Bt hiệu: Nhật Thanh

        cựu học sinh Trường Trung Học Trần Bnh Trọng,
   nin kha 1960 - 1964
       Hiện cư ngụ tại huyện Ninh Ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh Đưa Em Vo Thơ

V Tnh

o Tm