trang thơ và truyện của Hải Lộc            |                 www.ninh-hoa.com


Lê Thị Lộc
bút hiệu:  Hải Lộc

Cựu học sinh trường Trung học Bán Công, Ninh Ḥa
   Niên khóa 1958-1961     Hiện cư ngụ tại
   Nha Trang, Việt Nam

 

 

 

  

trang thơ và truyện của Hải Lộc                |                 www.ninh-hoa.com