Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh                |                 www.ninh-hoa.com

Bs LÊ ÁNH
Bút hiệu:
LÊ P Thọ


 
 
Quê làng Phú Thọ, Ḥn Khói, Ninh Ḥa,
Khánh Ḥa, Việt Nam
Cựu học sinh các trường Tiểu học Pháp Việt,Ninh Ḥa, Trung học Vơ Tánh
Nha Trang, Việt Nam
Tốt nghiệp Y Khoa Bác Sĩ tại Đại Học Y Khoa Sài G̣n

Làm việc tại Quân Y viện Pleiku, Bệnh viện
Nguyễn Tri Phương, Sài G̣n,

Làm việc tại Covenant Medical Center, Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.

 

 

Hiện làm vườn tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ.

 Tập ṭ viết lách dưới bút hiệu Lê Phú Thọ,
Anh Tư Ḥn Khói.

 

 

 

 

 

 

 

PHẬT HỌC 20

 

T̀M HIỂU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TRONG KINH A DI ĐÀ

 

 - Lê Ánh

 

 

Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cơi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).

Trong kinh A Di Đà, cũng như lời nguyện thứ 18, một trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn những chúng sinh tinh tấn chuyên tŕ danh hiệu của Ngài trong cuộc sống, văng sinh nước Cực lạc (nguyện 18). Cực lạc, như đối với nghĩa cực khổ, là thế giới cực kỳ hạnh phúc, trong đó mọi chúng sinh không c̣n kinh quá sự khổ năo và chỉ hưởng trọn vẹn sự an vui.  

Mặc dù nói là hưởng sự an vui, nhưng mục tiêu của người cầu văng sinh Cực lạc không phải để hưởng sự an vui đó. Mục tiêu của người cầu văng sinh Cực lạc là để được giác ngộ trọn vẹn hay thành Phật. Nói cách khác, cảnh giới Cực lạc chỉ là môi trường hay phương tiện tối thắng giúp cho mọi người được văng sinh “không c̣n thối chuyển” trên con đường giác ngộ, hay không c̣n thối chuyển trên con đường đạt đến hạnh phúc thật sự.

1. Thế giới Cực lạc: Phương tiện tối thắng cho sự giác ngộ

Trước hết, được gọi là Cực lạc bởi v́ môi trường sống ở đó hết sức tốt đẹp. Đất được làm bằng vàng ṛng và tất cả mọi nơi đều được trang hoàng bằng bảy lớp lan can báu, bảy tầng lưới báu, và bảy hàng cây báu. Có vô lượng ao hồ được làm bằng những chất liệu quư giá như: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, v.v…; và nước trong ao hồ tinh khiết, thơm tho. Trong mỗi ao hồ đều có hoa sen tỏa hương sắc vi diệu và rực rỡ. Bầu trời luôn luôn có hoa Mạn-đà-la (Mandarava) rơi xuống và ngày đêm sáu thời thường có nhạc trời ḥa tấu. Trong không gian luôn luôn có các âm thanh ḥa nhă từ các giống chim xinh đẹp, như Bạch hạc, Khổng tước, Anh vơ và Xá lợi (do Phật A Di Đà hóa thân), diễn nói các pháp như Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần và Bát Thánh đạo (2).

Ngoài môi trường sống như được mô tả một cách khái quát ở trong kinh A Di Đà như được nêu ở trên, phần chính yếu tạo thành thế giới Cực lạc là sự hiện diện Phật A Di Đà - vị Giáo chủ, cùng vô lượng Thánh chúng và dân chúng. A Di Đà dịch âm từ tiếng Sanskrit Amita, nghĩa là vô lượng - ánh sáng vô lượng (Amitabha) và thọ mạng vô lượng (Amitayus). Đức Phật A Di Đà có hào quang chiếu khắp mười phương và thọ mạng vô biên. Ánh sáng vô lượng biểu tượng cho trí tuệ rộng lớn và thọ mạng vô lượng biểu tượng cho ḷng từ bi, v́ Phật A Di Đà muốn trụ thế dài lâu để cứu độ chúng sinh. Thánh chúng là những vị được sự giáo hóa và nhiếp thọ của Phật A Di Đà, bao gồm các vị Bồ tát (3) và những vị đă chứng một trong bốn quả Thánh (4).  

