Tiếng Thơ 

Hoa Quỳnh

  Ha Thn

Đọng Lại Giọt Buồn

Nhớ Ngoại

Sang Ngang

Tnh Trăng

 Vọng Phu

 

 


NGUYỄN VĂN XANH
Bt danh: Thanh Bnh

  Sinh năm: 1949 tại  Lng Vĩnh Phước, X Ninh Phụng,
    Huyện Ninh Ha. 
 Cựu  học sinh Trường Trung Học Đức Linh,  Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa Phong Lan

Ngn Năm Thăng Long