Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

Cắm hoa trang trí: Lê Thị Lộc

 

Sắc Thuốc Cho CHỒNG

  ***
 

Sắc thuốc cho chồng.
 Sắc thuốc phải sắc cho chuyên.
 Thuốc ra đúng lượng mới là thuốc tiên.
T́nh chồng nghĩa vợ là duyên.
 Khi chồng khoẻ mạnh th́ t́nh đắm say.
Ta nên nghĩ tới câu này.
 Có duyên có phận th́ t́nh lên mây.
Ư t́nh như đă vẹn toàn.
Sắc nên thuốc tốt là duyên đôi bờ.
 Mới là phận gái chính-chuyên.
Chồng mà khỏe mạnh t́nh nồng quanh năm
 Chớ rằng chồng cứ lang bang.
 Mà đem ḷng hận rồi hờn với nhau.
Lắm khi cũng phải khuyên chồng.
Để chồng bỏ tánh lăng nhăng ngoài đường.

 
 

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
(mars-04-2012)

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com