Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Tranh: Lương Lệ Huyền Chiêu

 

Thói Đời

  ***

Buồn cho chuyện cảnh đời nay.

Miệng th́ nói tốt nhưng ḷng dối gian.

Nói ra t́nh ư chứa chan.

Ḷng th́ nham hiểm sài lang chẳng bằng.

Cả đời tỏ vẻ thầy tăng.

Nói năng khuôn phép cố giằng từ bi.

Thật ra là kẻ gan ĺ.

Hại đời không ngớt, t́nh chi với người.

 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
Ngày 27-05-2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com