Dân chúng là những người đang trên tiến tŕnh tu tập, được sự giáo hóa và hướng dẫn của Phật A Di Đà và chư vị Bồ tát. Căn cứ trên 48 nguyện của Phật A Di Đà, mỗi người dân ở cảnh giới Cực lạc đều có 32 tướng tốt (nguyện 3), thân thể cường tráng, không bịnh tật (nguyện 32), thọ mạng vô lượng (nguyện 15), không c̣n phải lo lắng về đời sống vật chất như ẩm thực và y phục (nguyện 37), và quan trọng nhất là tâm trí của mỗi người dân đều hướng về mục tiêu đạt được giác ngộ (nguyện 12).

Nói tóm lại, thế giới Cực lạc là phương tiện tối thắng giúp cho hành giả “không c̣n thối chuyển” trên con đường giác ngộ. Phương tiện tối thắng đó là: môi trường tốt đẹp, kinh tế đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, có trí tuệ và được thân cận học hỏi thực tập với các vị Thánh tức là Phật A Di Đà và Thánh chúng. Bất cứ ai với tâm trí nỗ lực hướng về một mục tiêu, được sống trong môi trường tốt đẹp, có sức khỏe điều kiện kinh tế ổn định, cùng với sự khích lệ khuyến tấn của bạn hiền, người đó không sớm th́ muộn sẽ đạt được mục tiêu như được đề ra.

2. Tín (Saddhā, Confidence): Có thế giới Cực lạc hay không?

Thực có thế giới Cực lạc là phương tiện tối thắng cho sự giác ngộ không? Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật đă nhiều lần nhắc nhở thính chúng trong hội Liên Tŕ và tất cả chúng sinh nên
“tin” có thế giới Cực lạc và những phương tiện tối thắng như đă được tŕnh bày ở trên. Để minh chứng có thế giới Cực lạc, chúng ta phải hiểu rơ ràng ư nghĩa chữ “Tín”. Chữ “Tín” theo nghĩa đích thật nhất trong Phật giáo là tin Phật, tin Pháp tin Tăng. Theo kinh Vīmamsaka, để xóa tan sự hoài nghi và để thiết lập niềm tin vững chăi trong việc tu tập, Đức Phật cho phép các vị Tỳ kheo nghi vấn và t́m hiểu một cách cẩn thận về sự giác ngộ trọn vẹn của Ngài. Sau đó, Đức Phật khuyên các vị Tỳ-kheo nên an trú niềm tin như sau: “Tôi đặt niềm tin ở Đấng Đạo Sư: Ngài là bậc đă giác ngộ trọn vẹn, Giáo pháp được Ngài khéo thuyết giảng và chư Tăng là những vị đang thực tập hạnh giải thoát” (5).  

Và Đức Phật c̣n nhấn mạnh rằng niềm tin này phải dựa trên nhận thức lư trí (6). Niềm tin như đă được Đức Phật dạy ở trên liên hệ như thế nào với niềm tin có thế giới Cực lạc? Tin có thế giới Cực lạc là dựa trên căn bản tin Pháp, tức là tin vào lời dạy của Phật và tin những lời Phật dạy tức là tin giáo lư Nhân quả, Nghiệp báo, Duyên sinh (hay Vô thường, Khổ và Vô ngă). Nói một cách khác, chúng ta tin vào giáo lư Tứ đế (7).  

Dựa trên giáo lư Nhân quả và Nghiệp báo mà chúng ta tin hay biết được có thế giới Cực lạc. Luật Nhân quả là luật phổ biến, không những tác động trong nhiều giới mà c̣n trong lănh vực đạo đức con người.Liên hệ đến lănh vực đạo đức, nếu chúng ta tạo nghiệp ác, năng lực của nghiệp ác dẫn dắt chúng ta vào thế giới ác và ngược lại.Nếu chúng ta tạo nghiệp nhân cực ác th́ thế giới chúng ta đến là thế giới cực khổ như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh; và ngược lại, nếu chúng ta tạo nhân cực thiện th́ thế giới chúng ta đến là thế giới Cực lạc. Nhân cực thiện đây tức là tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cùng với hoạt động của thân và khẩu dựa trên căn bản ḷng từ bi phù hợp với bản chất của Phật A Di Đà.  

