Trang Thơ & Truyện: Lê Thị Ngọc Hà                            |                            www.ninh-hoa.com

Lê Thị Ngọc Hà
 Sinh ngày: 09. 11. 1961
Tại Nha Trang, Khánh Ḥa

 

Năm công tác tại Ninh Ḥa:
 

*1983-1990
Dạy Toán tại trường Ninh Phụng, Ninh
Ḥa

*  1990-1993
Dạy Toán tại trường Nguyễn Trăi, Ninh Ḥa

* Phương châm sống :
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài "


 

Hiện sinh sống tại:
Nha Trang, Việt Nam

 


 

 

 

 

 

DIỄN MÚA: Lê Thị Ngọc Hà

TIẾNG HÁT: Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Nhạc phẩm: Ngưới Xưa Ơi

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    Lê Thị Ngọc Hà  
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Thị Ngọc Hà                               |                          www.ninh-hoa.com