www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 3

 

 PHÁP CHỨNG NGỘ

 

GIAI ĐOẠN THỨ BA

 

KHI NĂNG GIÁC VÀ SỞ GIÁC ĐĂ TAN BIẾN, CẢNH GIỚI CHÂN KHÔNG HIỆN BÀY. ĐÂY LÀ CẢNH GIỚI CAO SIÊU CÙNG TỘT. TỪ NƠI CHÂN KHÔNG PHẬT TÙY DUYÊN HIỆN, NHƯNG TỰ TÁNH TOÀN KHÔNG. NHỮNG THẦN THÔNG BẤT TƯ NGH̀ CỦA BỒ TÁT CŨNG XUẤT HIỆN. ĐÓ LÀ THẦN THÔNG BA LA MẬT. THẦN THÔNG CỦA BỒ TÁT TỪ CHÂN KHÔNG MÀ HIỆN KHÔNG TỰ TÁNH, KHÁC VỚI THẦN THÔNG CỦA A LA HÁN VÀ THẦN THÔNG CỦA CÁC BỒ TÁT TRUNG THỪA C̉N CÓ TÁNH DỤNG. THẦN THÔNG CỦA ĐẠI BỒ TÁT DIỆU DỤNG VÔ TÁNH. TRONG CẢNH GIỚI CHÂN KHÔNG, SỰ HIÊN THẦN THÔNG CỦA BỒ TÁT LÀ NĂNG KHÔNG, VÀ CÁC THẦN THÔNG DIỆU DỤNG VÔ TÁNH LÀ SỞ KHÔNG. BỒ TÁT TU TẦP THẦN THÔNG BA LA MẬT ĐẾN VÔ TẬN. TÁNH DIỆU DỤNG DẦN DẦN THÀNH DIỆU DỤNG HOÀN TOÀN VÔ TÁNH. NĂNG KHÔNG VÀ SỞ KHÔNG HOÀ CHUNG VÀ BIẾN MẤT. THÂN VÔ TƯỚNG CỦA BỒ TÁT THÀNH PHÁP THÂN TOÀN PHÁP GIỚI. ĐÂY LÀ KIM CANG ĐẠI ĐỊNH. KINH PHÁP HOA GỌI ĐỊNH NÀY LÀ “HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TAM MUỘI”. DIỆU ÂM BỒ TÁT TỪ MỘT VŨ TRỤ PHẬT XA TRỤ NƠI ĐẠI ĐỊNH HIỆN NHẤT THIẾN SẮC THÂN,  HIÊN VỀ VŨ TRỤ TA BÀ CÚNG DƯỜNG PHẬT THÍCH CA VÀ LÀM CHO VÔ LƯỢNG BỒ TÁT THÀNH TỰU ĐẠI ĐỊNH NÀY. BỒ TÁT DƯỢC VƯƠNG NƠI MỘT VŨ TRỤ PHẬT KHÁC ĐỐT THÂN CÚNG DƯỜNG PHẬT THÀNH TỰU ĐẠ I ĐỊNH HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN RỒI LẠI HIỆN THÂN VỀ ĐÔT TAY CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI PHẬT VÀ ĐƯỢC THÂN SẮC VÀNG CỦA PHẬT. TRONG KINH HOA NGHIÊM, BỒ TÁT PHỔ  HIỀN TRỤ NƠI KIM CANG ĐỊNH HIỀN BÀY RA CẢNH GIỚI HOA TẠNG TRANG NGHÊM CỦA  TẤT CẢ VŨ TRỤ CỦA TẤT CẢ CHƯ PHẬT, NHƯNG CÁC CHÚNG SANH KHÔNG THẤY KHÔNG NGHE ĐƯỢC.

