www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 5

 

CHỨNG NGỘ CỦA CHƯ THÁNH

 

Trong phần này, xin lược lại SỰ CHỨNG NGỘ của các thánh đă tŕnh trước Phật trong Đạo Tràng Lăng Nghiêm. Qua các tường tŕnh, có vị đă chứng ngộ A LA HÁN là chứng quả Tiểu thừa, có vị chứng quả Trung thừa Bồ Tát tức là đang tiêu lạc ngũ uẩn từng bước, có vị chứng quả Đại thừa Bồ Tát tức là đă đạt Ngũ Uẩn Giai Không nhập vào Thật Tánh như đă tŕnh bày ở các phần trên. Để biết về các quả Tiểu thừa và Trung thừa xin đọc SIÊU KHOA HỌC TÔN GIÁO TẬP HAI.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA THANH TRẦN

 

Ngài KIỀU TRẦN NHƯ và các anh em trong nhóm tu của Ngài đă chứng ngộ khi nghe bài kệ của Phật. Ngài đă tŕnh trước đại chúng:

“…Ở vườn Lộc Uyển, khi Như Lai mới thành đạo, chúng con do nghe pháp âm của Phật mà ngộ PHÁP TỨ ĐẾ…đi sâu vào bản tánh nhiệm mầu của âm thanh mà được viên dung sâu kín thành quả A LA HÁN ”.

 Năm anh em Kiều Trần Như đă  nhiều năm tu theo KHỔ HẠNH, ép thân xác để mong cầu GIẢI THOÁT. Sự ép thân xác đă đưa tâm các ông đến chỗ thanh tịnh, đến khi nghe được âm thanh của Phật trong bài kệ, liền khai ngộ chứng được GIẢI THOÁT LUÂN HỒI SINH TỬ. Như ly nước đă đầy, một giọt nữa làm nước tràn ly. Đây là sự giải thoát sinh tử của A la Hán, thành quả của NGŨ UẨN THANH TỊNH. Đây chưa phải là NGŨ UẨN GIAI KHÔNG mà các ông sẽ đạt sau này trong Đại Hội Pháp Hoa từ đó CHỨNG NGỘ ĐẠI THỪA.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA SẮC TRẦN

 

Ngài ƯU BA NI SA ĐÀ bạch Phật:

 

“Do con quán tưởng BẤT TỊNH mà sanh tâm RẤT NHÀM CHÁN XA L̀A, NGỘ ĐƯỢC THẬT TÁNH CỦA SẮC. Do từ quán tưởng bất tịnh, đến tướng xương trắng và tướng vi trần, đều tan về hư không. Cả hai cái KHÔNG VÀ SẮC cũng KHÔNG, thành tựu đạo vô-học. Sắc của trần cảnh đă hết, sắc của tinh diệu được mật viên. Con do sắc tướng mà CHỨNG QUẢ A LA HÁN.

 

 

CHỨNG NGỘ QUA HƯƠNG TRẦN

 

Ông HƯƠNG NGHIÊM đồng tử bạch Phật:

 

“Con nghe ĐỨC NHƯ LAI dạy, phải quán xét kỹ các tướng hữu-vi. Khi ấy con từ  giả Phật, đầu hôm đến ngồi yên lặng nơi nhà thanh tịnh trai, thấy các thầy tỳ kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi con. Con quán mùi thơm ấy không phải là gỗ, không phải là khói, không phải là lửa, đi ra không dính vào đâu, đến cũng không từ đâu, do đó mà Ư NIỆM PHÂN BIỆT TIÊU DIỆT, phát minh tánh VÔ LẬU. Như Lai ấn chứng cho con hiệu là HƯƠNG NGHIÊM. TƯỚNG HƯƠNG TIỀN TRẦN BỖNG DIỆT, TH̀ DIỆU TÁNH CỦA HƯƠNG LÀ MẬT VIÊN. Con do Hương Nghiêm mà CHỨNG A LA HÁN”

 

CHỨNG NGỘ QUA VỊ TRẦN

 

HAI VỊ PHÁP VƯƠNG TỬ DƯỢC VƯƠNG, DƯỢC THƯỢNG và NĂM TRĂM VỊ PHẠM THIÊN TRONG HỘI bạch Phật:

 

“Con từ kiếp vô thủy làm lương y thế gian, miệng thường nếm cỏ, cây, vàng, đá trong ci Ta Bà này, số mục có đến mười vạn tám ngàn loại, biết hết các vị đáng, cay, chua, mặn, lạt…cùng với các vị biến đổi do các vị kia ḥa hợp, cùng sanh ra thứ nào là nóng, lạnh, có độc, không độc con đều biết cả. Vâng nghe lời dạy của Như Lai rơ biết được bàn tánh của vị trần, CHẲNG PHẢI KHÔNG, CHẲNG PHẢI CÓ, CHẲNG PHẢI TỨC THÂN TÂM, CHẲNG PHẢI RỜI THÂN TÂM, DO PHÂN BIỆT ĐÚNG BẢN TÁNH CỦA VỊ TRẦN MÀ ĐƯỢC KHAI NGỘ. PHẬT ẤN CHỨNG CHO CHÚNG CON LÀ BỒ TÁT.”

 

 

CHỨNG NGỘ QUA XÚC TRẦN

 

ÔNG BẠT ĐÀ BÀ LA CÙNG MƯỜI SÁU VỊ ĐỒNG TU bạch Phật:

 

“Trước kia nơi Phật Oai Âm Vương, do nghe pháp mà được xuất gia. Khi chư tăng tắm gội, con theo thứ tự vào nhà tắm, BỖNG NGỘ ĐƯỢC CHÂN TÁNH CỦA NƯỚC, CHẲNG RỬA BỤI, CHẲNG RỬA THÂN, TRONG KHOẢNG GIỮA YÊN LẶNG KHÔNG CÓ G̀. DO CÁI TÚC TẬP CHẲNG QUÊN, CHO ĐẾN HÔM NAY THEO PHẬT XUẤT GIA, MỚI THÀNH ĐƯỢC QUẢ VÔ HỌC, CHỨNG NGỘ A LA HÁN. Phật gọi con là BẠT ĐÀ BÀ LA do phát minh được diệu tánh của xúc trần thành bậc Phật Tử.”

 

Đọc Kỳ 7

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com