trở về trang nhà www.ninh-hoa.com

 

 

 
 
Thông Tin Quan Trọng
     Cho Người Di Dân Và
     Tỵ Nạn
    
 
100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm
     Mới Để Thi Nhập Tịch
     Hoa Kỳ
 

 
Băi Bỏ Diện Đoàn Tụ
     Gia Đ́nh
  
  
  Áp Dụng Lệ Phí Mới
     Đối Với Hồ Sơ Di Trú Và
     Nhập Tịch
 

  Giấy Tờ Di Trú Cần Thiết
     Khi Nhập Cảnh Hoa Kỳ
     Bằng Đường Hàng Không

 
Đề Nghị Tăng Lệ Phí Về
     Hồ Sơ Di Trú và Nhập
     Tịch

 
Thi Nhập Tịch Công Dân
     Hoa Kỳ
   
 
 
Chương Tŕnh Định Cư
     Nhân Đạo (HR)
 

 
Luật Di Trú Mới 
  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin   

 


 

tháng 10/09
tháng 09/09
tháng 08/09

tháng 07/09
tháng 06/09
tháng 05/09
tháng 04/09
tháng 03/09
tháng 02/09
tháng 01/09
tháng 12/08
tháng 11/08
tháng 10/08
tháng 09/08
tháng 08/08
tháng 07/08
tháng 06/08
tháng 05/08
tháng 04/08
tháng 03/08
tháng 02/08
tháng 01/08
tháng 12/07
tháng 11/07
tháng 10/07
tháng 09/07

tháng 08/07
tháng 07/07
tháng 06/07
tháng 05/07
tháng 04/07
tháng 03/07
tháng 02/07
tháng 01/07
tháng 12/06
tháng 11/06

tháng 10/06
tháng 09/06
tháng 08/06
tháng 07/06
tháng 05/06
tháng 04/06
tháng 03/06
tháng 02/06
tháng 01/06
tháng 12/05
tháng 11/05
tháng 10/05
tháng 09/05
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05
tháng 04/05
tháng 03/05
tháng 02/05
tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03
 


 

  

 

www.ninh-hoa.com

 

 


CHÚNG TA CÓ GẦN MỘT NĂM ĐỂ
CHUẨN B TRẮC NGHIỆM

 

 

 

 

 

100 CÂU TRẮC NGHIỆM MỚI ĐỂ THI NHẬP TỊCH CÔNG DÂN HOA KỲ

 

 

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2007, Sở Di Trú và Nhập Tịch thuộc Bộ Nội An Hoa Kỳ thông báo 100 Câu Trắc Nghiệm Mới để thi nhập tịch công dân Hoa Kỳ sẽ chính thức áp dụng vào Ngày 01 Tháng 10, Năm 2008 sau một thời gian trắc nghiệm, tham khảo ư kiến quần chúng và đă được áp dụng ở một số thí điểm tại một vài tiểu bang trong thời gian qua.

 

96 Câu Trắc Nghiệm Hiện Tại và 100 Câu Trắc Nghiệm Mới được áp dụng như thế nào?

 

Nếu đương đơn:

 

1/ Nộp đơn xin thi nhập tịch TRƯỚC ngày 01 tháng 10 năm 2008 và được mời phỏng vấn TRƯỚC ngày 01 tháng 10 năm 2008 th́ đương đơn vẫn được thi  96 câu trắc nghiệm hiện tại.(không thay đổi)

 

2/ Nộp đơn xin thi nhập tịch TRƯỚC ngày 01 tháng 10 năm 2008 và được mời phỏng vấn SAU ngày 01 tháng 10 năm 2008 th́ đương đơn được quyền chọn lựa  hoặc 96 Câu Trắc Nghiệm Hiện Tại hay 100 Câu Trắc Nghiệm Mới.

 

3/ Nộp đơn xin thi nhập tịch SAU ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

th́ đương đơn phải thi 100 Câu Trắc Nghiệm Mới.

 

4/ Đương đơn được mời phỏng vấn SAU ngày 01 tháng 10 năm 2009 đều bị bắt buộc phải thi 100 Câu Trắc Nghiệm Mới cho dù đơn xin nhập tịch mẫu (N-400) nộp bất cứ vào thời điểm nào.

