Phan Hữu Cng
sinh 1934
Qu qun:
Thn Vĩnh Phước, X Ninh Phụng, Huyện Ninh Ha
Đ c thơ in trong nhiều tuyển tập tại Ninh Ha   v Khnh Ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gởi Lại Tnh Thương

Đất Mẹ  

Ninh Ha Qu Ti