www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tc Giả

 

 

 

Gio Sư
L PHỤNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 

 

 


HỒ XUN HƯƠNG
Tiếng Ni Đại Chng
L Phụng
 

 

 

 

Quyển 2

Kỳ 44: (tiếp Kỳ 43)

 

6

 

Trong văn học Đng , dng hnh ảnh thin nhin để biểu thị nữ tnh khng phải l tiếng thơ ring của Hồ Xun Hương. Bt php đ dường như l ngn ngữ đ c từ ngn xưa. Lo Tử cũng đ dng bt php đ viết ra nhiều chương sch Đạo Đc Kinh.

Chương VI sch Đạo Đức Kinh63 mở đầu bằng cu:

 

Cốc thần bất từ thị vị huyền tẫn

Huyền tẫn chi mn thị vị thin địa căn

 

Nghim Toản dịch l:

Thần hang khng chết, ấy gọi l mẹ nhiệm mầu su xa

Cửa ng mẹ nhiệm mầu su xa ấy gọi l gốc rễ trời đất.

Tổng bnh chương sch ny, Nghim Toản viết thm:

Chương ny dng hai ch cốc thần dể hnh dung ra ci thể của Đạo [...] Trời đất tự n m gy nn, thực đng gọi l mẹ nhiệm mầu huyền diệu.

 

Nh Hn học Max Kaltenmark64 dịch sang tiếng Php:

 

La divinit du val ne meurt pas: cest la Femelle Obscure

La porte de la Femelle Obscure, voil lorigine du Ciel et la Terre.

 

Max Kaltenmark giảng:

 

le sens du chapitre Vi [...] suggre lide que le Tao est une puissance maternelle, une matrice do est issus le monde visible [...] Il est normal que, dans une telle conception de lunivers, la catgorie du sexe joue un rle

prdominant.

 

Cũng hai cu Đạo Đức Kinh đ, R.L. Wing 65 dịch sang tiếng Anh:

 

The mistery of the valley is immortal

It is known as the Subtle Female

The gate way of the Subtle Female

Is the source of Heaven and Earth.

 

R.L. Wing ch thch:

 

Lao Tzu refers to the Tao as the Subtle Female because the Tao reflects characteristics that Lao Tzu viewed as archetypically feminine [...] Lao Tzu used the image of the valley as a metaphor for the human perception of reality.

 

Ch Thin Địa Căn, hay Gốc Đất Trời, hay Origine du Ciel et de la Terre, hay Source of Heaven and Earth lm người đọc lin tường tới bức danh họa LOrigine du Monde của Gustave Courbet. Bi thơ của Hồ Xun Hương tương ứng với bức danh họa ny l một bi thơ ngm vịnh hang động phổ qut hơn bốn bi trch dẫn trn đy, đ l bi:

 

Đo Ba Dội

 

Một đo một đo lại một đo

Khen ai kho tạc cảnh cheo leo

Cửa son đỏ lot tm bum nc

Hn đ xanh r ln phn ru

Lắt lẻo cnh thng cơn gi thốc

Đầm đa l liễu giọt sương gieo

Hiền nhn qun tử ai l chẳng

Mi gối chồn chn vẫn muốn tro.

 

Điểm đặc biệt của bi thơ l Hồ Xun Hương đ ph luật bằng trắc ngay trong cu thứ nhất. Trong cu ny chữ thứ hai l ch đo, một tiếng bằng thế nn chữ thứ su cũng phải l tiếng bằng, nhưng Hồ Xun Hương vượt qua luật dng ch một, tiếng trắc. Điểm đặc biệt thứ hai l trong một cu bẩy chữ, Hồ Xun Hương dng ba chữ đo. Chắc chắn l tc giả khng thiếu chữ m chủ vẽ ra ba ci đo lin tiếp nhau. Đằng khc, nếu người đọc ngm thơ th dường như thấy hơi thở bỗng nhẹ đi sau chữ đo thứ ba, tựa như khi leo đo v đ xuống hết ci đo cuối cng vậy.

 

 


 

63 Lo Tử Đạo Đức Kinh, Hạo Nhin Nghim Toản dịch thuật, Nh Sch Khai Tr Saigon 1973, tr.33

64 Max Kantenmark, Lao Tzu et Le Taoisme, Robert Lafonte, Paris 1965, p. 210

65 R. L. Wing, The Tao of Power, A Dolphin Book/Doubleday & Compagny, Golden City, New York,

1986, ch. VI.

 

 

 

Xem Kỳ 45

 

 

 

 

 

L PHỤNG
 

 

 

www.ninh-hoa.com