 

Xin lưu ư:

 

Nếu đương đơn từ 65 tuổi trở lên là thường trú nhân (permanent resident) hiện sống tại Hoa Kỳ trên 20 năm th́ chỉ cần học và trả lời những câu hỏi có dấu hoa thị (*).

 

Hiện nay 100 Câu Trắc Nghiệm Mới chỉ có phần Anh ngữ.  Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ đang chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau để người tham dự thi, nếu hội đủ điều kiện, có thể thi bằng tiếng mẹ đẻ của ḿnh.

 

Nếu quí vị muốn biết thêm chi tiết về 100 Câu Trắc Nghiệm Mới này, xin mời vào trang mạng uscis.gov.

 

Sau đây là 100 Câu Trắc Nghiệm Mới

 

 

 

AMERICAN GOVERNMENT

 

A: Principles of American Democracy

 

1. What is the supreme law of the land?

 

 . the Constitution

 

2. What does the Constitution do?

 

 . sets up the government

 . defines the government

 . protects basic rights of Americans

 

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?

 

 . We the People

 

4. What is an amendment?

 

 . a change (to the Constitution)

 . an addition (to the Constitution)

 

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?

 

 . the Bill of Rights

 

6. What is one right or freedom from the First Amendment?*

 

 . speech

 . religion

 . assembly 

 . press 

 . petition the government

  

7. How many amendments does the Constitution have? 

 . twenty-seven (27)

 

8. What did the Declaration of Independence do? 

 

 . announced our independence (from Great Britain) 

 . declared our independence (from Great Britain) 

 . said that the United States is free (from Great Britain)

 

9. What are two rights in the Declaration of Independence? 

 . life 

 . liberty 

 . pursuit of happiness

 

10. What is freedom of religion?

 

 . You can practice any religion, or not practice a religion.

 

11. What is the economic system in the United States?*

 

 . capitalist economy

 . market economy

 

12. What is the “rule of law”?

 

  . Everyone must follow the law. 

  . Leaders must obey the law. 

  . Government must obey the law.  

  . No one is above the law.

 

B: System of Government

 

13. Name one branch or part of the government.*

 

 . Congress 

 . legislative 

 . President 

 . executive 

 . the courts 

 . judicial

 

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?

 

 . checks and balances 

 . separation of powers

 

15. Who is in charge of the executive branch?

 

 . the President

 

16. Who makes federal laws?

 

 . Congress 

 . Senate and House (of Representatives) 

 . (U.S. or national) legislature

 

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*

 

 . the Senate and House (of Representatives)

 

18. How many U.S. Senators are there?

 

 . one hundred (100)

 

19. We elect a U.S. Senator for how many years?

 

 . six (6)

 

20. Who is one of your state’s U.S. Senators?*

 

 Answers will vary. [For District of Columbia residents and residents of U.S. territories, the answer is that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]

 

21. The House of Representatives has how many voting members?

 

 . four hundred thirty-five (435) 

 

22. We elect a U.S. Representative for how many years?

 

 . two (2)

 

23. Name your U.S. Representative.

 

 . Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no  (voting) Representatives in Congress.]

 

24. Who does a U.S. Senator represent?

 

 . all people of the state

 

25. Why do some states have more Representatives than other states?

 

 . (because of) the state’s population 

 . (because) they have more people 

 . (because) some states have more people

 

26. We elect a President for how many years?

 

 . four (4)

 

27. In what month do we vote for President?*

 

 . November

 

28. What is the name of the President of the United States now?*

 

 . George W. Bush

 . George Bush

 . Bush

 

29. What is the name of the Vice President of the United States now?

 

 . Richard Cheney 

 . Dick Cheney 

 . Cheney

 

30. If the President can no longer serve, who becomes President?

 

 . the Vice President

 

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?

 

 . the Speaker of the House

 

32. Who is the Commander in Chief of the military?

 

 . the President 

 

33. Who signs bills to become laws?

 

 . the President

 

34. Who vetoes bills?

 

 . the President

 

35. What does the President’s Cabinet do?

 

 . advises the President

 

36. What are two Cabinet-level positions?

 

 . Secretary of Agriculture 

 . Secretary of Commerce 

 . Secretary of Defense 

 . Secretary of Education 

 . Secretary of Energy 

 . Secretary of Health and Human Services 

 . Secretary of Homeland Security 

 . Secretary of Housing and Urban Development 

 . Secretary of Interior 

 . Secretary of State 

 . Secretary of Transportation 

 . Secretary of Treasury 

 . Secretary of Veterans’ Affairs 

 . Secretary of Labor 

 . Attorney General

 

37. What does the judicial branch do?

 

 . reviews laws 

 . explains laws 

 . resolves disputes (disagreements) 

 . decides if a law goes against the Constitution

 

38. What is the highest court in the United States?

 

 . the Supreme Court

 

39. How many justices are on the Supreme Court?

 

 . nine (9)

 

40. Who is the Chief Justice of the United States?

 

 . John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

 

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?