Như vậy, chúng ta tin hay biết được có thế giới Cực lạc là dựa trên luật Nhân quả Nghiệp báo, và luật Nhân quả và Nghiệp báo là quy luật phổ biến mà tất cả chúng ta ai cũng có thể nhận thức và kinh nghiệm được trong đời sống. Đây chính là ư nghĩa chữ “Tín” - dựa trên nhận thức và lư trí - được Đức Phật nói trong kinh Vīmamsaka, như được trích dẫn ở trên.

Ở đây, có một câu hỏi quan trọng phải được nêu lên, đó là, nếu có thế giới Cực lạc dựa trên niềm tin, Nhân quả và Nghiệp báo rơ ràng và dễ hiểu như vậy, tại sao ở phần cuối trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói rằng đây là “Kinh pháp khó tin”? Chữ “khó tin” ở đây phải được hiểu là “không sống, hay “không thực tập”.  

Mặc dù chúng ta hiểu lư Nhân quả và Nghiệp báo bằng óc, nhưng chúng ta lại không chịu sống hay thực tập nó bằng trái tim. Những ǵ chúng ta biết, nhưng chúng ta không thích sống với sự hiểu biết đó, th́ điều đó gọi là “khó tin”. Phần lớn chúng ta thích tin và sống ở những ǵ? Phần lớn chúng ta thích tin vào hạnh phúc vĩnh cửu từ tiền bạc, danh vọng, tiện nghi vật chất đem đến, và sống với chúng bằng trái tim. Trong thực tế, những thứ như tiền bạc, danh vọng, tiện nghi vật chất là vô thường và không thể mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con người.

Một điều khác khá quan trọng cần phải được nêu lên ở đây là, phần đông Phật tử tu pháp môn Niệm Phật đă dựa vào một số lư luận và kinh nghiệm cá nhân để tin có sự hiện hữu của thế giới Cực lạc. Những lư luận và kinh nghiệm cá nhân này cần phải được giải thích và bổ túc(8) qua ánh sáng giáo lư Nhân quả và Nghiệp.

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi).Đối với những người bận rộn với công việc gia đ́nh và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp văng sinh”.

3. Phát nguyện và Thực hành

Theo kinh A Di Đà, để được văng sinh vào thế giới Cực lạc, ngoài sự thiết lập ḷng tin có thế giới Cực lạc với những phương tiện tối thắng của nó, hành giả phải phát nguyện thực hành niệm Phật. Phát nguyện đây tức là nguyện văng sinh về cơi Cực lạc. Đây là điều hết sức quan trọng mà trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca và chư Phật mười phương đă nhiều lần khuyên chúng sinh phải thực hiện. Phát nguyện văng sinh Cực lạc tức là xác định điểm đến và lư tưởng của ḿnh. Điểm đến là thế giới Cực lạc và mục tiêu tức là thành Phật hay đạt được sự giác ngộ trọn vẹn.  

Nếu có người niệm Phật A Di Đà mà không phát nguyện văng sinh Cực lạc - mặc dù có phước đức lớn do niệm Phật - người đó sẽ không được văng sinh nước Cực lạc. Điều này có thể ví như một người đang làm một công việc mà không biết ḿnh làm công việc này để làm ǵ, hay một người đang đi trên con đường mà không biết ḿnh sẽ đi về đâu. 

Song song với sự thiết lập niềm tin và phát nguyện văng sinh, hành giả phải thực hành niệm Phật A Di Đà. Niệm (Sati, Mindfulness) nghĩa là chú tâm theo dơi và ghi nhận. Hành giả chú tâm theo dơi và ghi nhận bằng cách niệm to, niệm nhỏ, niệm thầm, hoặc niệm trong tâm danh hiệu Phật A Di Đà. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca dạy rằng:

“Nếu có người con trai lành hoặc con gái lành nào muốn sinh về cơi Cực lạc, th́ người ấy phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà với một ḷng không tạp loạn, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày hoặc bảy ngày. Người ấy, đến khi lâm chung sẽ thấy được Phật A Di Đà và các vị Thánh chúng hiện ra trước mắt. Trong giờ phút ấy, tâm của người ấy được an trú trong
định, không có điên đảo tán loạn; do đó người ấy sẽ được văng sinh ngay về nước Cực lạc.”

