:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thằng Ăn Trộm

Phần 1   |   Phần 2 

Hương : Kỳ 1    |   Kỳ 2 

 

 

 


NGUYỄN VĂN SON
Sinh năm: 04/03/1969.
 
Qu qun :  Ph Dim, phường Ninh Đa, thị x Ninh Ha, Khnh Ha.
Nghề nghiệp : Cử Nhn Điều Dưỡng
Đơn vị cng tc : Trạm y tế
phường Ninh Đa, thị x Ninh Ha

 

Hiện đang sinh sống tại
Ninh Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Ngủ

Hoi Ức

Bi Thơ Tặng Chu

 C Gi Chnh Thanh

t Minh Dung 

Ninh Giang