường thị hiện là A La Hán, nhưng đă từng giáo hóa vô lượng chúng sanh khiến đứng nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, v́ tịnh cơi Phật mà siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh, lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Phật bảo Măn Từ Tử:

 

“Qua vô lượng kiếp sau, ông sẽ ở nơi cơi này thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là PHÁP MINH NHƯ LAI. Đức Phật đó lấy số thế giới tam thiên đại thiên nhiều như số cát sông Hằng làm thành một cơi Phật…Cung điện các trời gần trên hư không, người cùng trời giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có đường dữ, cũng không có người nữ. Tất cả chúng sanh đều do biến hóa sanh, không có dâm dục, được pháp thần thông lớn, thân chói sáng, bay đi tự tại, chí niệm bền chắc, có đức tinh tấn trí hụê, tất cả đều thân sắc vàng đủ ba mươi hai tướng tốt để tự trang nghiêm. Nhân dân nước đó dùng hai thức ăn là pháp hỉ thực và thiền duyệt thực….Kiếp tên Bửu Minh, nước tên Thiện Tịnh. Phật đó sống lâu vô lượng kiếp. Pháp trụ đởi rất lâu.”

 

 

 

Xem Kỳ 19

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com