www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 Tiếp Kỳ 2

 

 PHÁP CHỨNG NGỘ

 

Phật pháp thật ra là những phương pháp Phật chỉ ra cho chúng sanh tu theo để Chứng Ngộ Chân Lư. Một bài viết chỉ có thể diễn giải càng rơ càng tốt những phương pháp và kinh nghiệm để hành giả tự ḿnh thực tập. Hăy coi đó là địa bàn giúp đi đúng hướng và tránh những sai lầm. Không ai có thể tu dùm cho ḿnh được. Như đă nói, con đường duy nhất đúng là con đường theo đúng Phật pháp từng bước theo Kinh Phật. Hăy tránh xa những bài viết, những quyển sách, những lời giải của những người tự ḿnh chưa hiểu thấu đáo Thật Nghĩa, hoặc tu sai thấy sai nhưng không biết sai lầm của chính ḿnh hay cố t́nh giấu diếm sai lầm.  Chúng ta hăy xem và nghiệm lại các Kinh để t́m hiểu rơ các phương pháp chứng ngộ. Đầu tiên, xin diễn giải PHƯƠNG PHÁP TU TÁNH NGHE CỦA PHẬT QUAN THẾ ÂM. Đây là phương pháp đi thẳng vào THẬT TÁNH gồm BỐN GIAI ĐOẠN.

 

GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT

 

Muốn vào được giai đoạn thứ nhất này, hành giả PHẢI ĐẾN ĐƯỢC CỬA KHÔNG CỦA NHÀ THIỀN. RỒI THỰC HÀNH GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT NÀY LÀ BƯỚC QUA CỬA KHÔNG ĐỂ NHẬP VÀO THẬT TÁNH TỨC LÀ VÀO BỒ TÁT ĐỊA.

Khi đă đến được CỬA KHÔNG, hành giả trụ trong cảnh giới phẳng lặng mát mẻ không ư, không niệm. Đến chỗ này đừng hiểu lầm là đă hoàn toàn chứng ngộ. PHẢI BƯỚC QUA KHỎI CỬA KHÔNG NÀY ĐỂ THẬT SỰ VÀO THẬT TÁNH TRONG SÁNG TR̉N KHẮP.

 

Giai đoạn thứ nhất là phương pháp bước qua cửa không nhập vào Thật Tánh. Khi đă đến Cửa  không, hành giả nhận ra rơ ràng các tánh THẤY, NGHE, NGỬI, VỊ, XÚC, NGHĨ. PHƯƠNG PHÁP TU TÁNH NGHE LÀ BỊT NĂM CĂN KIA,  NHẬP VÀO TÁNH NGHE RỒI TRỤ NƠI ĐÓ CHO ĐẾ KHI THẬT NHUẦN NHUYỄN KHÔNG C̉N PHÂN BIỆT NĂNG NGHE VÀ SỞ NGHE, TỨC LÀ KHÔNG C̉N TÁNH NGHE NỮA. ĐẾN LÚC ĐÓ CẢNH GIỚI TRONG SÁNG TR̉N KHẮP MƯỜI PHƯƠNG HIỆN BÀY, TỨC LÀ THẬT TÁNH TR̉N KHẮP. ĐÓ LÀ LĂNG NGHIÊM ĐẠI ĐỊNH. LÀ ĐĂ THẬT SỰ VÀO BỒ TÁT ĐỊA.

 

Khi đă vào Bồ Tát địa, công đức tu hành bao nhiêu kiếp trước hiện bày. Tùy nơi công đức đó, hành giả sẽ vào địa vị từ 1 đến 10 rồi tiếp tục tu hành.