Như vậy, điều quan trọng trong sự thực hành niệm Phật A Di Đà để được văng sinh đ̣i hỏi hành giả phải nhất tâm. Để có được kết quả là nhất tâm, hay một ḷng không tạp loạn, hành giả phải tinh tấn nỗ lực niệm Phật và xem niệm Phật như là một sự nghiệp chính trong đời sống. Nói cách khác, tâm của hành giả phải thường niệm A Di Đà và thể hiện tâm niệm này qua hành động và lời nói bằng cách ăn chay,bố thí,cúng dường Tam bảo, ái ngữ, không tà hạnh sống đời sống có tiết độ (giữ Năm giới hoặc Mười giới). Trong đoạn kinh trên nói rằng hành giả niệm Phật A Di Đà hoặc một ngày hoặc hai ngày v.v… đây chỉ là con số thời gian tiêu biểu. 

Thực tế trong đời sống, rất hiếm có người suốt đời không niệm Phật mà có thể nhất tâm niệm Phật hoặc một ngày, hoặc hai ngày, trước khi lâm chung. Do v́ xem niệm Phật A Di Đà như là sự nghiệp chính của đời sống, tâm của hành giả thấm đẫm với bản thể A Di Đà, tức từ bi trí tuệ, và kết quả tất yếu là tâm này sẽ dẫn hành giả văng sinh Cực lạc sau khi lâm chung. Điều này được xác quyết dựa trên giáo lư Nhân quả và Nghiệp. Cái được gọi “Đớinghiệp văng sinh” hay mang nghiệp văng sinh cũng được giải thích theo nguyên tắc này. Mang nghiệp văng sinh nghĩa là tâm của hành giả niệm Phật vẫn c̣n những phiền năo tham, sân, tật đố, ích kỷ, nhưng vẫn được văng sinh Cực lạc, do v́ hạt giống A Di Đà trong tâm hành giả đó quá mạnh. Nghiệp nào mạnh, nghiệp đó sẽ dẫn người tạo nghiệp vào thế giới tương ứng với nghiệp đó. 

Lẽ dĩ nhiên, những hành giả đới nghiệp văng sinh, so với những hành giả niệm Phật đă đạt được định (Samādhi, Concentration) phải bỏ thời gian dài hơn để tu tập Giới, Định, Tuệ (hay Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần và Bát Thánh đạo) để được giác ngộ.

4. Niệm Phật và Thiền

Chữ “Niệm” như được giải thích ở trên là chú tâm theo dơi và ghi nhận.

Niệm Phật là chú tâm theo dơi, ghi nhận danh hiệu, h́nh tượng và đức tính của Phật. Niệm Phật A Di Đà là tưởng nhớ, chú tâm theo dơi và ghi nhận danh hiệu, h́nh tượng và đức tính của Phật A Di Đà. Mục đích của hành giả niệm Phật A Di Đà, theo pháp môn Niệm Phật, là để thành A Di Đà; hay nói cách khác, để đạt được giác ngộ với trí tuệ vô lượng và từ bi vô lượng như Phật A Di Đà. 

Những ai được văng sinh và sống trong cơi Cực lạc mà chưa được giác ngộ th́ những người đó phải tinh tấn niệm Phật, hay nói cách khác họ phải thực tập Giới, Định, Tuệ cho đến khi được giác ngộ như Phật A Di Đà.

Thiền (Dhyāna, Meditation), theo đúng nghĩa trong Phật giáo là phương pháp huấn luyện hay thanh lọc tâm, bao gồm hai phần tương quan mật thiết; Định (Samādhi, Concentration) tức là tập trung tâm lại; và Niệm (Sati, Mindfulness) chú tâm theo dơi và ghi nhận trên đối tượng thiền quán. 

Tập trung tâm lại và chú tâm theo dơi và ghi nhận trên đối tượng (là những chủ đề của thiền quán như hơi thở, quán thân bất tịnh, v.v…) để trực nhận được bản chất của đối tượng là duyên sinh, hay vô thường và vô ngă. Khi trực nhận được (khả năng của trí tuệ) bản chất của đối tượng là duyên sinh, hay vô thường và vô ngă, tâm của hành giả xả ly ḷng tham ái và bám víu về những ǵ ḿnh yêu thích và mong chúng được tồn tại vĩnh cửu.Những khổ đau, buồn rầu, lo âu, thất vọng và sợ hăi của con người trong cuộc sống là kết quả phát sinh từ ḷng ước vọng về những ǵ ḿnh yêu thích được vĩnh cửu. 

