Trường Cũ 

 

 


NGUYỄN QUẢNG

Sinh quán ở Ninh Ḥa
Cựu học sinh Trung học
Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa.
Niên khóa: 1959-1963

Hiện cư ngụ tại thành phố
Seattle, Washington
.