www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng

 

Một Phương Pháp Chung Để Tính Các Kiểu Hồi Quy Thẳng Giữa Hai Biến Số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


 

Một phương pháp chung để tính các kiểu

hồi-quy thẳng giữa hai biến-số

GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

    

 

 

 

Tóm lược

 

 

Khoảng mấy thập niên gần đây, việc so sánh kết quả của một chất sinh- học do hai cách định-phân khác nhau hay do hai dạng của cùng một phương pháp đă trở thành vô cùng quan trọng và khó khăn. Sự kiện này cần thiết để lượng định và kiểm chứng giá trị của các kỹ thuật thử nghiệm hay trị liệu, nhất là khi các kỹ thuật ấy xuất hiện quá nhiều trên thị trường và cần duyệt xét lại. Người ta phải so sánh kết quả y của một phương pháp đang t́m kiếm hay đang hoàn chỉnh với kết quả x của một phương pháp hiện đang được dùng và đă được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận.

 

Thông thường sự liên-hệ giữa y, biến-số phụ-thuộc, và x, biến-số độc-lập, là một đường thẳng. Theo cách cổ điển, đường chuẩn định hay hồi-quy y = ax + b này được tạo ra phải có khoảng cách sai biệt b́nh phương nhỏ nhất. Khoảng cách này là sai-số giữa y đo-được và y tính-được.

 

Điều này chỉ có giá trị nếu trị số của x thật đúng. Trên thực tế, cả y và x đều có sai-số, nên cách tính cổ điển này đă được thay thế bởi các kiểu hồi-quy chính xác hơn giữa hai biến-số y và x, nay được coi như những biến-số phụ-thuộc. Tuy nhiên, cách tính mới phải nhờ vào sự đa-năng và kỳ-diệu của máy điện-toán.

 

Bài này từ cách cổ điển căn bản trong thống kê, như về độ lệch tiêu chuẩn, khoảng tin cậy, tính ra những kiểu hồi-quy như hồi-quy Deming, hồi-quy thẳng góc, bằng h́nh-học giải-tích hay lượng-giác-học. Trên thực tế, các công thức Deming hay thẳng góc được áp dụng để phân-tích các dữ-kiện lâm sàng của hàng trăm hay hàng ngàn cặp y, x. Những trắc-nghiệm này thường được ấn định theo định-luật liên-hệ của ngành thống-kê học.

 

Để dễ dàng theo dơi cách tính này, một thí-dụ số-học rất đơn giản với tám cặp y, x đă được tŕnh bày trong phần phụ-lục, cùng với những thảo chương điện toán liên hệ.


 

Thuật ngữ

 

 

Thuật Ngữ:

 

Regression                 = Sự hồi-quy, sự chuẩn định

Regression linear       = Sự hồi-quy thẳng, sự chuẩn định thẳng

Orthogonal regression = Sự hồi-quy thẳng góc

Deming regression      = Sự hồi-quy Deming

Error                           = Sai số

Variable                      = Biến số

Dependent variable     = Biến số phụ thuộc

Independent variable  = Biến số độc lập

Standard deviation      = Độ lệch tiêu chuẩn

Confidence interval     = Khoảng tin cậy

Variance                      = Phương sai

Correlation coefficient  = Hệ số tương quan

Slope a                           = Độ dốc a

y-intercept b                   = Điểm cắt y tại b, tung độ cắt b

 

  

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng
Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com