Nhưng cuộc đời là vô thường; do đó, ước vọng về những ǵ ḿnh yêu thích được vĩnh cửu sẽ không bao giờ đạt được. Hậu quả tất yếu của sự ước vọng vĩnh cửu này là sự thất vọng, buồn rầu, đau khổ và sầu muộn. Thấy được bản chất của đối tượng thiền quán là vô thường tức thấy được tính vô thường của con người và cuộc đời. Do thấy được như vậy, tâm của hành giả an lạc tự tại, không c̣n bị buồn rầu, khổ đau, lo âu và sợ hăi chi phối trong cuộc sống. Giác ngộ hay thành Phật, nói một cách đơn giản, là sự nhận chân (từ khả năng của trí tuệ) được bản chất duyên sinh, hay vô thường và vô ngă của con người và cuộc đời qua phương pháp thiền định.

Nh́n từ phương pháp thực tập và mục tiêu giữa pháp môn Niệm Phật và Thiền, chúng ta thấy cả hai đều giống nhau: dùng
Định Niệm như là phương pháp tu tập để đạt được mục tiêu giác ngộ. Ngoài ra, niệm Phật c̣n là một trong sáu chủ đề thiền quán (9), Nếu có sự khác biệt giữa pháp môn Niệm Phật và Thiền th́ sự khác biệt này chỉ là sự khác biệt về “duyên” hay những điều kiện thuận lợi giúp cho sự tu tập. 

So với hành giả tu pháp môn Thiền, hành giả niệm Phật có được thắng duyên là môi trường Cực lạc để giúp cho sự tiến tu bất thối, và tâm niệm của hành giả niệm Phật luôn luôn được an ổn v́ có được Phật A Di Đà hộ niệm. Đây là một trong những lư do chính giải thích tại sao pháp môn niệm Phật A Di Đà phù hợp với tất cả mọi tŕnh độ và được phổ biến tại các nước có Phật giáo Đại thừa như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản và Hàn Quốc...

5. Cực lạc và Tịnh độ

Sau cùng có một điểm nhỏ cần phải được nêu lên ở đây là sự khác biệt tế nhị giữa hai từ ngữ, Cực lạc và Tịnh độ. Cực lạc (Sukhāvatī) là thế giới của Đức Phật A Di Đà làm Giáo chủ. Tịnh độ (Pure land) là từ ngữ được dịch thoáng từ chữ “Phật độ” (Buddhaksetra), hay là thế giới do một vị Phật làm Giáo chủ. Nếu hiểu theo nghĩa này, th́ từ ngữ Cực lạc và Tịnh độ có thể dùng thay thế lẫn nhau, nghĩa là chúng ta có thể gọi cơi Cực lạc hay cơi Tịnh độ của Phật A Di Đà. 

Tuy nhiên, nếu hiểu ư nghĩa từ ngữ Tịnh độ là đất trong sạch do sự phản chiếu của tâm trong sạch “Tâm thanh tịnh th́ quốc độ thanh tịnh” như trong kinh Duy Ma nói, th́ có sự khác biệt tế nhị giữa hai từ ngữ. Trước hết, bất cứ ai đạt được giác ngộ, hay tâm được thanh tịnh, không c̣n tham, sân, si, th́ chỗ ở hay thế giới của người đó được gọi là Tịnh độ. Hiểu theo nghĩa này, nếu có người ở cơi Ta bà, tức thế giới chúng ta đang sống (Ta bà được dịch âm từ chữ Sanskrit Saha, nghĩa là khổ đau hay kham nhẫn) tâm được thanh tịnh, không c̣n bị tham sân chi phối, th́ cơi Ta bà tức Tịnh độ. Quan trọng hơn nữa, Cực lạc thế giới dù có tồn tại lâu bao nhiêu đi nữa, th́ cũng là thế giới hữu h́nh.Đă hữu h́nh, lẽ tất nhiên, phải bị chi phối của vô thường. 

