www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 8

 

 

CHỨNG NGỘ QUA TỶ THỨC

 

Ông Tôn Đà La bạch Phật:

 

“Con khi mới xuất gia theo Phật đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng lúc tu chánh định, tâm thường tán loạn, chưa được quả vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con và ông Câu Hy La quán tướng trắng chót mũi. Khi con bắt đầu tu quán ấy, trải qua hai mươi mốt ngày, THẤY HƠI THỞ NƠI MŨI RA VÀO NHƯ KHÓI, THÂN TÂM BÊN TRONG SOI SÁNG THÔNG SUỐT CẢ THẾ GIỚI, KHẮP MƯỜI PHƯƠNG THÀNH TRỐNG KHÔNG THANH TỊNH NHƯ NGỌC LƯU LY. TƯỚNG KHÓI LẦN LẦN TIÊU HẾT, HƠI THỞ HÓA THÀNH SẮC TRẮNG, ĐẾN KHI TÂM ĐƯỢC KHAI NGỘ CÁC LẬU HẾT SẠCH; CÁC HƠI THỞ RA VÀO HÓA THÀNH HÀO QUANG SOI KHẮP MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI, ĐƯỢC QUẢ A LA HÁN.” 

 

 

CHỨNG NGỘ QUA THIỆT THỨC

 

Ông Phú Lâu Na bạch Phật:

 

“Con từ nhiều kiếp đến nay BIỆN TÀI VÔ NGẠI, TUYÊN DƯƠNG CÁC PHÁP KHỔ, KHÔNG, THẤU SUỐT TƯỚNG CHÂN THẬT. NHƯ THẾ CHO ĐẾN CÁC PHÁP MÔN BÍ MẬT CỦA HẰNG SA CÁC ĐỨC NHƯ LAI, CON Ở TRONG CHÚNG KHÉO LÉO CHỈ BÀY KHÔNG SỢ SỆT. ĐỨC THẾ TÔN BIẾT CON CÓ TÀI BIỆN THUYẾT LỚN LAO NÊN DÙNG PHÁP LUÂN ÂM THANH DẠY CON TUYÊN DƯƠNG CHÁNH PHÁP. CON Ở TRƯỚC PHẬT, GIÚP PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN. NHÂN TIẾNG SƯ TỬ RỐNG MÀ THÀNH QUẢ A LA HÁN. NAY PHẬT HỎI VỀ VIÊN THÔNG, CON DÙNG PHÁP ÂM HÀNG PHỤC TÀ MA NGOẠI ĐẠO, TIÊU DIỆT CÁC LẬU, ĐÓ LÀ THỨ NHẤT”.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA THÂN THỨC

 

Ông Ưu Ba Ly bạch Phật:

 

“Con được nhờ Phật dạy GIỮ GIỚI CHO ĐẾN BA NGÀN OAI NGHI, TÁM MUÔN TẾ HẠNH, TÁNH NGHIỆP, TẾ NGHIỆP, GIÁ NGHIỆP THẢY ĐỀU THANH TỊNH. DO ĐÓ THÂN TÂM ĐƯỢC TỊCH DIỆT THÀNH QUẢ A LA HÁN. NAY CON LÀM NGƯỜI CƯƠNG KỶ TRONG CHÚNG CỦA NHƯ LAI, PHẬT ẤN CHỨNG CHO CON GIỮ GIỚI TU THÂN HƠN CẢ TRONG CHÚNG. NAY CON G̀N GIỮ NƠI THÂN MÀ THÂN ĐƯỢC TỰ TẠI, KẾ G̀N GIỮ NƠI TÂM MÀ TÂM ĐƯỢC THÔNG SUỐT, VỀ SAU THÂN TÂM TẤT CẢ ĐỀU THÔNG SUỐT”.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA Ư THỨC

 

Ông Đại Mục Kiền Liên bạch Phật:

 

“Lúc trước con đi khất thực giữa đường, gặp ba anh em ông Ca Diếp Ba là ông Ưu Lâu Tần Ba, ông Già Gia, ông Na Đề giảng nói nghĩa lư nhân duyên sâu xa của Như Lai, con liền phát tâm được thông suốt. Đức Như Lai ban cho con áo cà sa đắp trên ḿnh, râu tóc tự rụng. CON ĐI KHẮP MƯỜI PHƯƠNG ĐƯỢC KHÔNG NGĂN NGẠI, PHÁT SÁNG THẦN THÔNG, ĐƯỢC TRONG CHÚNG SUY TÔN LÀ THẦN THÔNG BẬC NHẤT, THÀNH QUẢ A LA HÁN. KHÔNG NHỮNG RIÊNG ĐỨC NHƯ LAI, MÀ MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAI ĐỀU KHEN SƯC THẦN THÔNG CỦA CON THANH TỊNH TR̉N SÁNG TỰ TẠI, KHÔNG SỢ SỆT. DO CON XOAY Ư NIỆM TRỞ VỀ VỚI TÁNH YÊN LẶNG, NÊN TÂM PHÁT RA SÁNG SUỐT, NHƯ LÓNG NƯỚC ĐỤC, LÓNG CÀNG LÂU NƯỚC CÀNG TRONG SÁNG”’.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA HỎA ĐẠI

 

Ông Xô Sắt Ma bạch Phật:

 

“Con c̣n nhớ trong kiếp xa xưa tánh có nhiều tham dục. lúc ấy có đức Phật ra đời hiệu là Không Vương, bảo người NHIỀU DÂM DỤC NHƯ ĐÔNG LỬA HỪNG, DẠY CON QUÁN KHẮP NHỮNG HƠI NÓNG LẠNH NƠI TRĂM VÓC TỨ CHI. CON NHỜ QUÁN NHƯ VẬY MÀ THẦN QUANG BÊN TRONG LẶNG ĐỨNG, HÓA TÂM ĐA DÂM THÀNH LỬA TRÍ HỤÊ. TỪ ĐÓ CHƯ PHẬT GỌI CON LÀ HỎA ĐẦU, CON DÙNG SỨC HỎA QUANG TAM MUỘI THÀNH QUẢ A LA HÁN. TRONG TÂM PHÁT ĐẠI NGUYỆN, KHI CÁC ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO, CON LÀM LỰC SĨ GẦN GŨI BÊN PHẬT HÀNG PHỤC BỌN TÀ MA KHÔNG CHO KHUẤY PHÁ. CON DÙNG SỨC QUÁN HƠI ẤM NƠI THÂN TÂM ĐỀU LƯU THÔNG KHÔNG NGĂN NGẠI. CÁC LẬU ĐĂ TIÊU, SANH RA NGỌN LỬA ĐẠI TRÍ HUỆ QÚY BÁU LÊN BẬC VÔ THƯỢNG GIÁC.”

 

 

Xem Kỳ 10

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com