bt hiệu:
 Kim Yến
 Tn thật:   Ng Thị Kim Yến
  Cựu gio vin Đức Tr
Cựu gio vin trườngTiểu học Ninh Ha
Cựu học sinh Trung học Trần Bnh Trọng Ninh Ha, Nin Kha 1960-1964.
   Hiện sinh sống tại Ninh Ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma H Cuối

Nhớ 

Khng Ngại Kh