Ngược lại, Tịnh độ là cơi thường hằng thanh tịnh, do sự phản chiếu của tâm thanh tịnh. Cụm từ “thường hằng thanh tịnh” ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là môi trường, hoàn cảnh hay cuộc sống không có khả năng chi phối, làm cho tâm hành giả tham đắm, vui buồn, sợ hăi, lo âu, v.v… v́ tâm của hành giả đă được thanh tịnh hay giác ngộ. 

Do đó, nếu có người nào ở cơi Ta bà tâm được thanh tịnh, hay đă đạt được giác ngộ, th́ đây là cơi Tịnh độ. V́ sự khác biệt tế nhị giữa hai từ ngữ đó mà người viết cố ư dùng chủ đề là “Pháp môn Niệm Phật” thay v́ “Pháp môn Tịnh độ”.

6. Lợi ích của pháp môn Niệm Phật

Pháp môn niệm Phật A Di Đà cầu văng sinh Cực lạc giúp hành giả không c̣n thối chuyển trên con đường giác ngộ. Thẳng tiến trên con đường giác ngộ tức là thẳng tiến trên con đường đạt đến hạnh phúc thật sự. Thối thất trên con đường giác ngộ đồng nghĩa với kinh nghiệm khổ đau, sầu muộn, lo âu và sợ hăi. 

Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đă biểu thị hai thế giới tương phản, thuận duyên và nghịch duyên cho chúng sinh trên con đường thực tập giác ngộ: Một bên là thế giới Cực lạc với những phương tiện tối thắng như đă tŕnh bày ở đề mục 1 và một bên là thế giới Ta bà đầy khổ đau và nghịch cảnh: kiếp sống ô trược, nhận thức sai lạc, đầy phiền năo tham, sân và si, vạn vật vô thường và mạng người ngắn ngủi (Ngũ trược). Nh́n vào bản chất của Ngũ trược th́ chúng ta sẽ thấy sự lợi ích cấp thiết của thế giới Cực lạc cho người tu tập như thế nào rồi.

Kế đến, pháp môn niệm Phật A Di Đà là pháp môn phổ biến và bất cứ thành phần nào trong xă hội - từ nông dân, thương gia, cho đến giới trí thức - đều cũng có thể thực hiện được. Điều này nói lên được tính chất khế lư và khế cơ tuyệt diệu mà chúng ta thấy chỉ có pháp môn niệm Phật mới có được. Do tính phổ biến, cũng như khế lư và khế cơ của nó, pháp môn Niệm Phật mở cửa giác ngộ cho mọi thành phần.

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi).

Đối với những người bận rộn với công việc gia đ́nh và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp văng sinh”. 

_______

 

CHÚ THÍCH:

(1) Pháp môn (Dharma-Door): Cửa đi vào Phật pháp, hay là phương pháp tu tập để đạt giác ngộ. 

(2) Ngũ căn (five faculties): Căn nghĩa là gốc hay thành phần cơ bản, gồm có: Tín căn: nghĩa là tin Phật, Pháp và Tăng; Tấn căn: siêng năng; Niệm căn: chú tâm theo dơi và ghi nhận; Định căn: tập trung tâm lại và Huệ căn: khả năng thấy được bản chất của các pháp là vô thường và vô ngă. Khi năm căn này được khởi động tu tập th́ gọi là Ngũ lực, v́ nó sẽ tạo thành sức mạnh giúp hành giả tiến đến giác ngộ. Thất Bồ đề phần (The seven limbs of enlightenment): Bảy chi phần hay yếu tố giác ngộ, gồm có Niệm: nghĩa là chú tâm theo dơi và ghi nhận; Trạch pháp: truy tầm và t́m hiểu bản chất của các pháp; Tinh tấn: siêng năng; Hỷ: vui mừng; Khinh an: trạng thái thư thái của thân và tâm; Định: tập trung tâm lại và Xả: không bị tác động bởi những tâm lư vui, buồn. Bát Thánh đạo (The Noble Eightfold Path): Con đường bao gồm tám nhánh liên hệ được “bước qua” hay thực hành bởi các vị thánh. Nói cách khác, đây là con đường hay phương pháp đoạn tận khổ đau. 

(i) Chánh kiến: Thấy rơ được bản chất của con người và cuộc đời là vô thường, khổ và vô ngă. 

