Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG            |                 www.ninh-hoa.com


LIÊN KHÔI CHƯƠNG


Cựu học sinh
các trường Trung học:
 

* Bán Công:
Đệ Thất-Tứ, NK. 1961-1965

* Trần B́nh Trọng:

Đệ Tam-Nhị, NK. 1965-1967

* VT/NT: Đệ Nhất (67-68)
* TTPT/SG : HH/PT(68-70)

 Hiện sinh sống tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ


 

 

 

 

 

 

 

 

Dân Với Nước

  ***
 

Người tham chính tận t́nh với nước.
 Xem nhân-dân tựa như cha mẹ.
 Kẻ làm dân phải biết phận ḿnh.
 Sao cho trọn t́nh nhà nợ nước.
 Có như thế nước nhà mới yên.
 T́nh Dân Nước chung sức một ḷng.
 Đạo làm người ta cần nhớ rơ.
 V́ nước non ta phải thương nhau.

 

 

LIÊN KHÔI CHƯƠNG
2012

 

 

 

 

 

      

 

Trang Thơ & Truyện: LIÊN KHÔI CHƯƠNG               |                 www.ninh-hoa.com