Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Trạng-Tŕnh

Trên trang MẠNG

 

  ***

 

Pháp qua bảo hộ Việt-Nam. (1)

Tay sai tum túp chịu cam làm bồi.

Sống cậy quyền Pháp thế thôi.

Đến khi Pháp rút mất toi quyền thần.

Trèo non vượt biển mấy lần.

Lánh ra nước ngoại gầy thân ê-chề.

Chúa cùng khắp xứ người về.

Uy nghi cung cách chỉnh tề hùng binh.

Những người phù trợ quân-minh.

Quần thần ngôn xuất chuyên tinh khôn lường.

Gặp thời vận nước bất thường.

Qua lần đánh trận tỏ tường lập công.

Ai ơi phải nhớ chờ trông.

Ghi trong kư-ức thuộc ḷng diễn ngâm.

Thời này nhiều bậc thánh-tâm.

Sinh ra giúp nước uyên-thâm t́nh đời.

Vua lo ruộng đất chuyện trời.

Anh-hùng biển nhỏ tựa thời thần tiên.

Họ Trần chính thực là chiên.

Bôn đào xuất ngoại chuân chuyên nhiều lần.

Hành y tế thế là cần.

Giúp vua Nghiêu-Thuấn chính nhân thánh hiền. (2)

Hịch ra rao khắp buông biền.

Đông Tây hội tụ gắng liền nước Nam.

 

Đến thời người bỏ tính tham.

Việc dân việc nước đành cam chuyên cần.

Phải nên giữ vững tinh thần.

Kẻo không mê mụi nhập thân hại ḿnh.

Dân ta ta phải trọn t́nh.

Đất ta ta giữ đất linh ngàn đời.

Hoa kia vốn sẳn có lời. (3)

Tưởng rằng Hoa mộng làm trời với ta.

Đừng mơ những chuyện qúa xa.

Hoa rày vẩn kiếp cầm ca thủơ nào.

Ḷng không trung thực lời chào.

Miệng th́ nói tốt ḷng rào ư ta.

Mưu mô xảo quyệt như ma.

Khôn lường chước qũy thẳng thà sói lang.

Nay thời gặp buồi gian nan.

Hoa kia trôi nổi thênh than giữa ḍng.

Họa này gây bởi Hoa-Rồng. (4)

Ḷng tham không đáy tại trời Biển-Đông.

Dù rằng Hoa vẩn chờ mong.

Hoa trông như vẩn bạc ḷng như xưa.

 

Được-Lời

(LKC Ngày 01-01-2013)

 

 

Ghi chú:

(1)Pháp bảo hộ VN năm 1884.

(2) Trong sấm Trạng-Tŕnh có câu

"Thứ kỳ phục kiến đường ngu thi hành",

đường ngu nói về vua Nghiêu vua Thuấn,

vua Nghiêu lấy quốc hiệu là Đường,

vua Thuấn lấy quốc hiệu là Ngu.

(3) Hoa: TH.

(4) Hoa Rồng: TQ.

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
1/2013

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com