Năm Mậu Tuất (2018) Ni Chuyện Ch

Năm Mi Ni Chuyện D

Năm NGỌ Ni Chuyện NGỰA

Xun Qu Tỵ Kể Chuyện RẮN

 

 

 

 

 


   

NGUYỄN CHỨC

 

Qu qun:

Phước Sơn, Ninh Ha 

 

Học sinh :

Tiểu học Ninh Ha
Trung học V Tnh Nha Trang

Kỹ Sư Nng Lm Sc Si Gn

Cao Học Hải Học  Nha Trang

 

Cựu Vin Chức:

Viện Pasteur Nha Trang.

 

Hiện ở tại : USA.