www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 15

 

 

 

XÁ-LỢI-PHẤT ĐƯỢC THỌ KƯ THÀNH PHẬT

 

 

Bắt đầu kinh Pháp Hoa, Phật bỏ tất cả quyền thừa, giảng về NHẤT THỪA tức là PHẬT THỪA. Trước đây v́ căn cơ của chúng sanh nên từ Nhất Thừa, Phật hóa ra TamThừa. Trong đạo tràng Pháp Hoa không những Phật thọ kư cho đệ tử thành Phật mà c̣n dạy họ đem Kinh Pháp Hoa thuyết giảng cho chúng sinh.   

 

……………………………

Người tâm quư trong sạch

Quyết chí cầu Phật Đạo

Nên v́ những người ấy

Rộng khen đạo Nhất Thừa

Xá-Lợi-Phất nên biết

Pháp của Phật như thế

Dùng muôn ức phương tiện

Tùy thời nghi nói pháp

Người chẳng học tu tập

Không hiểu đặng pháp này

Các ông đă biết rơ

Phật là Thầy trong đời

Việc phương tiện tùy nghi

Không c̣n lại nghi lầm

Ḷng sanh rất vui mừng

Tự biết sẽ thành Phật.

 

Khi nghe bài kệ của Phật xon,g Ngài Xá-Lợi-Phất hớn hở vui mừng, liền đứng dậy chiêm ngưỡng dung nhạn Phật và bạch:

 

……………………………..

Con nghe tiếng pháp này

Được điều chưa từng có

Ḷng rất đổi vui mừng

Lưới nghi đều đă trừ

………………………………

Nghe tiếng Phật êm dịu

Sâu xa rất nhiệm mầu

Nói suốt pháp thanh tịnh

Tâm con rất vui mừng

Nghi hối đă hết hẳn

An trụ trong thật trí

Con quyết sẽ thành Phật

Được trời, người cung kính

Chuyển pháp luân vô thượng

Giáo hóa các Bồ Tát.

 

 Đức Phật thọ kư cho Ngài Xá-Lợi-Phất:

 

“Xá-Lợi-Phất! Ông đến đời vị lai quá vô lượng kiếp, cúng dường ngh́n muôn ức Phật, phụng tŕ chánh pháp đủ đạo hạnh của Bồ Tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Nước Phật tên là Ly Cấu. Đức Phật thọ mười hai tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời ba mươi hai tiểu kiếp. Tượng pháp trụ đời cũng ba mươi hai tiểu kiếp.”

 

THÍ DỤ

 

Sau khi thọ kư Ngài Xá-Lợi-Phất thành Phật, Phật nói:”Ta trước đây ta đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều v́ dạy Bồ Tát vậy.

 

V́ nhiều chúng sanh sau khi học được các pháp Tiểu Thừa của A La Hán và Trung Thừa của Duyên Gíác rồi nghĩ rằng đó là cứu cánh giải thoát, không màng nghĩ đến Bồ Tát đạo, hoặc nghĩ là Bồ Tát đạo quá cao siêu ḿnh không thể đến được, nên Phật nói Thí Dụ cứu chúng sanh ra khỏi nhà lửa: Phật bày ra tam thừa để giúp họ tu. Khi các chúng sanh nào đă thoát khỏi nhà lửa, Phật đều ban cho PHẬT THỪA.

 

……………………………..

Phật v́ người trí sâu

Nói Kinh Pháp Hoa này

Kẻ thức cạn nghe đến

Mê lầm không hiểu được.

………………………………

Nếu có người lợi căn

Sức trí huệ sáng láng

Học rộng và nhớ dai

Mới nên v́ đó nói.

Nếu có ngườ́ đă từng

Thấy trăm ngh́n ức Phật

Trồng các cội đức lành

Thâm tâm rất bền vững

Hạng người được như thế

Mới nên v́ đó nói

Nếu có người tinh tấn

Thường tu tập ḷng từ

Chẳng hề tiếc thân mạng

Mới nên v́ đó nói

Nếu có người cung kính

Không có sanh ḷng khác

Xa ĺa các phàm ngu

Ở riêng trong núi chầm

Những hạng người như thế

Mới nên v́ đó nói

Lại Xá Lợi Phất này

Nếu thấy có người nào

Rời bỏ ác tri thức

Gần gũi bạn hiền lành

Người được như thế ấy

Mới nên v́ đó nói.

Nếu thấy hàng Phật tử

Giữ giới hạnh trong sạch

Như minh châu sáng sạch

Ham cầu kinh Đại Thừa

Những người được như thế

Mới nên v́ đó nói

Nếu người không ḷng giận

Chắc thật ư dịu ḥa

Thường thương xót mọi loài

Cung kính các đức Phật

Hạng người tốt như thế

Mới nên v́ đó nói

Lại có hàng Phật tử

Ở tại trong đại chúng

Thuần dùng ḷng thanh tịnh

Các món nhơn cùng duyên

Thí dụ và lời lẽ

Nói pháp không chướng ngại

Những người như thế ấy

Mới nên v́ đó nói

Nếu có vị tỳ kheo

V́ cầu nhứt thiết trí

Khắp bốn phương cầu pháp

Chấp tay cung kính thọ

Chỉ ưa muốn thọ tŕ

Kinh điển về Đại Thừa

Nhẫn đến không hề thọ

Một bài kệ kinh khác

Hạng người được như thế

Mới nên v́ đó nói.

Như có người chí tâm

Cầu xá-lợi của Phật

Cầu kinh cũng như thế

Đặng rồi đảnh lễ thọ

Người đó chẳng c̣n lại

Có ḷng cầu kinh khác

Cũng chưa từng nghĩ tưởng

Đến sách vở ngoại đạo

Ngưởi được như thế ấy

Mới nên v́ đó nói

Bảo cùng Xá Lợi Phất

Ta nói các sự tướng

Của người cầu Phật đạo

Cùng kiếp cũng chẳng hết

Những người như thế đó

Thời có thể tin hiểu

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA.

 

 

 

Xem Kỳ 17

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com