Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thi Thi
Bt hiệu: THA HƯƠNG

  Qu qun: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ha
Cựu học sinh cc  trường:
 Tiểu học Đức Tr, TIểu học Ninh Ha v Trung học
V Tnh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Gio sư Trung học Vạn NinhHiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

NGHĨA CHỮ "MOTHER"

Howard Johnson
NMH phỏng dịch


     

M-o-t-h-e-r

   

     "M" is for the million things she gave me,
      "O" means only that she's growing old,
      "T" is for the tears she shed to save me,
      "H" is for her heart of purest gold;

      "E" is for her eyes, with love-light shining,
      "R" means right, and right she'll always be,


      Put them all together, they spell
               
      "MOTHER,"
      A word that means the world to me.
      Howard Johnson

 

      ĐNH VẦN CHỮ MẸ
      "M" (million) l hng triệu thứ mẹ đ cho con,
      "O" (old) nghĩa l mẹ sẽ gi đi theo năm thng,
      "T" (tears) l những giọt lệ mẹ đổ v con,
      "H" (heart) l tri tim mẹ, i qu hơn vng;

      "E" (eyes) l đi mắt mẹ, với nh sng tnh yu lấp lnh,
      "R" (right) nghĩa l điều đng, v mẹ lun lun đng


      Đặt tất cả lại với nhau, sẽ thnh
       
      ("MOTHER") MẸ,

      Trong từ ny, cả thế giới đng khung.
      NMH (phỏng dịch)

 

    

 

 

  Thi Thi - Sưu tầm

 

5/2016

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com