www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 10

 

 

CHỨNG NGỘ QUA PHONG ĐẠI

 

 

Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử bạch Phật:

 

“Con nhớ từ thuở xưa trải qua hằng sa kiếp có đức Phật ra đời hiệu là Vô Lượng Thinh, KHAI THỊ TÁNH BẢN GIÁC DIÊU MINH CHO CÁC HÀNG BỒ TÁT VÀ DẠY QUÁN THẾ GIỚI CÙNG THÂN CHÚNG SANH NÀY, ĐỀU DO SỨC LAY ĐỘNG CỦA VỌNG DUYÊN CHUYỂN BIẾN RA. KHI ẤY CON QUÁN CÁI KHÔNG GIAN AN LẬP, QUÁN THỜI GIAN THIÊN LƯU, QUÁN THÂN THỂ KHI ĐỘNG KH̀ YÊN, QUÁN THỨC TÂM ĐỘNG NIỆM; TẤT CẢ CÁI LAY ĐỘNG ĐỀU NHƯ NHƯ B̀NH ĐẲNG KHÔNG SAI KHÔNG KHÁC. KHI ẤY CON GIÁC NGỘ CÁC THỨ ĐỘNG ẤY DỀU KHÔNG DO ĐÂU, ĐI KHÔNG TỚI ĐÂU; TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐIÊN ĐẢO NHƯ SỐ VI TRẦN TRONG MƯỜI PHƯƠNG ĐỀU ĐỒNG MỘT HƯ VỌNG. NHƯ THẾ CHO ĐẾT CẢ CÁC CHÚNG SANH TRONG MỘT TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI CŨNG NHƯ HÀNG TRĂM LOÀI MUỖI M̉NG ĐỰNG TRONG MỘT CÁI HỘP, VO VO KÊU LOẠN Ở TRONG GANG TẤC ỒN ÀO RỐI RÍT. CON GẶP PHẬT CHƯA BAO LÂU, ĐƯỢC PHÁP VÔ SANH NHẪN. BÂY GIỜ TÂM CON KHAI MỞ MỚI THẤY CƠI PHẬT BẤT ĐỘNG, LÀM VỊ PHÁP VƯƠNG TỬ, PHỤNG THỜ CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG, THAN TÂM PHÁT SÁNG, THẤU SUỐT JHÔNG NGĂN NGẠI. CON DÙNG TRÍ QUÁN SÁT SỨC LAY ĐỘNG KHÔNG CHỖ NƯƠNG, NGỘ ĐƯỢC TÂM BỒ ĐỀ, VÀO ĐẠI ĐỊNH, HỢP VIỚ MẬT DIỆU TÂM MÀ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT TRUYỀN DẠY. ĐÓ LÀ THỨ NHẤT”.

 

 

 

CHỨNG NGỘ QUA KHÔNG ĐẠI

 

 

Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát bạch Phật:

 

“CON CÙNG ĐỨC NHƯ LAI ĐẾN CHỖ PHẬT NHIÊN ĐĂNG, CHỨNG ĐƯỢC THÂN VÔ BIÊN. KHI ẤY TAY CON CẦM BỐN HẠT CHÂU BÁU LỚN, CHIẾU SÁNG CÁC CƠI PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG NHƯ SỐ VI TRẦN HÓA THÀNH HƯ KHÔNG. LẠI Ở NƠI TỰ TÂM HIỆN RA TRÍ ĐẠI VIÊN KINH, TRONG ẤY PHÓNG RA MƯỜI THỨ HÀO QUANG VI DIỆU QUÍ BÁU SOI KHẮP CÁC CỌI PHÙ TRÀNG VƯƠNG CÙNG TỘT HƯ KHÔNG TRONG MƯỜI PHƯƠNG ĐỀU VÀO TRONG VIÊN KINH ẤY, NHẬP VỚI THÂN CON, VÀ THÂN CON ĐỒNG VỚI HƯ KHÔNG, KHÔNG NGĂN NGẠI LẪN NHAU. THÂN CON LẠI KHÉO VÀO CÁC CƠI NƯỚC NHIỀU NHƯ VI TRẦN LÀM CÁC PHẬT SỰ ĐƯỢC ĐẠI TÙY THUẬN. THẦN LỰC LỚN ĐÓ LÀ DO CON QUÁN KỸ TỨ ĐẠI KHÔNG CHỖ NƯƠNG, DO VỌNG TƯỞNG MÀ CÓ SANH DIỆT, HƯ KHÔNG KHÔNG CÓ HAI, VÀ CƠI PHẬT VỐN ĐỒNG, DO PHÁT MINH ĐƯỢC TÁNH ĐỒNG MÀ CHỨNG ĐƯỢC VÔ SANH NHẪN. DO CON QUÁN SÁT HƯ KHÔNG KHÔNG BỜ BẾN, VÀO ĐẠI ĐỊNH, SỨC NHIỆM MÀU ĐƯỢC VIÊN MĂN SÁNG SUỐT, ĐÓ LÀ THỨ NHẤT”.

 

 

Đọc Kỳ 12

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com