Mục Đồng xin gởi đy 28 NGI CHA NINH HA cập nhật mới nhất.

Đy l kết quả của cng tc viết lịch sử Phật Gio Khnh Ha, BBT chọn ra 108 ngi cha tiu biểu

ton tỉnh, trong đ Ninh Ha c 28 ngi, đ bin tập xong. Trong đ, c thể nhiều cha đ được

trang nh đăng tải, nhưng nội dung chưa cập nhật mới nhất, hoặc thiếu st vi phần.

28 bi ny c cả cha Khnh Long - Phước Đa đ đăng, l kh đầy đủ v tạm gọi l chuẩn nhất,

v n được lm việc bởi tập thể, thảo luận, chắc lọc, so snh đối chiếu cc sử liệu đầy đủ nhất.
 

 

 
 

Cha KHNH LONG

Cha BỬU QUANG

Cha KIM ẤN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cha BẢO LONG

Cha ĐỨC HA

Cha KIM LONG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cha BỬU PHONG

Cha ĐỨC SƠN

Cha LINH PHONG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi Vấn Đề Về "Thp Hời"

Cha KHNH LONG (Phước Đa)

Cha KHNH LONG (Tun Thừa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ninh-hoa.com