Đêm Đi Soi Ve

Buổi Trốn Học Ly Kỳ

Trường Xưa Và Nỗi Nhờ

PHẦN 1    |    PHẦN 2  

Những Ngày Tháng Qua Đi

 

 

 


NGUYỄN VĂN PHỤNG
Bút hiệu:
VĂN PHỤNG
Sinh năm 1956

Trước năm 1975, sinh sống
tại Dục Mỹ.

Cựu hs
* Trường Tiến Đức Dục Mỹ.
** Trường Trung học Đức Linh, Ninh Ḥa Niên khóa 1972-1974
Lớp 11B, NK: 1972-1973
Lớp 12A, NK: 1973-1974

 

Hiện cư ngụ tại
ĐồNG NAI, BIÊN H̉A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoài Niệm  

Lặng Thầm