www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Mt Vài Đc Tính

Của MA PHƯƠNG

Giáo Sư Tô Đồng

 

Lời Nói Đầu

Bài 1

Bài 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


MỘT VÀI ĐẶC TÍNH CỦA MA PHƯƠNG
GS Tiến Sĩ Tô Đồng

Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

    

 

Lời Cảm Ơn của Ninh-Hoa.com
 

    Thành thật cảm ơn giáo sư khoa trưởng Tô Đồng đă gửi bài đăng đặc biệt trên trang mạng:  www.Ninh-Hoa.com với Link như sau:

http://www.ninh-hoa.com/Ninh-HoaDOTcom-GSToDong-MotVaiDacTinhMaPhuong-01.htm

 

Bài 2 :        

 

 

B. Bán Ma Phương 4-4:

 

Tác giả đề nghị một lối viết dễ nhớ cho một Bán Ma Phương như sau:

1- Viết theo thứ tự 1, 2, 3.. đến 8, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, vào những ô không nằm trên đường chéo.

2- Viết theo thứ tự 8, 9, 10.. đến 16, từ phải sang trái, từ dưới lên trên, vào những ô trên đường chéo.

3- Gom các số của hai phần 1- và 2- lại để các ô có đầy đủ mọi con số.

Có thể phân nhóm các Bán Ma Phương bằng hai tổng số của các ô trên hai đường chéo chính, trong thí dụ này là (50-50):

 

  1 2  

%

 16

 

 

15 

э

16 1 2 15
3     4

 

 14

 13

  3 14 13 4
5     6

 

 12

 11

  5 12 11 6
  7 8  

 10

3

2

9

10 7 8 9

 

 

 
                                                                     
    (50,50)

Các mô h́nh của Bán Ma Phương 4-4

 

V́ điều kiện lập một Bán Ma Phương dễ hơn Toàn Ma Phương nên con số Bán Ma Phương nhiều hơn con số Toàn Ma Phương. Cố nhiên số mô h́nh tương ứng cũng nhiều hơn. Ngoài 12 mô h́nh từ TH-I đến TH-XII như 880 Toàn Ma Phương, Bán Ma Phương có thể có thêm 12 nhóm họa đồ khác. Ta đánh số từ BH-I đến BH-XII.

 

 

 

Thay lời kết

 

Tác giả chỉ muốn tŕnh bầy một vài khía cạnh của Ma Phương như một kỳ bí hay tṛ chơi Puzzles của toán học. Những tṛ chơi này c̣n có nhiều loại, đủ h́nh dạng ḥa hài khác nhau, kể cả trong không gian ba chiều như Ma Lập Phương (Magic Cubes).

 

Ma Phương mang lại nhiều sự suy đoán trong số học qua các thời đại. V́ hệ thống nhị phân có từ thời xa xưa được dùng cho tin học thời nay, nhiều học giả đă khám phá ra sự liên hệ của Ma Phương với các khoa học hiện đại như bản thể học, di thể học. Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ đă mô tả sự liên hệ với Kinh Dịch (6). Tuy sự giải thích về nguyên lư hay cơ chế c̣n có nhiều khó khăn, nhưng sự ứng dụng của Ma Phương chắc sẽ tăng dần với thời gian.

 

                                               

 

Thư Mục:

 

1)    Andrews W. S.  (1960): Magic Squares and Cubes

Dover Publications, Inc. New York, New York

2)    Kenneth Kelsey & David King (1992): Number Puzzles

Dorset Press, Great Britain

3)    Kurosaka, R.T. (1985): Magic Squares - Byte, 10:383-388

4)    Reiner, B.S. (1981): Magic Squares and Matrices, The Mathematical Gazette, 81: 250-252

5)    Sonneborn III, H. (1988): Magic Squares and Textile Designs,  Access, 7: 10-16

6)   Nguyễn Văn Thọ (1997): Dịch Kinh Đại Toàn, Tác Giả xuất bản, Wesminter CA

 

 

Mạng Lưới:

 

  1. http://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html

  2. http://www. pasles.com/magic.html

  3. http://www.grogono.com/magic/4x4.php

 

 

San Diego, 14 tháng 11, 2005

 

 

 

 

 

Giáo Sư Tô Đồng
Khoa trưởng
trường Đại Học Dược Khoa Sài G̣n
1974-1975.

 

 

  

 

 

www.ninh-hoa.com