Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 


 

 
SẤM TRẠNG TR̀NH
và DIỄN GIẢI


Liên Khôi Chương

 

  

GHI CHÚ:

 

Chữ đứng là nguyên bản bài sấm.

Chữ xiên là lời diễn giải theo ư LKC. 

Chúc May mắn trọn năm 2016.

LKC

 

 

II."Hoành-Sơn nhất đái vạn đại dung thân"

     Đây là lời Trạng-Tŕnh mách Nguyễn-Hoàng 

     vào Nam.  

LKC tựa đề đặt bài viết như sau:

      Nước Nam đang lúc trùng tu.

      Đất ganh súng đạn trời tru bạo quyền.(1)

      Một ḷng giữ lấy lời truyền.

      Năm trăm năm trước thề nguyền núi sông.

      Hoành-Sơn nhất đái thành công.

      Giang-sơn gấm vóc cậy trông người nhà.

      Dân ta vốn tính thật thà.

      Quyết tâm xây dựng căn nhà Việt-Nam.

      Diệt cùng những kẻ tham lam.

      Hoành-Sơn một cỏi nước Nam một thời. (2)

      Hịch truyền khắp nẻo chân trời.

      Con dân nước Việt nhớ lời thề xưa.

      Một ḷng giữ nước sớm trưa.

      Đánh bày giặc dữ bỏ chừa tính tham.

      Bây chừ chúng phải đành cam.

      Hoành-Sơn nhất đái nước Nam phúc phàm.

 

      Thời này người bỏ tính tham.

      Việc dân việc nước đành cam chuyên cần.

      Phải nên giữ vững tinh thần.

      Kẻo không mê mụi nhập thân hại ḿnh.

      Dân ta ta phải trọn t́nh.

      Đất ta ta giữ đất linh ngàn đời.

      Hoa kia vốn sẳn có lời. (3)

      Tưởng rằng Hoa mộng làm trời với ta.

      Đừng mơ những chuyện qúa xa.

      Hoa rày vẩn kiếp cầm ca thủơ nào.

      Ḷng không trung thực lời chào.

      Miệng th́ nói tốt ḷng rào ư ta.

      Mưu mô xảo quyệt như ma.

      Khôn lường chước qũy thẳng thà sói lang.

      Nay thời gặp buồi gian nan.

      Hoa kia trôi nổi thênh than giữa ḍng.

      Họa này gây bởi Hoa-Rồng. (4)

      Ḷng tham không đáy trời trồng Biển-Đông.

      Dù rằng Hoa vẩn chờ mong.

      Hoa trông như vẩn bạc ḷng như xưa.

 

       Ghi chú:

  (1) Việt-Nam là đất linh thiêng,những ai dùng bạo 

lực  cai trị đều bị tiêu diệt. Điều này cũng nói lên  những nước dùng bom đạn trên lănh thổ này  đều  thất bại.

 Dù đó là chính nghĩa.

  (2) Nước Nam một thời: Đó là thời Lạc-long-Quân và 18  đời vua Hùng-Vương "Nhâm-tuất 1079tcn -  Quư-mẹo 258tcn". Dân sống cảnh thanh ḥa và  thái-b́nh.

  (3) Hoa:TH.

  (4) Hoa Rồng: TQ.


       Được-Lời (LKC) Dec/2015


    III*Lời sấm sau đây được tiên tri 

      vũ-tr Trần-Dần ghi lại theo quyễn

      "Giai thoại và sấm kí Trạng-Tŕnh"

       xuất bản tại Sài-G̣n năm 2001.

 

      Trạng-Tŕnh trên trang MẠNG.

K.  Nói đến độ thầy tăng ra mở nườc.

     Đám qủy kia suôi ngược đến đầu.

     Bấy lâu những cậy phép mầu.

     Bây giờ phép ấy để lâu không hào.

     Cũng có kẽ non trèo biển lội.

     Lánh ḿnh vào ở nội Ngô-Tề.

     Có thầy Nhân-Thập đi về.

     Tả hữu phù tŕ cây cỏ thành binh.

  

K. Pháp qua bảo hộ Việt-Nam. (1)

     Tay sai tum túp chịu cam làm bồi.

     Sống cậy quyền Pháp thế thôi.

     Đến khi Pháp rút mất toi quyền thần.

     Trèo non vượt biển mấy lần.

     Lánh ra nước ngoại gầy thân ê-chề.

     Chúa cùng khắp xứ người về.

     Uy nghi cung cách chỉnh tề hùng binh. 

 

L.  Những người phụ giúp thánh-minh.

     Quan tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai.

     Phùng thời nay hội thái lai.

     Can qua chiến trận  để người thưởng công.

     Trẻ ǵa được biết sự ḷng.

     Ghi vào một bản để ḥng giở xem.

