Trang Thơ & Truyện: L Lai            |                 www.ninh-hoa.com
Qu Nội: Vĩnh Ph
Qu Ngoại: Thuận Lợi

Cựu học sinh trường
Trung học
Trần Bnh Trọng, Ninh Ha
Nin kha: 1965 - 1969
(Đệ Thất 1- Đệ Tứ 1).Hiện cư ngụ tại
Huntington Beach, CA, US
E-mail:
ylaile@yahoo.com

 

 

 

  

 

Trang Thơ & Truyện: L Lai                 |                 www.ninh-hoa.com