Trở về trang nh www.ninh-hoa.com


 

Tc Giả:

Phạm Tn An Ninh

 

Lysfjorden - Norway
 

Lysfjorden  -  Phạm Tn An Ninh
Một trong những thắng cảnh hng vĩ ở Na-Uy