(ii) Chánh tư duy: Tâm không bị tham, sân và si chi phối. 

(iii) Chánh ngữ: Không nói láo, không nói lời độc ác và thêu dệt. 

(iv) Chánh nghiệp: Không giết hại, không trộm cắp và không tà dâm. 

(v) Chánh mạng: Không làm những nghề độc ác để sinh sống. 

(vi) Chánh tinh tấn: Tinh tấn đoạn trừ những việc ác đă sinh và ngăn ngừa những việc ác chưa sanh. Tinh tấn phát triển những điều thiện chưa sinh, và tinh tấn làm những điều thiện đă sinh. 

(vii) Chánh định: Giữ tâm trí tập trung, không bị vọng niệm. 

(viii) Chánh niệm: Chú tâm theo dơi và ghi nhận trên đối tượng thiền quán. 

(3) Bồ tát (Bodhisattva): người phát tâm giác ngộ và trải qua nhiều đời kiếp tu tập để đạt được quả vị giác ngộ. Theo các kinh Đại thừa, Bồ tát là vị có mục đích là mong cầu giác ngộ để cứu giúp chúng sinh. Thông thường, Bồ tát được chia làm hai hạng, những vị đă giác ngộ và phân thân hóa độ chúng sinh như: Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quan Thế Âm Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát... và những chúng sinh phát tâm giác ngộ - như chúng ta – đang tu tập để đạt được mục tiêu ấy. 

(4) Bốn quả Thánh:

(i) Tu đà hoàn (Sota- āpanna, stream – enterer): Dự vào ḍng thánh để đạt được quả vị này, hành giả phải đoạn trừ thân kiến, nghi và giới cấm thủ và phải tái sinh lại bảy lần nữa trong cơi Người hoặc cơi trời Dục giới.

(ii) Tư đà hàm (Sakad- āgāmin, once-returner): Quay trở lại một lần nữa. Ở quả vị này, tâm tham dục và sân của hành giả được hạ giảm và lắng dịu.Hành giả phải tái sinh một lần nữa trong cơi trời Dục giới.

(iii) A na hàm (Anāgāmin, non-returner): Không c̣n quay trở lại. Trong giai đoạn này, hành giả đoạn trừ được thân kiến, giới cấm thủ, nghi, dục và sân. Hành giả không c̣n tái sinh nữa, mà chỉ an trụ trong cơi trời Sắc giới.

(iv) A la hán (Arahant, the Enlightened One): Không c̣n bị nghiệp lực dẫn dắt tái sinh nữa. Ở quả vị này, hành giả đă đoạn tận tham ái về cơi trời sắc giới và vô sắc giới, ḷng kiêu mạn và vô minh.Đây là quả vị giải thoát rốt ráo. 

(5) “I placed confidence in the Teacher thus: “The Blessed One is fully enlighted, the Dhamma is well-claimed by the Blessed One, the Sangha is practicing the good way”. Majjhima Nikāya. Trans. Bhikkhu Nanamoli and Bhikkhu Bodhi. Boston: Wisdom Publications, 1995. P.418. 

(6) “Bhikkhus, when anyone’s faith has been planted, rooted and established in the Tathagata through these reasons, terms and phrases, his faith is said to be supported by reasons, rooted in visions, firm”. (Như kinh đă dẫn ở trên). 

(7) Tứ đế (Cattāri ariya-saccāni, the Four Noble Truths): Bốn chân lư chắc thật, cao cả: Dukkha; Nguyên nhân của Dukkha; Sự đoạn tận Dukkha; Con đường dẫn đến sự đoạn tận của Dukkha. 

