www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 16

 

 

 

 

TÍN GIẢI

 

 

Sau khi nghe Thí Dụ và bài kệ của Phật, quư Ông TU-BỒ-ĐỀ, CA-CHIÊN-DIÊN, CA-DIẾP, MỤC-KIỀN-LIÊN sanh ḷng hi hữu hớn hở vui mừng, liền tŕnh Tín Giải của ḿnh. Các ông tự thấy ḿnh trước đây như những đứa bé khờ dại bỏ cha trốn đi mấy mươi năm trời bơ vơ khổ cực. Người cha giàu có vô cực, suốt năm mươi năm thương nhớ con. Người con lang bạc t́nh cờ về bổn xứ, gặp lại cha mà không biết, chỉ xin làm công việt hạ liệt kiếm sông qua ngày. Người cha nhận ra con, nhưng v́ tâm trí của con quá thấp hèn, dùng phương tiện cho con làm những việc hạ đẳng. Cho đến một ngày thấy con ḿnh đă khôn lớn, tâm trí mạnh mẽ có thể gánh vác đại sự, người cha mới tuyên bố trao hết tài sản quư báu cho con ḿnh đảm trách. Cha già kia là Phật, những đứa con lạc loài kia là các đệ tử. Khi trở về gặp được Phật, tâm trí c̣n kém hèn, nên chúng con được học Thinh Văn, Duyên Giác tự cho là đủ. Đâu biết rằng ngày hôm nay được Phật ban cho Nhất Thừa Thành Phật.

 

…………………………

Ơn lớn của Thế Tôn

Đem việc ít có này

Thương xót dạy bảo cho

Làm lợi ích chúng con

………………………….

 

 

 

MƯA PHÁP

 

 

Phật bảo các đại đệ tử:

 

“Đức Như Lai hiện ra nơi đời như vừng mây lớn nổi lên trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, tuông mưa pháp xuống thấm nhuần tất cả chúng sanh. Như mây lớn kia rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và các cỏ thuốc, theo giống loại của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng…. ĐỨC NHƯ LAI NÓI PHÁP MỘT TƯỚNG MỘT VỊ, NGHĨA LÀ TƯỚNG GIẢI THOÁT, TƯỚNG XA L̀A, TƯỚNG DIỆT, RỐT RÁO ĐẾN BỰC “NHẤT THIẾT CHỦNG TRÍ”. CÓ CHÚNG SANH NÀO NGHE PHÁP CỦA NHƯ LAI HOẶC THỌ TR̀ ĐỌC TỤNG, ĐÚNG NHƯ PHÁP MÀ TU HÀNH, ĐƯỢC CÔNG ĐỨC TỰ M̀NH KHÔNG HAY BIẾT.”

 

……………………………

Ta rưới trận mưa pháp

Đầy đủ khắp thế gian

Pháp mầu thuần một vị

Tùy sức riêng tu hành

Như thể lùm rừng kia

Và những thuốc cỏ cây

Tùy giống lớn hay nhỏ

Lần lần thêm sum sê.

Pháp của các đức Phật

Thường dùng thuần một vị

Khiến cho khắp thế gian

Đều khắp đặng đầy đủ

Lần lựa siêng tu hành

Rồi đều đặng đạo quả.

……………………………

Chỗ các ông tu hành

Là đạo cũa Bồ Tát

Lần lần tu học xong

Thảy đều sẽ thành Phật.

 

 

 

Xem KỲ 18

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com