Trang Thơ & Truyện: L Kim Thượng              |                 www.ninh-hoa.com

L Kim Thượng

 

Sinh năm : 1953

Nghề nghiệp : Gio vin

Cư tr:phường Ninh Hiệp,

thị x Ninh Ha,

tỉnh Khnh Ha

Hiện đang sinh sống tại:
Ninh Ha, Khnh Ha

VIỆT NAM

 

 

 

 

 

                

TƯƠNG TƯ
L Kim Thượng

 

 

 

 

 

L Kim Thượng

 Ninh Ha  05. 2015

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: L Kim Thượng               |                 www.ninh-hoa.com