 

 . to print money 

 . to declare war 

 . to create an army 

 . to make treaties   

 

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?

 

 . provide schooling and education 

 . provide protection (police)

 . provide safety (fire departments) 

 . give a driver’s license

 . approve zoning and land use

 

43. Who is the Governor of your state?

 

 . Answers will vary. [Residents of the District of Columbia and U.S. territories without a Governor should say  “we don’t have a Governor.”]

 

44. What is the capital of your state?*

 

 . Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a  capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]

 

45. What are the two major political parties in the United States?*

 

 . Democratic and Republican

 

46. What is the political party of the President now?

 

 . Republican (Party)

 

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?

 

 . (Nancy) Pelosi

 

C: Rights and Responsibilities

 

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.

 

 . Citizens eighteen (18) and older (can vote). 

 . You don’t have to pay (a poll tax) to vote. 

 . Any citizen can vote. (Women and men can vote.) 

 . A male citizen of any race (can vote).

 

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*

 

 . serve on a jury 

 . vote

 

50. What are two rights only for United States citizens?

 

 . apply for a federal job 

 . vote  

. run for office 
. carry a U.S. passport

 

51. What are two rights of everyone living in the United States?

 

 . freedom of expression

  . freedom of speech

  . freedom of assembly

  . freedom to petition the government

  . freedom of worship

  . the right to bear arms   

 

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?

 

 . the United States 

 . the flag

 

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?

 

 . give up loyalty to other countries

  . defend the Constitution and laws of the United States 

 . obey the laws of the United States 

 . serve in the U.S. military (if needed) 

 . serve (do important work for) the nation (if needed) 

 . be loyal to the United States

 

54. How old do citizens have to be to vote for President?*

 

 . eighteen (18) and older

 

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?

 

 . vote 

 . join a political party 

 . help with a campaign 

 . join a civic group 

 . join a community group 

 . give an elected official your opinion on an issue 

 . call Senators and Representatives 

 . publicly support or oppose an issue or policy 

 . run for office 

 . write to a newspaper

 

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*

 

 . April 15

 

57. When must all men register for the Selective Service?

 

 . at age eighteen (18) 

 . between eighteen (18) and twenty-six (26)

 

AMERICAN HISTORY

 

A: Colonial Period and Independence

 

58. What is one reason colonists came to America?

 

 . freedom 

 . political liberty 

 . religious freedom 

 . economic opportunity

 . practice their religion 

 . escape persecution   

 

59. Who lived in America before the Europeans arrived?

 

 . Native Americans 

 . American Indians

 

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?

 

 . Africans 

 . people from Africa

 

61. Why did the colonists fight the British?

 

 . because of high taxes (taxation without representation) 

 . because the British army stayed in their houses (boarding, quartering) 

 . because they didn’t have self-government

 

62. Who wrote the Declaration of Independence?

 

 . (Thomas) Jefferson

 

63. When was the Declaration of Independence adopted?

 

 . July 4, 1776

 

64. There were 13 original states. Name three.

 

 . New Hampshire 

 . Massachusetts  

 . Rhode Island  

 . Connecticut 

 . New York 

 . New Jersey  

 . Pennsylvania 

 . Delaware 

 . Maryland  

 . Virginia  

 . North Carolina  

 . South Carolina 

 . Georgia

 

65. What happened at the Constitutional Convention?

 

 . The Constitution was written.

 . The Founding Fathers wrote the Constitution.

 

66. When was the Constitution written?

 

 . 1787

 

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.

 

 . (James) Madison 

 . (Alexander) Hamilton 

 . (John) Jay 

 . Publius   

 

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?

