www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 11

 

 

 

CHỨNG NGỘ QUA THỨC ĐẠI

 

 

Ngài Di Lạc Bồ Tát bạch Phật:

 

“CON NHỚ TRẢI QUA VI TRẦN KIẾP VỀ TRƯỚC, CÓ PHẬT RA ĐỜI HIỆU LÀ NHẬT NGUYỆT ĐĂNG MINH. CON ĐƯỢC THEO ĐỨC PHẬT KIA XUẤT GIA, NHƯNG TÂM NẶNG VỀ DANH LỢI Ở THẾ GIAN, ƯA GIAO DU VỚI CÁC NGƯỜI QUYỀN QUÍ. LÚC ẤY ĐỨC THẾ TÔN DẠY CON ĐỊNH DUY TÂM THỨC, CON ĐƯỢC VÀO ĐẠI ĐỊNH. TRẢI QUA NHIỀU KIẾP ĐẾN NAY, DO ĐẠI ĐỊNH NÀY MÀ PHỤNG THỜ HẰNG SA CHƯ PHẬT. TÂM CẦU DANH LỢI THẾ GIAN DIỆT HẾT KHÔNG C̉N. ĐẾN KHI PHẬT NHIÊN ĐĂNG RA ĐỜI, CON MỚI THÀNH TỰU ĐƯỢC CHÁNH ĐỊNH VÔ THƯỢNG DIỆU VIÊN THỨC TÂM, CHO ĐÊN TẤT CẢ CÁC CƠI NƯỚC NHƯ LAI, NÀO TỊNH, UẾ, CÓ, KHÔNG TỘT BỜ MÉ HƯ KHÔNG, ĐỀU DO TÂM CON BIẾN HÓA HIỆN RA. DO CON RƠ ĐƯỢC DUY TÂM THỨC NHƯ THẾ, NÊN NƠI THỨC TÁNH LƯU XUẤT VÔ LƯỢNG NHƯ LAI, VÀ HI7ỆN NAY CON ĐƯỢC PHẬT THỌ KƯ SAU ĐÂY SẼ THÀNH PHẬT NƠI CƠI NÀY. DO CON QUÁN SÁT MƯỜI PHƯƠNG ĐỀU DUY THỨC, THỨC TÂM ĐƯỢC VIÊN MĂN SÁNG SUỐT, CHỨNG NHẬP TÁNH ‘VIÊN THÀNH THẬT’ XA LIÀ TÁNH ‘Y THA KHỞI’ VÀ TÁNH ‘BIẾN KẾ CHẤP’ , ĐƯỢC PHÁP VÔ SANH NHẪN, ĐÓ LÀ THỨ NHẤT”.

 

 

 

CHỨNG NGỘ QUA KIẾN ĐẠI

 

 

Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu bạch Phật:

 

“Con nhớ hằng hà sa kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Quang, Lúc ấy 12 đức Như Lai tiếp tục ra đời trong một kiếp. Đức Phật rốt sau hiệu là SIÊU NHẬT NGUYỆT QUANG. ĐỨC PHẬT KIA DẠY CON TU PHÁP ‘NIỆM PHẬT TAM MUỘI’. MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAI THƯỜNG TƯỞNG CHÚNG SANH NHƯ MẸ NHỚ CON. NẾU CON TRỐN TRÁNH TH̀ NÀO CÓ ÍCH G̀. NẾU CON NHỚ MẸ NHƯ MẸ HẰNG NHỚ CON, TH̀ ĐỜI MẸ CON KHÔNG HỀ CÁCH XA NHAU. NẾU TÂM CHÚNG SANH NHỚ PHẬT, TƯỞNG PHẬT, TH̀ HIÊN NAY HOẶC VỀ SAU NHẤT ĐỊNH THẤY PHẬT, CÁCH PHẬT KHÔNG XA, TH̀ KHÔNG CẦN PHƯƠNG TIỆN, TỰ TÂM ĐƯỢC KHAI NGỘ. NHƯ NGƯỜI ƯỚP HƯƠNG TH̀ THÂN THỂ CÓ MÙI HƯƠNG. ĐÂY GỌI LÀ HƯƠNG QUANG TRANG NGHIÊM. CĂN BẢN TU NHÂN CỦA CON LÀ DÙNG TÂM NIỆM PHẬT MÀ VÀO PHÁP VÔ SANH NHẪN. NAY Ở CƠI TA BÀ TIẾP DẪN NGƯỜI NIỆM PHẬT VỀ CƠI TỊNH ĐỘ. CON KHÔNG LỰA CHỌN, CHỈ THU NHIẾP SÁU CĂN TỊNH NIỆM LIÊN TỤC ĐƯỢC VÀO ĐẠI ĐỊNH, ĐÓ LÀ THỨ NHẤT”.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA NHĨ CĂN

 

 

Đây là phương pháp chứng ngộ của Phật Quan Thế Âm đă tŕnh bày BỐN GIAI ĐOẠN TỪ KHI NHẬP VÀO TÁNH NGHE CHO ĐẾN KHI THÀNH PHẬT. Đó là cương lĩnh PHÁP CHỨNG NGỘ của bài viết này về CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ.

 

Trên đây là sự chứng ngộ của chư thánh qua 25 ĐẠI, nghĩa là sáu căn, sáu trần, sáu thức, địa, thủy, phong, hỏa, không, ư, thức. Các sự tường tŕnh này nói lên KINH NGHIỆM TU CHỨNG CỦA BẬC THÁNH, VƯỢT QUA KHỎI SINH TỬ LUÂN HỒI, VUỢT QUA KHỎI NGŨ UẨN CỦA CHÚNG SANH, VƯỢT QUA KHỎI THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN, VÀO CẢNH GIỚI CHÂN KHÔNG TỊCH DIỆT. V́ thế không thể hiểu bằng suy luận thế gian, nghĩ bàn so sánh. Đây là sự chỉ dẫn cho chúng sanh tự ḿnh học những kinh nghiệm, rồi thực hành cho đến khi tự ḿnh biết được, hiểu được, tin vững chắc, và đạt những kinh nghiệm tự ḿnh tu chứng. Vậy, xin hăy ĐỌC NHỮNG TƯỜNG TR̀NH KINH NGHIỆM NÀY BẰNG TÂM VÀ TRÍ HUỆ TRONG SÁNG ĐỂ CÓ THỂ THÂM NHẬP VÀO CẢNH GIỚI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN.

 

 

Đọc Kỳ 13

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com