www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 13

 

 

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

 

Chúng ta hăy lắng tâm đọc lại tường tŕnh của Bồ Tát Đại Thế Chí:

 

“ĐỨC PHẬT SIÊU NHẬT NGUYỆT QUANG DẠY CON TU PHÁP ‘NIỆM PHẬT TAM MUỘI’…NẾU TÂM CHÚNG SANH NHỚ PHẬT, TƯỞNG PHẬT, TH̀ HIỆN NAY HOẶC VỀ SAU NHẤT ĐỊNH THẤY PHẬT, CÁCH PHẬT KHÔNG XA TH̀ KHÔNG CẦN PHƯƠNG TIỆN, TỰ TÂM ĐƯỢC KHAI NGỘ. NHƯ NGƯỜI ƯỚP HƯƠNG TH̀ THÂN THỂ CÓ MÙI HƯƠNG, ĐÂY GỌI LÀ HƯƠNG QUANG TRANG NGHIÊM. CĂN BẢN CỦA CON LÀ DÙNG TÂM NỈỆM PHẬT MÀ VÀO VÔ SANH NHẪN. NAY Ở CƠI TA BÀ TIẾP DẪN NGƯỜI NIỆM PHẬT VỀ CƠI TỊNH ĐỘ. NAY PHẬT HỎI VỀ VIÊN THÔNG, CON KHÔNG LỰA CHỌN, CHỈ THU NHIẾP SÁU CĂN TỊNH NIỆM LIÊN TỤC ĐƯỢC VÀO ĐẠI ĐỊNH”. Pháp môn niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí là pháp môn tối cao nhiếp thu sáu căn tịnh niệm liên tục được vào đại định. Đó là Bồ Tát niệm Phật để vào thẳng Tịnh Độ.

 

Đối với chúng sanh sơ cơ, Phật đă dạy PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT LIÊN TỤC ĐẾN NHẤT TÂM BẤT LOẠN TỪ MỘT NGÀY CHO ĐẾN BẢY NGÀY. Bất cứ ai hành tŕ nghiêm túc được như vậy, nghĩa là CHÍ TÂM NIỆM PHẬT A DI ĐÀ LIÊN TỤC, với ai căn cơ nhạy bén th́ Một Ngày, với căn cơ chậm chạp th́ ít nhất Bảy Ngày, sẽ được Tam Thánh hiện ra rước về Cực Lạc. Nhất Tâm Bất Loạn là ĐẾN CHỖ NGŨ UẨN THANH TỊNH, bắt đầu thành quả A La Hán. Do niệm danh hiệu Phật A Di Đà là phát nguyện về Cực Lạc. Nên người hành tŕ kia ĐỦ CÔNG ĐỨC VỀ CỰC LẠC.

 

THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ ĐỐI LẬP VỚI THẾ GIỚI TA BÀ. THẾ GIỚI TA BÀ LÀ NƠI CHÚNG SANH NGHIỆP CHƯỚNG NẶNG NỀ, CUỘC SỐNG LÀ ĐAU KHỔ, BẢN CHẤT LÀ PHIỀN NĂO, GỒM CÓ SÁU CƠI LUÂN HỒI LÀ  ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ, SÚC SANH, THẦN, TRỜI, NGƯỜI LĂN LỘN MĂI TRONG V̉NG TỘI PHÚC. C̉N THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG CÓ ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ, SÚC SANH; KHÔNG CÓ NGƯỜI NỮ; CHỈ CÓ THẦN, NGƯỜI, TRỜI ĐỀU LÀ NAM GIỚI VÀ ĐĂ NHẤT TÂM THANH TỊNH CÙNG CÁC A LA HÁN VÀ BỒ TÁT   THẦN THÔNG DIỆU DỤNG.

 

Pháp môn niệm Phật, thường được gọi là PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ rất phổ biến ngày nay, v́ dễ hành tŕ, và v́ thời kỳ mạt pháp, khắp nơi ma quỷ lộng hành, thế giới điên đảo, nhiều người mong ĺa bỏ thế giới đau khổ về miền cưc lạc. Nhiều ngôi chùa theo Pháp môn niệm Phật để ĐỘ TỬ NHIỀU HƠN ĐỘ SANH. Theo kinh ĐỊA TẠNG, khi niệm Phật, tŕ chú, cúng vái, cầu nguyện cho một người khác, th́ người khác đó chỉ được hưởng phước ba phần, c̣n người tŕ niệm kia hưởng phước bảy phần. Đó là trường hợp người tŕ niệm kia thanh tịnh. Nếu người tŕ niệm kia không thanh tịnh, hay là tà ma quỷ quái th́ người chết không được phước ǵ hết, trái lại c̣n có thể bị vương lây thêm tội nghiệp. Sỡ dĩ phải viết những điều thật này ra đây, v́ nhiều chùa và nhiều sư giả lấy sự tụng niệm cho người chết làm nghề kiếm ăn. Lại có nhiều kẻ mượn chiếc áo vàng và cạo đầu làm tu sĩ, không hiểu ǵ về Phật pháp, nói toàn ma pháp, mê hoặc một số người khác để làm tiền. Thời kỳ mạt pháp, ma qủy lộng hành khắp nơi, xin tha thiết kêu gọi mọi người hăy b́nh tâm cảnh giác, t́m nơi chánh pháp mà học, t́m thầy đức hạnh mà tu, xa lánh ngay những loài ma qủy. Chỉ có vậy mới tự cứu ḿnh khỏi rơi vào địa ngục. Và sẽ được hưởng CHÁNH PHƯỚC, AN NHIÊN TỰ TẠI. RỒI SẼ ĐƯỢC PHẬT GIA HỘ PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG.

