Những Bài Viết Khác:

Truyền Thuyết Nha Phu

Kỳ 1   |   Kỳ 2  |   Kỳ 3

Kỳ 4   |   Kỳ 5  |   Kỳ 6 

Kỳ 7   |   Kỳ 8   

Cảm Tác Không Đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếc Thương

Về !  

Khóc Bạn

Điệu Buồn  

Không Đề -2

Nhớ Quê 

 

 


Tên thật: Nguyễn Hương
Bút hiệu: 
NGUYÊN HƯƠNG

sinh quán tại
thôn Phú Hữu, Xă Ninh Ích, Huyện Ninh Ḥa.
Trước dạy học tại trường THIÊN ÂN


 
Hiện định cư tại Jametown, Greenboro,
Mỹ Quốc.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóng Thời Gian-3 

Sầu Viễn Xứ-2

Bóng Thời Gian-2 

Ly Biệt

Thôi Hoài Mong

Người Viễn Xứ

Mùa Đông Và Nỗi Nhớ

An Phận 

Không Tên 

Người Ở Lại 

Ngày Về  

Hoài Niệm 

Dĩ Văng  

Sầu Viễn Xứ  

Bóng Thời Gian 

Hạ Cảm  

Trăng Quê Hương 

Ba Hồ Tự Bạch