Qu Nh 

  Người Ch Ở Mỹ

Naissance dune association 

 

 

 Nguyễn Khắc Khnh Sơn
  Qu mẹ tại Xm Rượu, Ninh Ha
Hiện sinh sống tại Franconville, Php quốc.