 

 

CÔNG ĐỨC BỒ TÁT HẠNH

 

 

Người tu hành phải an định hai NGHIỆP là BIỆT NGHIỆP VÀ CỘNG NGHIỆP. Cho nên thường nghe nói TỰ ĐỘ, ĐỘ THA. Xin hăy đọc SIÊU KHOA HỌC TẬP MỘT về NGŨ UẨN. Về mặt biệt nghiệp của một cá nhân, ngũ uẩn là tiến tŕnh tâm lư sắc, thọ, tưởng, hành, thức giữa căn và trần. Với cùng một loài chúng sanh, th́ tiến tŕnh tâm lư đó giống nhau, nghĩa là có cùng sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên theo cộng nghiệp, thường hay nói sắc là thân, và thọ, tưởng, hành, thức là tâm. Chúng sanh chỉ là những niệm hiện ra từ tâm ḿnh. Cho nên Tâm nhiếp tất cả chúng sanh. Hiểu được như thế mới hiểu được lời Phật dạy Ông Tu Bồ Đề trong KINH BÁT NHĂ BA LA MẬT: MUỐN ĐỊNH ĐƯỢC TÂM, PHẢI ĐƯA TẤT CẢ CHÚNG SANH VÀO VÔ DƯ NIỆT BÀN; MUỐN TRỤ ĐƯỢC TÂM PHẢI TRỤ NƠI CHỖ VÔ TRỤ. ĐƯA CHÚNG SANH VÀO VÔ DƯ NIẾT BÀN TỨC LÀ ĐỊNH NƠI VÔ-TÁNH TR̉N KHẮP; TRỤ NƠI CHỖ VÔ TRỤ TỨC LÀ TRỤ NƠI VÔ-TƯỚNG CHÂN KHÔNG.

 

ĐÓ LÀ Ư NGHĨA CỦA BÁT NHĂ TÂM KINH: VÔ-TÁNH ĐƯỢC HIỂU LÀ “SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC, SẮC TỨC THỊ KHÔNG, KHÔNG TỨC THỊ SẮC; THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC, DIỆT PHỤC NHƯ THỊ”. VÔ-TƯỚNG RƠ RÀNG LÀ “THỊ CHƯ PHÁP VÔ TƯỚNG BẤT SANH BẤT DIỆT, BẤT CẤU BẤT TỊNH, BẤT TĂNG BẤT GIẢM”. Tánh ngũ uẩn là Tánh Không. Tướng các pháp là Tướng Không. Định tâm là định nơi Tánh Không tức là đưa tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Trụ tâm là trụ nơi Tướng Không tức là trụ nơi chỗ vô trụ.

 

Kinh Bát Nhă Ba La Mật dạy BUÔNG TẤT CẢ CHẤP VỀ TÁNH VÀ TƯỚNG. BUÔNG MỘT CÁI CHẤP LÀ ĐẠT MỘT CÁI KHÔNG. CÀNG BUÔNG CHẤP LÀ CÀNG ĐI VÀO NHỮNG CÁI KHÔNG NGÀY CÀNG SÂU, CÀNG CAO. SUỐT THỜI KỲ BÁT NHĂ, PHẬT LUÔN DẠY VỀ KHÔNG; AI HIỂU ĐƯỢC VÀ HÀNH ĐƯỢC NHỮNG CÁI KHÔNG NÀY LÀ ĐI ĐÚNG CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ. KHI DẠY VỀ LỤC ĐỘ, PHẬT GIẢNG VỀ LỤC ĐỘ BA LA MẬT.  BỐ THÍ, TR̀ GIỚI, NHẪN NHỤC, TINH TẤN, THIỀN ĐỊNH, TRÍ HUỆ BA LA MẬT. BA LA MẬT TỨC LÀ CÁI KHÔNG THÂM SÂU CÙNG TỘT CỦA CHÂN KHÔNG. THẦN THÔNG BA LA MẬT CŨNG LÀ CÁI KHÔNG CAO SÂU CÙNG TỘT CỦA CHÂN KHÔNG.

