Mục Đồng xin gởi đây 28 NGÔI CHÙA NINH H̉A cập nhật mới nhất.

Đây là kết quả của công tác viết lịch sử Phật Giáo Khánh Ḥa, BBT chọn ra 108 ngôi chùa tiêu biểu

toàn tỉnh, trong đó Ninh Ḥa có 28 ngôi, đă biên tập xong. Trong đó, có thể nhiều chùa đă được

trang nhà đăng tải, nhưng nội dung chưa cập nhật mới nhất, hoặc thiếu sót vài phần.

28 bài này có cả chùa Khánh Long - Phước Đa đă đăng, là khá đầy đủ và tạm gọi là chuẩn nhất,

v́ nó được làm việc bởi tập thể, thảo luận, chắc lọc, so sánh đối chiếu các sử liệu đầy đủ nhất.
 

 

 
 

Chùa KHÁNH LONG

Chùa BỬU QUANG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chùa BẢO LONG

Chùa ĐỨC H̉A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chùa BỬU PHONG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vài Vấn Đề Về "Tháp Hời"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ninh-hoa.com