Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thu Tâm                |                 www.ninh-hoa.com

NGUYỄN THU TÂM

Bút hiệu:
Nhă Giang Thu Tâm

 

Nguyên quán:    Hà Nội

Cựu học sinh: TH Pleiku, Quốc Gia Nghĩa Tử.

Trước 75:
đă có một số bài đăng
trên các báo ở Saigon

 

Hiện:
Sinh hoạt văn chương
nghệ thuật với một số
diễn đàn.

Tham gia công tác xă hôi, từ thiện tại San Jose, Caliornia.

 

Xuất bản và phát hành:

1/ Sách:

"Một Đời vẫn Nhớ"

2/ CD :

Đọc truyện "Điêu Linh"


 

 

 

 

 

 

 

 

NHĂ GIANG THU TÂM

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Nguyễn Thu Tâm             |                 www.ninh-hoa.com