KHI ĐĂ NHẬP VÀO BỒ TÁT ĐỊA, ĐƯỢC PHẬT THO KƯ, BỒ TÁT PHẢI TIẾP TỤC TU ĐỘ CHÚNG SANH.

Trong thời Phật giảng Kinh Bát Nhă, NGÀI ĐẾ THÍCH ĐĂ PHÁT LỜI NGUYỆN:

“ TÔI ĐĂ TỰ ĐỘ SẼ ĐỘ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC ĐỘ, TÔI ĐĂ GIẢI THOÁT CŨNG SẼ GIẢI THOÁT NGƯỜI CHƯA GIẢI THOÁT, TÔI ĐĂ AN ỔN CŨNG SẼ AN NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC AN, TÔI ĐĂ DIỆT ĐỘ CŨNG SẼ KHIẾN NGƯỜI CHƯA DIỆT ĐỘ ĐƯỢC DIỆT ĐỘ”. Đó là CÔNG ĐỨC BỐ TÁT HẠNH. Đó là CÔNG ĐỨC CỨU ĐỘ CHÚNG SANH. Trước khi thọ kư cho tất cả đệ tử hiện đời thành Phật trong Đạo tràng Pháp Hoa, Phật đă chỉ rơ các công đức này trong KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG NGHĨA. Xin ghi lại đây lược giải của Thầy Thích Chánh Quang, trụ tŕ chùa Giác Tâm ở Phú Nhuận, Nam Việt Nam vào năm 1950.

 

Kinh VÔ LƯỢNG NGHĨA này quét sạch các quyền thừa để phát huy THẬT TƯỚNG, đồng một thời với KINH PHÁP HOA, đồng một ư với KINH HOA NGHIÊM, trước thời NIẾT BÀN, sau thời BÁT NHĂ. Muốn tu theo pháp môn VÔ LƯỢNG NGHĨA, cần phải quan sát TÁNH, TƯỚNG CÁC PHÁP ĐỀU KHÔNG, VƯỢT BỎ HẾT KHÔNG GIAN, THỜI GIAN. TUY CÓ SANH, TRỤ, DỊ, DIỆT, NIỆM NIỆM CHẲNG DỪNG, LUÔN LUÔN THAY ĐỔI, NHƯNG BẢN THỂ LÀ NHƯ NHƯ THƯỜNG TRỤ. QUAN SÁT THẤU ĐÁO NHƯ THẾ MỚI BIẾT ĐƯỢC CÁC TÁNH DỤC CỦA CHÚNG SANH VÔ LƯỢNG, NÊN NÓI PHÁP VÔ LƯỢNG, V̀ NÓI PHÁP VÔ LƯỢNG NÊN NGHĨA CŨNG VÔ LƯỢNG. VÔ LƯỢNG NGHĨA NÀY TỪ MỘT PHÁP PHÁT SANH, MỘT PHÁP ẤY CHÍNH LÀ VÔ TƯỚNG, VÔ TƯỚNG MÀ KHÔNG PHẢI VÔ TƯỚNG, KHÔNG PHẢI VÔ TƯỚNG MÀ VÔ TƯỚNG, NÊN LÀ THẬT TƯỚNG. BỒ TÁT ĐẠT ĐƯỢC CHÂN LƯ THẬT TƯỚNG NÀY RỒI, SAU PHÁT KHỞI L̉NG TỪ BI ĐỂ HOÁ ĐỘ CHÚNG SANH. L̉NG TỪ BI ẤY MỚI CHÍNH LÀ CHÂN THẬT.

 

Kinh VÔ LƯỢNG NGHĨA NÀY có mười phần công đức lực khó nghĩ bàn.

 

1/ Phát Bồ Đề Tâm

2/ Tổng tŕ tất cả pháp

3/ Đặng tư tưởng mạnh mẽ

4/ Tự độ chưa rồi, lại phát tâm hóa độ cho người

5/ Thị hiện đạo Bồ đề

6/ Gánh vác sự nghiệp của Như Lai

7/ Đặng pháp Vô Sanh Nhẫn

8/ Tu được dễ dàng, lại hay hóa độ người khác

9/ Trừ hết các nghiệp chướng

10/ Tích tụ căn lành

 

Người thọ tŕ kinh này mau thành đạo VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ. Người tŕ được kinh này, dù chưa đạt đến chân lư Thật Tướng, dù chưa trừ sạch các thứ phiền năo, mà đă thân thuộc các vị Đại Bồ Tát, lần thâm nhập các pháp đại thừa, thường được chư Phật từ bi gia hộ.

 

Xem Kỳ 15

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com