Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com

 Nguyễn Thi Thi
Bút hiệu: THA HƯƠNG

  Quê quán: Phước Sơn,
 Ninh Đa, Ninh Ḥa
Cựu học sinh các  trường:
 Tiểu học Đức Trí, TIểu học Ninh Ḥa và Trung học
Vơ Tánh, Nha Trang

Trước năm 1975:
Giáo sư Trung học Vạn Ninh

Hiện cư ngụ tại:
California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

                                         
                                         

 

D̉NG TRI ÂN

 

Tần ngần nh́n ngắm sách trên tay,

Viết ḍng tri ân muốn tỏ bày.

Kinh tế quốc gia tầm quan trọng,

Thịnh hưng đất nước sá dễ thay !

Nghiên cứu dày công nào ai dễ,

Bàn tay tham khảo viết sách này.

Báu vật lưu truyền trong nhân thế,

Tăng thêm giá trị tủ sách hay !

 

 

 

 

 

ThiThi

Thanksgiving 2014

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Nguyễn Thi Thi                |                 www.ninh-hoa.com