www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

Con Đường Chứng Ngộ

Giáo Sư Trần Cao Tần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 C
ON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Giáo sư Toán Đại học Loras tại Iowa, Hoa Kỳ
 

    

 

 

 

 

 

 

Mục đích của bài viết này là chỉ rơ Thật Nghĩa sâu xa của CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ.

 

Sự Chứng Ngộ là mong ước và nguyện vọng cao cả nhất của loài người, cũng như của các chúng sanh khác. Không phân biệt bất kỳ tôn giáo nào, khi một người tham gia vào một tôn giáo luôn luôn ước vọng đạt đến giai-đoạn cao nhất là sự chứng ngộ CHÂN LƯ.

 

Sự khác nhau về giáo lư của các tôn giáo là các mức độ chỉ được Chân Lư và các phương pháp để chứng ngộ được Chân Lư. Theo quan niệm chân chính của SIÊU-TÔN-GIÁO, hai mặt bất khả phân của nền tảng tôn giáo là VÔ MINH VÀ SÁNG TẠO. Nếu cố chấp  nơi mặt này để chống đối đả phá mặt khác, là mê muội cần phải tránh để có thể hiểu được CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ.  Chân Lư là CHỖ CAO SIÊU CÙNG TỘT VƯỢT CẢ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN. Giáo lư chỉ là DANH-TỰ VÀ TƯ-DUY dùng để chỉ Chân-Lư. Đó là những phương-tiện hư-giả như chiếc tàu dùng để vuợt biển đến bờ GIÁC-NGỘ.

 

Những phương-tiện đó có khác nhau, nhưng bờ giác-ngộ chỉ có MỘT. Khi một người đến được bờ giác, phài ĺa bỏ tàu kia để bước lên bờ giác. Đó là Truyền Chân Lư Ngoài Văn Tự. Xin tuyệt đối đừng hiểu lầm câu nói này. Đừng nghĩ rằng ai đó có thể đạt chân lư không cần kinh sách và phương pháp đúng đắn.

 

Truyền Chân Lư Ngoài Văn Tự có nghĩa là ĐĂ THEO ĐÚNG CÁC CHÂN KINH VÀ TU TẬP ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP, ĐẾN KHI ĐẾN BỜ GIÁC PHẢI BUÔNG TẤT CẢ VĂN TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ NGỘ NHẬP CHÂN LƯ. SAU ĐÓ LẠI DÙNG VĂN TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÚNG ĐẮN ĐỂ GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐẠT ĐƯỢC CHÂN LƯ.

 

Xuyên qua các kinh và luận khác nhau của các tôn giáo, hăy t́m  NHỮNG KINH CHÂN CHÍNH VÀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CHÂN CHÍNH ĐỂ THEO ĐÓ MÀ HỌC VÀ HÀNH. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHÂN LƯ. ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG CHỨNG NGỘ.

 

  

Tiếp Kỳ 2

 

 

 

 

 

GS Trần Cao Tần
Tiến Sĩ Toán học

Pháp-danh: Chánh-Đạt

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com