     Đời này những thánh cùng tiên.

     Sinh những người hiền trị nước an dân.

  

L. Những người phù trợ quân-minh.

     Quần thần ngôn xuất chuyên tinh khôn lường.

     Gặp thời vận nước bất thường.

     Qua lần đánh trận tỏ tường lập công.

     Ai ơi phải nhớ chờ trông.

     Ghi trong kư-ức thuộc ḷng diễn ngâm.

     Thời này nhiều bậc thánh-tâm.

     Sinh ra giúp nước uyên-thâm t́nh đời.

 

M. Phá điền thiên tử giáng trần.

     Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm.

     Trần-Công năi thị phúc tâm.

     Giang hồ xử sĩ đào tiềm xuầt du.

     Tướng thần hệ xuất y chu.

     Thứ kỳ phục kiến Đường-Ngu thi hành.

     Hiệu xung thiên hạ thái b́nh.

     Đông-Tây vô sự Nam thành quốc-gia.

 

M. Vua lo ruộng đất chuyện trời.

     Anh-hùng biển nhỏ tựa thời rừng thiên.

     Họ Trần chính thực là chiên.

     Bôn đào xuất ngoại chuân chuyên nhiều lần.

     Hành y tế thế là cần.

Giúp vua Nghiêu-Thuấn chính nhân thánh hiền. (2)

     Hịch ra rao khắp buông biền.

     Đông Tây hội tụ gắng liền nước Nam. 

 

     

      Trạng-Tŕnh trên trang MẠNG.

 

 K.  Nói đến độ thầy tăng ra mở nườc.

      Đám qủy kia suôi ngược đến đầu.

      Bấy lâu những cậy phép mầu.

      Bây giờ phép ấy để lâu không hào.

      Cũng có kẽ non trèo biển lội.

      Lánh ḿnh vào ở nội Ngô-Tề.

      Có thầy Nhân-Thập đi về.

      Tả hữu phù tŕ cây cỏ thành binh.

   

L. Những người phụ giúp thánh-minh.

     Quan tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai.

     Phùng thời nay hội thái lai.

     Can qua chiến trận  để người thưởng công.

     Trẻ ǵa được biết sự ḷng.

     Ghi vào một bản để ḥng giở xem.

     Đời này những thánh cùng tiên.

     Sinh những người hiền trị nước an dân.

 

 M. Phá điền thiên tử giáng trần.

     Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm.

     Trần-Công năi thị phúc tâm.

     Giang hồ xử sĩ đào tiềm xuầt du.

     Tướng thần hệ xuất y chu.

     Thứ kỳ phục kiến Đường-Ngu thi hành.

     Hiệu xung thiên hạ thái b́nh.

     Đông-Tây vô sự Nam thành quốc-gia.

           (Sấm kí Trạng-Tŕnh) 


      Diển giải: Sấm kí ở trên.

   

K. Pháp qua bảo hộ Việt-Nam. (1)

     Tay sai tum túp chịu cam làm bồi.

     Sống cậy quyền Pháp thế thôi.

     Đến khi Pháp rút mất toi quyền thần.

     Trèo non vượt biển mấy lần.

     Lánh ra nước ngoại gầy thân ê-chề.

     Chúa cùng khắp xứ người về.

     Uy nghi cung cách chỉnh tề hùng binh.

    

L. Những người phù trợ quân-minh.

     Quần thần ngôn xuất chuyên tinh khôn lường.

     Gặp thời vận nước bất thường.

     Qua lần đánh trận tỏ tường lập công.

     Ai ơi phải nhớ chờ trông.

     Ghi trong kư-ức thuộc ḷng diễn ngâm.

     Thời này nhiều bậc thánh-tâm.

     Sinh ra giúp nước uyên-thâm t́nh đời.

 M. Vua lo ruộng đất chuyện trời.

     Anh-hùng biển nhỏ tựa thời rừng thiên.

     Họ Trần chính thực là chiên.

     Bôn đào xuất ngoại chuân chuyên nhiều lần.

     Hành y tế thế là cần.

 Giúp vua Nghiêu-Thuấn chính nhân thánh hiền. (2)

     Hịch ra rao khắp buông biền.

     Đông Tây hội tụ gắng liền nước Nam.

 

        Ghi chú:

  (1) Pháp bảo hộ VN năm 1884.

  (2) Trong sấm Trạng-Tŕnh có câu:

       "Thứ kỳ phục kiến Đường Ngu thi hành",

       Đường Ngu nói về vua Nghiêu vua Thuấn,

       vua Nghiêu lấy quốc hiệu là Đường,

       vua Thuấn lấy quốc hiệu là Ngu.

   

______________

 

 

Liên-khôi-Chương
Được-Lời (LKC)
12
/2015

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com