 

GIAI ĐOẠN THỨ HAI

 

Khi trụ nơi Thật Tánh, các tánh Thấy, Nghe, Ngửi, Vị, Xúc, Nghĩ KHÔNG C̉N PHÂN BIỆT, TẤT CẢ H̉A NHAU TRONG THẬT TÁNH TR̉N KHẮP. Hành giả tiếp tục định sâu hơn nữa, TÁNH GIÁC HIỆN BÀY RƠ RÀNG. Chính Tánh Giác sâu thẳm này đă hiện ra trong Thật Tánh thành sáu tánh kia. Nay sáu tánh cùng Thật Tánh đă biến mất trở về với Tánh Giác tṛn sáng linh diệu. Trong cảnh giới của Tánh Giác, cái Tâm Chân Thật hiện bày ra trong NIỀM AN LẠC VÔ BIÊN. TÁNH GIÁC QUÁN CHIẾU CHÂN TÂM. Đó là NĂNG GIÁC VÀ SỞ GIÁC. Tánh giác quán chiếu tất cả các pháp, trí huệ khởi phát HIỂU TẤT CẢ CÁC PHÁP cả những mầu nhiệm sâu thẳm. Tánh giác soi chiếu tất cả cảnh giới từ địa ngục đến các cảnh trời. Tánh giác soi chiếu THẬT TƯỚNG CỦA CÁC PHÁP.

 

Từ nơi CHÂN TÂM AN LẠC, hành giả khởi ḷng TỪ BI THƯƠNG XÓT TẤT CẢ CHÚNG SANH. L̉NG TỪ BI CHÂN THẬT TỪ TRONG CHÂN TÂM PHÁT KHỞI RA. DO L̉NG TỪ BI CHÂN THẬT, BỐ TÁT KHỞI L̉NG CỨU ĐỘ KHẮP CÁC CHÚNG SANH. TÁNH GIÁC QUÁN SÁT TẤT CẢ PHÁP GIỚI, TẤT CẢ CÁC VŨ TRỤ CỦA CHƯ PHẬT MƯỜ PHƯƠNG BA ĐỜI. THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN KHÔNG C̉N NỮA. TRỤ TRONG CẢNH GIỚI VÔ TƯỚNG, NHƯNG BAO HÀM THẬT TƯỚNG CỦA TẤT CẢ CÁC PHÁP. BỒ TÁT TRỤ NHƯ VẬY, CHIẾU SOI NHƯ VẬY CÀNG LÚC CÀNG SÂU THẲM CHO ĐẾN KHI NĂNG GIÁC VÀ SỞ GIÁC ĐỀU DUNG H̉A LÀM MỘT VÀ TAN BIẾN, KHÔNG C̉N MỘT PHÁP NÀO PHÂN BIỆT. ĐÓ LÀ CẢNH GIỚI B̀NH ĐẲNG NHƯ NHƯ.

 

ĐÓ LÀ CẢNH GIỚI TỊNH ĐỘ. NHƯ TRONG KINH, KHI PHẬT BẤM NGÓN CHÂN XUỐNG ĐẤT, TA BÀ LIỀN BIẾN THÀNH TỊNH ĐỘ LÀ CẢNH GIỚI NÀY. TRONG KINH PHẬT CŨNG NÓI, NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU NÀY, NGƯỜI ĐÓ Ở ĐÂU, NƠI ĐÓ LÀ ĐẠO TRÀNG CÓ TOÀN THÂN PHẬT. TRONG KINH PHÁP HOA, PHẬT NÓI, TOÀN THỂ THẬT TƯỚNG ĐƯỢC TR̀NH BÀY TRONG KINH NÀY. TRONG KHI PHẬT THUYẾT PHÁP, TỪ DƯỚI ĐẤT THÁP CỦA PHẬT ĐA BẢO HIỆN RA VÀ NHÔ LÊN TỪ TỪ. PHẬT ĐA BẢO NGỒI  TRÊN THÁP KHEN,” HAY THAY PHẬT THÍCH CA MÂU NI NHỮNG ĐIỀU NGÀI NÓI ĐỀU LÀ CHÂN THẬT”. PHẬT THÍCH CA LÊN THÁP CÙNG NGỒI CHUNG VỚI PHẬT ĐA BẢO. NHỮNG CẢNH GIỚI NÀY CHỈ NHỮNG NGƯỜI TRỤ ĐƯỢC NƠI ĐỊNH “NHẤT THIẾT PHÁP KHÔNG NHƯ THIỆT TƯỚNG” MỚI NGHE THẤY, C̉N TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC CÓ TAI NHƯ ĐIẾC, CÓ MẮT NHƯ MÙ.

Tiếp Kỳ 4

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com