www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 9

 

 

CHỨNG NGỘ QUA ĐỊA ĐẠI

 

Ngài Tŕ Địa Bồ Tát bạch Phật:

 

“Con nhớ kiếp xưa, khi đức Phổ Quang Như Lai ra đời, CON THƯỜNG LÀM TỲ KHEO Ở NƠI CÁC NẺO ĐƯỜNG TRỌNG YẾU, BẾN Đ̉, ĐẤT ĐAI HIỂM TRỞ EO HẸP CÓ THỂ LÀM HẠI ĐẾN XE NGỰA, CON ĐỀU ĐẮP BẰNG, HOẶC LÀM CẦU CỐNG, HOẶC GÁNH ĐÁT CÁT. SIÊNG NĂNG KHỔ NHỌC NHƯ VẬY, TRẢI QUA KHÔNG LƯỜNG ĐỨC PHẬT RA ĐỜI. HOẶC CÓ CHÚNG SANH Ở NƠI CHỢ BÚA CẦN NGƯỜI MANG ĐỒ VẬT, TRƯỚC TIÊN CON MANG HỘ ĐẾN NƠI CHỐN, ĐỂ ĐỒ VẬT XUỐNG KHÔNG NHẬN THÙ LAO. CHO ĐẾN KHI PHẬT TỲ XÁ PHÙ RA ĐỚI, NGƯỜI ĐỜI PHẦN NHIỀU NGHÈO ĐÓI, CON CŨNG GIÚP NGƯỜI KHÔNG KỂ XA GẦN, CHỈ LẤY MỘT TIỀN; HOẶC CÓ XE TRÂU SA XUỐNG BÙN LẦY, CON DÙNG SỨC MẠNH ĐẨY XE LÊN CHO KHỎI KHỔ NĂO. VỊ VUA TRONG NƯỚC THUỞ ẤY THẾT TRAI CÚNG PHẬT, C̉N LIỀN SỬA SANG ĐƯỜNG ĐẤT BẰNG PHẲNG CHỜ PHẬT ĐI QUA. ĐỨC TỲ XÁ PHÙ XOA ĐẢNH ĐẦU CON MÀ BẢO RẰNG,’ NÊN B̀NH ĐẤT TÂM TH̀ ĐẤT TẤT CẢ NGOÀI THẾ GIỚI ĐỀU B̀NH’, CON LIỀN KHAI NGỘ, THẤY VI TRẦN NƠI THÂN THỂ VÀ TẤT CẢ VI TRẦN TẠO THÀNH THẾ GIỚI ĐỀU B̀NH ĐẲNG KHÔNG SAI KHÁC, VỐN LÀ NHƯ LAI TẠNG, GIẢ DỐI PHÁT SANH RA TRẦN TƯỚNG, TRẦN TƯỚNG TIÊU TH̀ TRÍ HUỆ ĐƯỢC VIÊN MĂN THÀNH ĐẠO VÔ THƯỢNG.”

 

 

 

CHỨNG NGỘ QUA THỦY ĐẠI

 

 Nhài Nguyệt Quang Đồng Tử bạch Phật:

 

“Con nhớ kiếp xa xưa như số kiếp sông hằng, có đức Phật ra đời hiệu là Thủy Thiên, dạy chư Bồ Tát QUÁN NƯỚC ĐỂ VÀO TAM MA ĐỊA. QUÁN NƯỚC Ở TRONG THÂN KHÔNG NGĂN NGẠI LẪN NHAU. QUÁN TỪ NƯỚC MŨI, NƯỚC BỌT CHO ĐẾN CÁC THỨ TÂN DỊCH, ĐẠI TIỆN, TIỂU TIỆN, XOAY VẦN TRONG THÂN ĐỒNG LÀ MỘT TÁNH NƯỚC. QUÁN THẤY NƯỚC TRONG THÂN VÀ NƯỚC CÁC BỂ HƯƠNG THỦY CỦA CƠI PHÙ TRÀNG VƯƠNG Ở NGOÀI THẾ GIỚI ĐỀU B̀NH ĐẲNG NHAU KHÔNG SAI KHÁC. KHI ẤY CON MỚI THÀNH TỰU ĐƯỢC PHÉP QUÁN NÀY, CHỈ THẤY NƯỚC MÀ CHƯA ĐƯỢC THÂN-KHÔNG. KHI LÀM TỲ KHEO, THỌ THIỀN TRONG THẤT, CON CÓ ĐỆ TỬ NHỎ D̉M VÀO TRONG THẤT, CHỈ THẤY NƯỚC ĐẦY KHẮP TRONG THẤT, KHÔNG THẤY VẬT G̀ KHÁC. NÓ NHỎ DẠI KHÔNG BIẾT BÈN LẤY MỘT MIẾNG NGÓI NÉM VÀO TRONG NƯỚC, ĐẬP VÀO NƯỚC PHÁT RA TIẾNG RỒI BỎ ĐI. SAU KHI CON XUẤT ĐỊNH, LIỀN CẢM GÍÁC BỊ ĐAU TIM, NHƯ NGÀI XÁ LỢI PHẤT BỊ CON QỦI VI HẠI ĐẬP. CON TỰ SUY NGHĨ NAY M̀NH ĐĂ ĐƯỢC ĐẠO A LA HÁN, TỪ LÂU KHÔNG C̉N NHÂN DUYÊN MẮC BỆNH NỮA, BGÀY BAY LÀM SAO SANH RA ĐAU TIM, KHÔNG LẼ ĐĂ BỊ THỐI THẤT CHĂNG. KHI ẤY ĐỆ TỬ CỬA CON ĐI ĐẾN BÊN CỬA KỂ LẠI CHO CON NHỮNGT VIỆC NHƯ TRƯỚC, CON BẢO SAU NÀY NẾU THẤY NƯỚC NÊN MỞ CỬA VÀO PH̉NG LẤY MIẾNG NGÓI ĐI. ĐỆ TỬ VÂNG LỜI CON BẢO. SAU KHI CON NHẬP ĐỊNH, NÓ LẠI THẤY NƯỚC VÀ MIẾNG NGÓI RƠ RÀNG, LIỀN MỞ CỬA VÀ LẤY MIẾNG NGÓI BỎ RA. SAU KHI XUẤT ĐỊNH, THÂN THỂ CON TRỞ LẠI NHƯ CŨ. CON ĐĂ GẶP VÔ LƯỢNG PHẬT CHO ĐẾN ĐỨC SƠN HẢI TỰ TẠI THÔNG VƯƠNG NHƯ LAI, CON MỚI ĐƯỢC THÂN-KHÔNG VÀ CÙNG CÁC BIỂN HƯƠNG THỦY TRONG MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI CÁC TÁNH HỢP VỚI CHÂN KHÔNG, KHÔNG HAI KHÔNG KHÁC. HIỆN NAY Ở NƠI ĐỨC NHƯ LAI CON ĐƯỢC TÊN LÀ ĐỒNG CHƠN, ĐƯỢC DỰ VÀO HỘI CỦA CÁC VỊ BỒ TÁT. CON QUÁN TÁNH NƯỚC MỘT MỰC LƯU THÔNG ĐƯỢC PHÁP VÔ SANH NHẪN, VIÊN MĂN ĐẠO BỐ ĐỀ”.

 

 

Đọc Kỳ 11

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com