www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 7

 

CHỨNG NGỘ QUA THÂN CĂN

 

Ông Tất Lăng Già Bà Ta bạch Phật:

 

“Con khi mới phát tâm theo Phật vào đạo thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui trong thế gian. Lúc đi khất thực tâm con suy nghĩ pháp môn Phật dạy, giữa đường bất ngờ bị gai độc đâm vào chân, toàn thân đều đau nhức. Con tâm niệm: CON CÓ CÁI BIẾT, BIẾT ĐƯỢC CÁI ĐAU NHỨC ẤY, TUY BIẾT ĐƯỢC CÁI ĐAU NHỨC ẤY, NHƯNG ĐỒNG THỜI BIẾT NƠI TÂM THANH TỊNH KHÔNG CÓ CÁI ĐAU VÀ CÁI BIẾT ĐAU. Con lại nghĩ: MỘT THÂN THỂ NÀY ĐÂU THỂ CÓ HAI TÁNH BIẾT. NHIẾP NIỆM CHƯA BAO LÂU THÂN TÂM BỖNG NHIÊN KHÔNG TỊCH. TRẢI HAI MƯƠI MỐT NGÀY CÁC LẬU ĐỀU SẠCH HẾT, THÀNH QUẢ A LA HÁN. NHƯ CHỖ CHỨNG CỦA CON, THUẦN MỘT TÁNH BIẾT RỜI NƠI THÂN THỂ LÀ BẬ NHẤT.”

 

 

CHỨNG NGỘ QUA Ư CĂN

 

Ông Tu Bồ Đề bạch Phật:

 

“Từ nhiều kiếp đến nay tâm con được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều đời như số cát sông hằng. Khi c̣n trong thai mẹ đă BIẾT TÁNH KHÔNG TỊCH, NHƯ THẾ CHO ĐẾN MƯỜI PHƯƠNG ĐỀU RỖNG KHÔNG, VÀ CŨNG KHIẾN CHO CHÚNG SANH CHỨNG ĐƯỢC TÁNH KHÔNG. NHỪ ĐỨC NHƯ LAI CHỈ DẠY, CON PHÁT MINH ĐƯỢC TÁNH GIÁC CHƠN KHÔNG, TÁNH KHÔNG ĐƯỢC VIÊN MĂN SÁNG SUỐT, CHỨNG QUẢ A LA HÁN, LIỀN VÀO BẢO MINH KHÔNG HẢI CỦA NHƯ LAI, TRI KIẾN ĐỒNG NHƯ PHẬT, ĐƯỢC PHẬT ẤN CHỨNG CHO CON THÀNH QUẢ VÔ-HỌC. THEO CON TÍNH GIẢI THOÁT RỖNG KHÔNG LÀ TRÊN HẾT”. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói v́ muốn độ sinh, nên Ông Tu Bồ Đề hiện ra là A La Hán, thật ra đă CHỨNG NGỘ BỒ TÁT TỪ VÔ SỐ KIẾP.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA NHĂN THỨC

 

Ông Xá Lợi Phất bạch Phật:

“Từ nhiều kiếp đến nay, TÂM THẤY CỦA CON ĐƯỢC THANH TỊNH. TUY CON THỌ SANH NHIỀU ĐỜI, MÀ ĐỐI VỚI CÁC PHÁP BIẾN HÓA THẾ GIAN VÀ XUẤT THẾ GIAN, MỘT PHEN THẤY LIỀN THÔNG SUỐT KHÔNG CHƯỚNG NGẠI. Ở GIỮA ĐƯỜNG CON GẶP ÔNG CA DIẾP BA CÙNG ĐI VÀ TUYÊN NÓI PHÁP NHÂN DUYÊN, CON NGỘ ĐƯỢC TÂM KHÔNG BỜ MÉ. CON THEO PHẬT XUẤT GIA, CHỖ NHẬN THẤY SÁNG SUỐT VIÊN MĂN, ĐƯỢC PHÁP ĐẠI VÔ ÚY, THÀNH QUẢ A LA HÁN, LÀM TRƯỞNG TỬ CỦA PHẬT. NHƯ CHỖ CHỨNG CỦA CON, SÁNG CÙNG TỘT CÁC TRI KIẾN, ĐÓ LÀ THỨ NHẤT”.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA NHĨ THỨC

 

BỒ TÁT PHỔ HIỀN bạch Phật:

 

“CON ĐĂ TỪNG LÀM PHÁP SƯ TRƯỞNG TỬ CỦA CÁC ĐỨC NHƯ LAI NHƯ SỐ CÁT SÔNG HẰNG. MƯỜI PHƯƠNG NHƯ LAI DẠY CÁC BỒ TÁT TU HẠNH PHỔ HIỀN, HẠNH ĐÓ DO CON MÀ ĐẶT TÊN. BẠCH THẾ TÔN, CON DÙNG TÂM NGHE PHÂN BIỆT NHỮNG TRI KIẾN CỦA CHÚNG SANH ĐĂ CÓ. NẾU Ở PHƯƠNG KHÁC CÁCH NGOÀI THẾ GIỚI NHƯ SỐ CÁT SÔNG HẰNG, CÓ MỘT CHÚNG SANH NÀO TRONG TÂM PHÁT ĐƯỢC HẠNH PHỔ HIỀN, TH̀ LIỀN KHI ẤY CON PHÂN THÂN TRĂM NGÀN, CỠI VOI SÁU NGÀ ĐẾN CHỖ CỦA NGƯỜI ĐÓ. DẦU NGƯỜI ẤY NGHIỆP CHƯỚNG SÂU NẶNG CHƯA ĐƯỢC THẤY CON, CON CŨNG THẦM KÍN XOA ĐẢNH ĐẦU NGƯỜI ẤY, ỦNG HỘ AN ỦI, KHIẾN CHO HỌ ĐƯỢC THÀNH TỰU. NAY PHẬT HỎI VỀ VIÊN THÔNG, CON NÓI CHỖ BỔN NHƠN CỦA CON DO TÂM NGHE PHÁT SÁNG, PHÂN BIỆT TỰ TẠI, ĐÓ LÀ THỨ NHẤT”.

 

 Về các HẠNH PHỔ HIỀN, sẽ được dẫn giải ở một phần sau. Ngay bây giờ, quư vị có thể đọc KINH HOA NGHIÊM để biết về HẠNH PHỔ HIỀN và tâm tu theo hạnh PHỔ HIỀN để được Ngài hiện ra thọ kư.

 

Đọc Kỳ 9

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com