www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 6

 

CHỨNG NGỘ QUA PHÁP TRẦN

 

NGÀI MA HA CA DIẾP VÀ BÀ TỲ KHEO NI TỬ KIM QUANG… bạch Phật:

 

“Ở kiếp xa xưa trong cơi này có Đức Phật ra đời hiệu là NHẬT NGUYỆT ĐĂNG, con gần gũi nghe pháp tu học. Sau khi Phật diệt độ, con thắp đèn sáng măi cúng dường xá lợi và dùng vàng thắp thếp h́nh tượng Phật. Từ đó đến nay sanh ra trong mỗi đời thân thể thường viên măn sáng chói như vàng thắm. Từ kheo ni Tử Kim Quang…là quyến thuộc của con lúc đó, cũng đồng thời phát tâm như con. CON DO QUÁN SÁT SÁU TRẦN Ở THẾ GIAN ĐỀU BIẾN HOẠI, CHỈ DÙNG PHÁP KHÔNG TỊCH, TU ĐỊNH DIỆT TẬN, THÂM TÂM CÓ THỂ TRẢI QUA TRĂM NGÀN KIẾP NHƯ KHẢY MÓNG TAY. CON QUÁN CÁC PHÁP LÀ RỖNG KHÔNG MÀ THÀNH QUẢ A LA HÁN. ĐỨC THẾ TÔN N̉I CON TU HẠNH ĐẦU ĐÀ BẬC NHẤT. DIỆU TÁNH CỦA CÁC PHÁP ĐƯỢC TỎ SÁNG TH̀ TIÊU DIỆT CÁC LẬU MÊ LẦM.”

 

Theo kinh sách, trong một đạo tràng khác sau đó, khi Phật đưa cánh hoa sen, chỉ có Ngài Ca Diệp thấu triệt và mỉm cười, và đươc Phật thọ kư thành Bồ Tát. Đó là UYÊN NGUYÊN CỦA PHÁP ‘BẤT LẬP VĂN TỰ, GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN’ sau này được truyền bá trong Thiền Tông. Đến Đại Hội Pháp Hoa, Ngài Ca Diếp lại CHỨNG NGỘ CAO HƠN NỮA VÀ LẠI ĐƯỢC THỌ KƯ.”

 

 

CHỨNG NGỘ QUA NHĂN CĂN

 

Ông A Na Luật Đà bạch Phật:

 

“Khi con mới xuất gia, thường ưa ngủ nghỉ, nên Như Lai quở con là loài súc sanh. Nghe Phật quở, con liền khóc lóc tự trách, thức suốt bảy ngày không ngủ, hư cả hai con mắt. Thế tôn dạy con tu pháp ‘NHẠO KIẾN CHIẾU MINH KIM CANG TAM MUỘI’ CON KHÔNG DO CON MẮT MÀ THẤY KHẮP CẢ MƯỜI PHƯƠNG, RỖNG SUỐT TINH TƯỜNG NHƯ XEM TRÁI CÂY ĐỂ TRONG L̉NG BÀN TAY. Như Lai ấn chứng con thành quả A  La Hán. Theo chỗ chứng của con, XOAY CÁI THẤY TRỞ VỀ BẢN TÁNH LÀ THỨ NHẤT”.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA NHĨ CĂN

 

Ông Châu Lợi Bàn Đặc Ca bạch Phật:

 

“Do con thiếu tŕ tụng, không có tuệ đa văn. Ban đầu gặp Phật nghe pháp xuất gia, con cố nhớ một câu kệ của Như Lai, song trong một trăm ngày hễ nhớ trước th́ quên sau, nhớ sau th́ quên trước. Phật thương xót con ngu muội, mới dạy con pháp an cư điều ḥa hơi thở ra vào. KHI CON QUÁN HƠI THỞ CÙNG TỘT CÁC TƯỚNG SINH, TRỤ, DỊ, DIỆT NHỎ NHIỆM TỪNG SÁT NA, TÂM CON RỖNG SUỐT ĐƯỢC ĐẠI VÔ NGẠI, CHO ĐẾN HẾT CÁC LẬU THÀNH QUẢ A LA HÁN.”

Hơi thở thuộc về Mũi, nên đay là chứng ngộ qua nhĩ căn.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA THIỆT CĂN

 

Ông Kiều Phạm Ba Đề bạch Phật:

 

“Con mắc khẩu nghiệp trong quá khứ, khinh rẻ chế diễu các vị sa môn, nên nhiều đời sinh ra có bệnh lưỡi giống như lưỡi trâu. Đức Thế Tôn dạy con pháp môn ‘NHẤT VỊ THANH TỊNH TÂM ĐỊA’. Nhờ đó con DIỆT ĐƯỢC PHÂN BIỆT VÀO CHÁNH ĐỊNH, QUÁN CÁI BIẾT VỊ CHẲNG PHẢI THÂN THỂ, CHẲNG PHẢI NGOẠI VẬT, LIÊN ĐÓ VƯỢT KHỎI CÁC LẬU TRONG THẾ GIAN, BÊN TRONG GIẢI THOÁT THÂN TÂM, BÊN NGOÀI VƯỢT KHỎI THẾ GIỚI, XA L̀A BA CƠI, NHƯ CHIM RA KHỎI LỒNG, L̀A HẾT CẤU NHIỄM, TIÊU DIỆT TRẦN TƯỚNG, NÊN PHÁP NHĂN ĐƯỢC THANH TỊNH, THÀNH QUẢ A LA HÁN.”

 

Đọc Kỳ 8

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com