 

 . U.S. diplomat 

 . oldest member of the Constitutional Convention 

 . first Postmaster General of the United States 

 . writer of “Poor Richard’s Almanac” 

 . started the first free libraries

 

69. Who is the “Father of Our Country”?

 

 . (George) Washington

 

70. Who was the first President?*

 

 . (George) Washington

 

B: 1800s

 

71. What territory did the United States buy from France in 1803?

 

 . the Louisiana Territory

  . Louisiana

 

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.

 

 . War of 1812 

 . Mexican-American War 

 . Civil War 

 . Spanish-American War

 

73. Name the U.S. war between the North and the South.

 

 . the Civil War 

 . the War between the States

 

74. Name one problem that led to the Civil War.

 

 . slavery 

 . economic reasons 

 . states’ rights

 

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*

 

 . freed the slaves (Emancipation Proclamation) 

 . saved (or preserved) the Union

 . led the United States during the Civil War

 

76. What did the Emancipation Proclamation do?

 

 . freed the slaves 

 . freed slaves in the Confederacy 

 . freed slaves in the Confederate states 

 . freed slaves in most Southern states

 

77. What did Susan B. Anthony do?

 

 . fought for women’s rights 

 . fought for civil rights

   

C: Recent American History and Other Important Historical Information

 

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*

 

 . World War I  

 . World War II 

 . Korean War 

 . Vietnam War 

 . (Persian) Gulf War

 

79. Who was President during World War I?

 

 . (Woodrow) Wilson

 

80. Who was President during the Great Depression and World War II?

 

 . (Franklin) Roosevelt

 

81. Who did the United States fight in World War II?

 

 . Japan, Germany, and Italy

 

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?

 

 . World War II

 

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?

 

 . Communism

 

84. What movement tried to end racial discrimination?

 

 . civil rights (movement)

 

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*

 

 . fought for civil rights

 . worked for equality for all Americans

 

86. What major event happened on September 11, 2001 in the United States?

 

 . Terrorists attacked the United States.

 

87. Name one American Indian tribe in the United States.

 

 [Adjudicators will be supplied with a complete list.]

 

 . Cherokee

 . Navajo

 . Sioux

 . Chippewa 

 . Choctaw 

 . Pueblo 

 . Apache 

 . Iroquois 

 . Creek 

 . Blackfeet 

 . Seminole 

 . Cheyenne 

 . Arawak 

 . Shawnee 

 . Mohegan 

 . Huron    

 . Oneida 

 . Lakota 

 . Crow 

 . Teton 

 . Hopi 

 . Inuit 

 

INTEGRATED CIVICS

 

A: Geography

 

88. Name one of the two longest rivers in the United States.

 

 . Missouri (River) 

 . Mississippi (River)

 

89. What ocean is on the West Coast of the United States?

 

 . Pacific (Ocean)

 

90. What ocean is on the East Coast of the United States?

 

 . Atlantic (Ocean)

 

91. Name one U.S. territory.

 

 . Puerto Rico 

 . U.S. Virgin Islands 

 . American Samoa 

 . Northern Mariana Islands 

 . Guam

 

92. Name one state that borders Canada.

 

 . Maine 

 . New Hampshire  

 . Vermont 

 . New York 

 . Pennsylvania  

 . Ohio 

 . Michigan 

 . Minnesota 

 . North Dakota 

 . Montana  

 . Idaho  

 . Washington 

 . Alaska

 

93. Name one state that borders Mexico.

 

 . California 

 . Arizona  

 . New Mexico 

 . Texas   

 

94. What is the capital of the United States?*

 

 . Washington, D.C.

 

95. Where is the Statue of Liberty?*

 

 . New York (Harbor) 

 . Liberty Island

 

 [Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).]

 

B: Symbols

 

96. Why does the flag have 13 stripes?

 

 . because there were 13 original colonies 

 . because the stripes represent the original colonies

 

97. Why does the flag have 50 stars?*

 

 . because there is one star for each state 

 . because each star represents a state 

 . because there are 50 states

 

98. What is the name of the national anthem?

 

 . The Star-Spangled Banner

 

C: Holidays

 

99. When do we celebrate Independence Day?*

 

 . July 4

 

100. Name two national U.S. holidays.

 

 . New Year’s Day 

 . Martin Luther King, Jr., Day 

 . Presidents’ Day 

 . Memorial Day 

 . Independence Day 

 . Labor Day 

 . Columbus Day 

 . Veterans Day 

 . Thanksgiving  

 . Christmas

 

 

Phan Đức Thông

Tháng 10, 2007