(8) Phần lớn những người tu pháp môn Niệm Phật A Di Đà tin có thế giới Cực lạc dựa trên lư luận rằng Đức Phật Thích Ca luôn luôn nói lời chân thật. Tin Đức Phật luôn luôn nói lời chân thật là tin vào nhân cách của Phật, và tin vào nhân cách của Phật, nghĩ cho kỹ, cũng là do phát xuất từ ḷng tin Pháp, hay những lời dạy của Ngài. Do vậy, không có ǵ sai trái khi những người đó tin có Cực lạc dựa trên nhân cách của Đức Phật. Tuy nhiên, lư luận này chỉ phù hợp với những người cùng là Phật tử và cùng tu pháp môn niệm Phật A Di Đà. Đối với những người tu các pháp môn khác, và nhất là đối với những người không phải Phật tử, việc dựa vào nhân cách của Đức Phật để cho rằng có thế giới Cực lạc th́ rất là khó thuyết phục. Do đó, chỉ có giáo lư Nhân quả và Nghiệp báo - tức là tin Pháp - là cơ sở lư luận vững chăi nhất để giúp cho tất cả mọi người biết được có thế giới Cực lạc. Có một số người khác tin có thế giới Cực lạc qua sự chứng kiến những hiện tượng cát tường của những người tu pháp môn Niệm Phật khi sắp lâm chung hoặc sau khi lâm chung, như hương thơm, hào quang, nhạc trời v.v… Đây là những hiện tượng kỳ diệu giúp tăng tín tâm cho những người tu tập pháp môn Niệm Phật; tuy nhiên, những hiện tượng kỳ diệu này chỉ là kinh nghiệm cá nhân, do đó chúng không thể được xem là nguyên tắc căn bản hay kinh nghiệm phổ biến để giúp cho mọi người biết có thế giới Cực lạc. 

Ngoài ra, khoảng chừng 20 năm trở lại, ngành Thiên văn học đă phát triển một cách đáng kể. Theo bảng kê khai từ trang web Wikipedia.org/exoplanet, có khoảng 650 ngoại hành tinh (exoplanets) đă được phát hiện, trong đó có những hành tinh có bầu khí quyển và nhiệt độ như hành tinh của chúng ta; thí dụ như hành tinh Gliese 581e. Cũng theo trang web Wikipedia, trong thời gian gần đây, Giáo sư ngành Thiên văn Matthew Bailes tại Swinburne University of Technology ở Melbourne đă khám phá ra một hành tinh bằng kim cương (vốn do từ những phản ứng của hóa chất hữu cơ Carbon h́nh thành). Hành tinh quay chung quanh ngôi sao trung ḥa tử (Neutron star) và cách hành tinh chúng ta khoảng 4.000 light years. Sự phát hiện về hành tinh kim cương này làm chúng ta liên tưởng đến thế giới Cực lạc với đất làm bằng vàng, kim cương và những chất báu khác. Mặc dầu những sự phát hiện về những ngoại hành tinh của các nhà thiên văn hiện đại giúp chúng ta mở rộng tầm nh́n về sự hiện hữu vô lượng vô biên thế giới – điều mà Đức Phật Thích Ca đă nói cách đây hơn 2.500 năm – Điều này cũng không thể được xem là bằng chứng thuyết phục để kết luận rằng có thế giới Cực lạc. 

(9) Lục niệm: Sáu đề mục thiền quán được Đức Phật dạy trong các Nikàya và được giải thích chi tiết trong “Thanh tịnh Đạo luận” (The Path of Purification).

(i) Niệm Phật: Suy niệm về Phật là vị đă thấy được chân lư; xứng đáng được cúng dường bởi mọi loài chúng sinh; có trí hiểu biết cùng khắp; trí tuệ và đức hạnh vẹn toàn; đă đạt được hạnh phúc chân thật; biết giải tỏa những khúc mắc của thế gian; tối thượng; điều phục những kẻ đáng được điều phục; vị thầy của trời và người; vị giác ngộ trọn vẹn.

(ii) Niệm Pháp: Suy niệm về lời dạy của Đức Phật, bao gồm giáo lư Nhân quả, Nghiệp, Duyên sinh hay Vô thường, Khổ và Vô ngă. Nói chung là giáo lư Tứ diệu đế.

(iii) Niệm Tăng: Suy niệm về những vị thực hành lời dạy của Phật và giới luật để được giác ngộ.

(iv) Niệm giới: Suy niệm về giới luật của Phật có khả năng ngăn chặn tội lỗi của thân và tâm.

(v) Niệm thí: Suy niệm về sự bố thí để giúp đỡ những kẻ nghèo khó, và ngăn chặn ḷng tham.

(vi) Niệm thiên: Suy niệm về những điều kiện để sanh về cơi Trời như giữ giới, bố thí, tin Tam bảo.

  

 

  

LÊ ÁNH
      08/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thơ và Truyện của Lê Ánh              |                 www.ninh-hoa.com