 

GIAI ĐOẠN THỨ TƯ

 

TRONG CẢNH GIỚI CHÂN KHÔNG BẤT TƯ NGH̀, BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM TU THẦN THÔNG BA LA MẬT ĐẾN DIỆU DỤNG VÔ TÁNH BẤT TƯ NGH̀, NĂNG KHÔNG VÀ SỞ KHÔNG LÀ MỘT, MỖI BIẾN HIỆN CỦA NGÀI LÀ THẦN THÔNG DIỆU DỤNG, KHÔNG C̉N CẢ NĂNG BIẾN VÀ SỞ BIẾN. THOÁT NHIÊN MUỜI PHƯƠNG ĐỀU MỘT MÀU TRONG SÁNG, SỰ DIỆU DỤNG CỦA NGÀI TRÊN ĐỒNG VỚI ĐẠI LỰC CỦA CHƯ PHẤT, DƯỚI ĐỒNG VỚI ĐẠI BI CỨU ĐỘ TẤT CẢ CHÚNG SANH. NGÀI ĐĂ THÀNH TỰU HOÀN TOÀN KIM CANG ĐẠI ĐỊNH. THÀNH TỰU HOÀN TOÀN HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN. NGÀI ĐĂ THÀNH PHẬT QUAN THẾ ÂM, ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC, ĐẠI TÙ BI, HIỆN RA BA MƯƠI HAI ỨNG THÂN CỨU ĐỘ TẤT CẢ CÁC CHÚNG SANH.

 

Vô lượng trăm ngh́n muôn ức chứng sanh bị khổ năo, nghe được danh hiệu QUAN THẾ ÂM, thành tâm tŕ niệm, Ngài nghe lời niệm kia mà cứu cho giải thoát.

 

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, dù bị nạn lửa, cũng thoát qua.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, dù bị nạn nước, cũng thoát qua.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, dù bị lạc vào xứ qủy tàn ác, cũng thoát qua.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, dù sắp bị người hăm hại, cũng thoát qua.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, dù sap bị ma qùy hăm hại, cũng thoát qua.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, dù bị gông cùm xiềng xích, cũng thoát qua.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, dù bị ganh ghét hăm hại, cũng thoát qua.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, nếu nhiều ḷng dâm dục, sẽ được ly dục.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, nếu nhiều giận hờn, sẽ được ly sân.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, nếu tăm tối ngu si, sẽ hết ngu si.

Ai tŕ niệm danh hiệu QUAN THẾ ÂM, muốn cầu con trai, liền có con trai phước đức trí huệ; muốn cầu con gái, liền có con gái phước đức xinh đẹp.

Cúng dường lễ lạy QUAN THẾ ÂM phước đức bằng cúng dường 62 ức hằng sa Bồ Tát không cùng tận.

Nếu có chúng sanh trong bất kỳ quốc độ nào đáng dùng thân Phật để nói pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiện thân Phật để nói pháp.

Ai đáng dùng thân Duyên Giác để nói pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiện thân Duyên Giác để nói pháp.

Ai đáng dùng thân Thanh Văn để nói pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiện thân Thanh Văn để nói pháp.

Ai đáng dùng thân các vị trời để nói pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiện thân trời để nói pháp.

Ai đáng dùng thân tu sĩ, cư sĩ để nói pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiên thân tu sĩ, cư sĩ để nói pháp.

Ai đáng dùng thân giàu sang, quyền chức để nói pháp, QUAN THỀ ÂM liền hiện người giàu sang, quyền chức để nói pháp.

Ai đáng dùng thân ngoại đạo để thuyết pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiện kẻ ngoại đạo để nói pháp.

Ai đáng dùng thân qủy rồng thần để nói pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiện thân qủy thần để nói pháp.

Ai đáng dùng thân Thần Kim Cang để nói pháp, QUAN THẾ ÂM liền hiện thân Kim Cang để nói pháp.

 

Trên đây chỉ nói lược qua công đức hiện thân cứu độ của Phật Quan Âm. Tất cả các chúng sanh trong các vũ trụ, ngay cả trong địa ngục, ngạ qủy, súc sanh, Ngài cũng hiện thân cứu độ khi chúng sanh đó biết danh hiệu của Ngài và thành tâm tŕ niệm.

 

Tiếp Kỳ 4

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com