www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

Giáo Sư
LÊ PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUÂN HƯƠNG
Tiếng Nói Đại Chúng
Lê Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 50: (tiếp Kỳ 49)

 

7

 

Trên một hướng khác, xét theo ngôn từ và xét theo ư ngoài lời, th́ Hồ Xuân Hương lấy h́nh ảnh thiên nhiên chuyển biến thành những h́nh ảnh sâu kín trên thân thể người nữ, và dùng tiếng nói của đại chúng, đạt tới mức khiến người đọc như sờ tận tay, thấy sự thực hiển nhiên, vượt qua mọi cấm kỵ, để thấy sự thực không che dấu.

Giá nữ, anima, trong thơ Hồ Xuân Hương ḥa hợp cùng giá nam, animus:

 

Hồ Xuân Hương vững chắc làm chủ nữ tính của ḿnh đồng thời nh́n nhận hiện diện sự hiện hữu của người nam, tựa như lời Lăo Tử viết trong chương 28 sách Nam Hoa Kinh:

 

Tri kỳ hùng thủ kỳ thư vi thiên hạ khê

Vi thiên hạ khê thường đức bất ly.

 

Nghiêm Toản dịch là:

 

Biết trống giữ mái làm khe lạch cho thiên h

Làm khe lạch cho thiên hạ đức hằng không ĺa.

Francois Huang và Pierre Leyris73 dịch sang tiếng Pháp:

 

Connais en toi le féminin

Adhère au féminin

Fais toi ravin du monde

Etre ravin du monde

C’est fait corps avec la vertu immuable.

 

R.L. Wing dịch sang tiếng Anh:

 

Known the male hold to the femal

become the world’s stream

Be the world stream,

the power will never leave.

 

Trong chương 61, Lăo Tử viết thêm:

 

Tẫn thường dĩ tĩnh thắng mẫu, dĩ tĩnh vi hạ

Nghiêm Toản dịch là:

 

Cái thường lấy tĩnh thắng đực,

lấy tĩnh đặt ḿnh xuống thấp.

 

Francois Houang và Pierre Leyris dịch sang tiếng Pháp :

 

Le Féminin conquiert dans la passivité

Conquiert en s’abaissant dans la passivité

 

R. L. Wing dịch sang tiếng Anh:

 

The female always overcomes the male by stillness,

Through stillness, she makes herself low.

 

Hai đoạn Đạo Đức Kinh trên đây có nhiều ư nghĩa. Có thể dùng để tu thân, có thể dùng làm đường lối ngoại giao giữa hai quốc gia, cũng có thể áp dụng trong mối liên lạc ǵữa người cầm bút phái nữ giữa một rừng bút mà đại đa số là phái nam.

 

 


 

73 Lao-tzeu, La Voie et sa Vertu, Texte chinois présenté et traduit par Francois Houang et Pierre Leyris,

Seuil, Paris 1979, p. 75

 

 

Xem Kỳ 51

 

 

 

 

 

LÊ PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com